Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Statut

  paragraf

  Statut
  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej
  w  Sępólnie  Krajeńskim

  §1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  § 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

  § 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sępólno Krajeńskie.
  2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat sępoleński.

  3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to “PSSE w Sępólnie Krajeńskim”.

  § 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowaną z budżetu państwa.

  § 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.
  2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

  § 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
  1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
  2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
  1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
  2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;
  3) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
  4) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
  5) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
  6) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;
  7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
  8) wykonywanie pomiarów środowiskowych;
  9) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  10) działalność przeciwepidemiczną;
  11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;
  12) przygotowywanie projektów decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
  14) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
  16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;
  17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

  § 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

  § 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:
  1) Zakład leczniczy* prowadzony pod nazwą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
  a)Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
  b)Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
  2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
  a)Sekcja ds. Ekonomicznych i Administracyjnych;
  b)Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
  c)Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny.
  2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

  * Na podstawie Zarządzenia Nr 414/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.

  Zarządzenie Nr 400/2012
  Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  z dnia 11.12.2012r.