Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Stan sanitarny powiatu 2014

  STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image2

STAN SANITARNY
POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image1

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
marzec 2015r.

SPIS TREŚCI

tabelka1

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu coroczne wydanie „Oceny stanu sanitarnego powiatu sępoleńskiego” opisującego sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz efekty monitoringu i realizowanych zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie zdrowia publicznego. Rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego prowadzono kompleksowo poddając szczegółowej analizie zagadnienia wynikające z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, przy jednoczesnym prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Podejmowane działania skierowane były na poprawę zdrowia publicznego, w tym zapobieganie chorobom, usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Monitorowano jakość wody do spożycia, sprawowano nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz przedmiotów użytku, higieny pracy w zakładach pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, oceniano warunki higieniczno – sanitarne jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Prowadzono działalność przeciwepidemiczną wynikającą z zagrożeń zdrowotnych takich jak choroby zakaźne. Uczestniczono w krajowych i europejskich systemach:

a) Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek,
b) Rejestr Ognisk Epidemicznych,
c) System monitorujący jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (WODAEXCELL),
d) System Monitoringu Jakości Wody w Kąpieliskach,
e) System Bezpieczeństwa Żywności II
f) System ostrzegających o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach
żywienia zwierząt (RASFF),
g) Monitoring dopalaczy.
h) System szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach (RAPEX)

Dane statystyczne zawarte w raporcie stanowią porównawczą analizę występowania chorób zakaźnych, zawodowych, wyników badań i kontroli nadzorowanych obiektów wraz z ich oceną w ramach szacowania ryzyka zdrowotnego. W dalszym ciągu doskonalono system zarządzania w działalności kontrolnej w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 gwarantując uzyskiwanie wiarygodnych wyników kontroli, jak również skuteczną realizację zaplanowanych celów w obszarze ochrony zdrowia ludzkiego. Informacje zawarte w niniejszym raporcie wskazują, że w 2014 roku bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców powiatu sępoleńskiego pozostawało w dalszym ciągu na wysokim poziomie.

Dziękuję za współpracę organom samorządowym, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Państwowej Straży Pożarnej, oraz Komendzie Powiatowej Policji. Współpraca ta w znaczący sposób wpływa na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie poprawy zdrowia publicznego mieszkańców powiatu sępoleńskiego.

Mam nadzieję, że raport przyczyni się do lepszego poznania zadań, jakie na rzecz zdrowia publicznego wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, podniesienia świadomości społecznej dotyczącej promowania zdrowego trybu życia oraz zrozumienia wagi zagadnień sanitarnych i epidemiologicznych.

Realizując zasadę pełnego dostępu opinii publicznej do informacji dotyczącej bezpieczeństwa sanitarnego, pełny tekst raportu mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PSSE w Sępólnie Krajeńskim (www.pssesepolnokrajenskie.pl)

I. GŁÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenia działalności przeciwepidemicznej.

II. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA (ZASADNICZE ZADANIA) POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJ.

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

– Tworzenie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w obiektach budowlanych, między innymi obiektach przeznaczonych do pracy, nauczania, wychowania, żywienia, udzielania świadczeń zdrowotnych, produkcji środków spożywczych. – Eliminowanie zagrożeń zdrowotnych związaniem z podejmowaniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez wydawanie opinii dotyczących raportów oddziaływania na środowisko.

Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych

– Prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy. – Prowadzenie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3. – Prowadzenie nadzoru nad ustawowym zakazem wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. – Kontynuacja nadzoru nad warunkami prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. – Wzmożenie nadzoru nad środkami zastępczymi.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

– Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego. – Wzmożenie nadzoru nad dystrybucją suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. – Udział we wspólnotowym systemie RASFF. – Nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków.

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

– Egzekwowanie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych. – Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. – Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przez realizację nadzoru nad stanem sanitarnym budynków szkolnych i ich otoczenia.

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

– Czuwanie nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach i basenach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek do badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenia stosownej dokumentacji oraz analizy i oceny jakości wody w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów. – Współpracowanie z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, organizacjami konsumenckimi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego wody. – Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami objętymi ewidencją, uwzględniając potrzeby i warunki lokalne, stan sanitarny obiektów i środowiska. – Kontrolowanie procesów postępowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

– Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń i zakażeń alarmowych, chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych stanowiących szczególny problem zdrowotny. – Prowadzenie nadzoru nad realizacją programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz egzekwowanie obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przez osoby zobowiązane. – Wprowadzanie danych do komputerowej sieci nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

– Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór działalności w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. – Współpraca w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w tym obszarze.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image3

STAN SANITARNY OBIEKTÓW
ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA
I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

Urzędowa kontrola żywności obejmuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
– warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
– nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
– warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
– kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

W roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj, obejmował nadzorem 368 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym:
– 47 zakładów produkcji żywności, w tym: 5 automatów do lodów, 7 piekarni, 3 ciastkarnie, 1 młyn, 2 zakłady obierania cebuli, 29 innych wytwórni żywności, m.in. pieczarkarnia, gospodarstwa ogrodnicze, rolne;
– 229 obiektów obrotu żywnością, w tym: 170 sklepów spożywczych, 7 kiosków spożywczych, 9 hurtowni, 5 obiektów handlu obwoźnego, 33 inne obiekty obrotu (stacje paliw, saloniki prasowe, apteki itp.), 5 środków transportu;
– 68 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 53 punktów małej gastronomii i ogródków piwnych;
– 24 zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym: 2 stołówka w domu wczasowym, 1 blok żywienia w domu pomocy społecznej, 6 stołówek szkolnych, 5 stołówek w przedszkolach, 2 stołówki w żłobkach, 7 stołówek na koloniach i obozach.

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które wprowadzono do stosowania w 2014 roku i na bieżąco
są aktualizowane.

W ramach nadzoru nad żywnością i żywieniem w roku 2014 przeprowadzono 421 kontroli sanitarnych.
Schemat kontroli (porównanie z 2013r.) przedstawiony jest na poniższym wykresie:

W okresie sprawozdawczym nałożono 18 mandatów karnych na sumę 3750 zł.
Przyczyny nakładania mandatów:

wykres1

ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

W roku 2014 w ewidencji znajdowało się 47 zakładów, w których przeprowadzono 31 kontroli. Wydano 25 decyzji administracyjnych (6 merytorycznych, 14 płatnościowych, 2 zatwierdzające), nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 PLN. Najczęściej stwierdzane uchybienia to m.in.:
– niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów oraz czystość zakładu,
– nieprawidłowości związane z dobrą praktyką higieniczną i systemem HACCP.

OBIEKTY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

W roku 2014 w ewidencji znajdowały się 229 zakładów, w których przeprowadzono 238 kontroli. Wydano 179 decyzji administracyjnych, nałożono 12 mandatów karnych na kwotę 2550 PLN. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:
–  zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów.
– nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
– brak lub niewłaściwa ochrona zakładu przed szkodnikami, brak monitoringu..
– nieprawidłowości związane z dobrą praktyką higieniczną i systemem HACCP.

ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

W roku 2014 w ewidencji znajdowały się 92 zakłady, w których przeprowadzono 138 kontroli. Wydano 83 decyzje administracyjne, nałożono 4 mandaty karne na kwotę 900 PLN.

Najczęstsze uchybienia :
– zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów,
– nieprawidłowości związane z dobrą praktyką higieniczną i systemem HACCP,
– brak lub nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

– Kolonie i obozy
Żywienie dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku tj. na koloniach i obozach sportowych organizowane jest w obiektach nadzorowanych przez PSSE w trakcie całego roku tj. np. przez stołówki szkolne, zakłady żywienia otwartego (restauracja) oraz 2 ośrodkach wczasowych na terenie Więcborka. Na koloniach i obozach wypoczywały dzieci i młodzież w wieku ok. 5-18 lat. Stawka żywieniowa wynosiła średnio 30zł. (od 23zł do 42zł.). W trakcie oceny żywienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast stwierdzono zbyt ogólne jadłospisy. Brak podawania nazw zup, podawanych owoców, surówek. W jadłospisie
używano tylko sformułowań „zupa”, „owoc”, „surówka”. Kontrole sanitarne miejsc żywienia przeprowadzono na każdym turnusie.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W 2014r. wydano:
– 53 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektów,
– 144 decyzji płatnościowych dotyczących opłaty za kontrolę sanitarną stwierdzającą naruszenie wymagań oraz za kontrole sprawdzające,
– 37 decyzji zatwierdzających nowo uruchamiane obiekty oraz wydawanych w celu uzyskania przez obiekt zezwolenia na obrót alkoholem,
– 1 decyzja zmieniająca termin wykonania zaleceń decyzji,
– 29 decyzji umarzających postępowanie administracyjne.
– 27 decyzji o wykreśleniu z rejestru.

wykres2

BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

Z terenu powiatu sępoleńskiego do badania laboratoryjnych pobrano:
– 129 próbek środków spożywczych,
– 1 próbkę wyrobu do kontaktu z żywnością
– 1 próbkę kosmetyku.

Kwestionowano 1 próbkę „Tatar wołowy” ze względu na obecność Escherichia coli O157. W związku z powyższym zgłoszono powyższy produkt do systemu RASFF.

Kierunki badań i grupy produktów badanych w 2014r. przedstawia poniższa tabela

tabelka2

AKCJE SPECJALNE

W ramach systemu RASFF (elektronicznego systemu obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania procesami nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt) oraz systemu szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach związanych z niebezpiecznymi produktami – RAPEX, otrzymano powiadomienia o produktach niebezpiecznych, w związku z czym przeprowadzono kontrole akcyjne dot. wprowadzania do obrotu i wycofania 8 środków spożywczych i 16 kosmetyków.

System RAPEX:

W roku 2014 przeprowadzono kontrole sanitarne w ramach systemu RAPEX dotyczące zgłoszeń 16 produktów kwestionowanych z powodu parametrów chemicznych: Kremy do rozjaśniania skóry, oczyszczający – 3, Żel pod prysznic – 1, Produkt do modelowania paznokci -2, Cienie do powiek – 2, Lakier do paznokci – 2, Zestaw – Żel pod prysznic i woda perfumowana – 1, Produkt leczniczy do włosów – 1, Żel do paznokci – 2, Farba do włosów – 1, Płyn do zdobienia paznokci – 1

W wyniku kontroli nie stwierdzono kwestionowanych produktów w obrocie na terenie naszego powiatu.

System RASFF:

W ramach systemu RASFF przeprowadzono kontrole sanitarne dotyczące wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu następujących środków spożywczych:

– Lody śmietankowe Algida „Big Milk” zakwestionowane z uwagi na stwierdzenie obecności bakterii Salmonella -nie stwierdzono w obrocie.
– „Rekin błękitny (prionace glaca)”, Pochodzenie: Portugalia – zakwestionowany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu rtęci-nie stwierdzono w obrocie)
– „Mąka Kukurydziana Kupiec produkt z natury bezglutenowy” – zakwestionowany z uwagi na stwierdzenie obecności substancji alergennej – glutenu. Stwierdzono w obrocie 9 szt. przedmiotowego produktu, został wycofany z obrotu.
– „Animal Pak”, Kraj pochodzenia: USA – w składzie stwierdzono obecność nieautoryzowanych substancji oraz nieautoryzowanych składników tzw. nowej żywności
– nie stwierdzono w obrocie przedmiotowego produktu.
– „Chrupki zbożowe o smaku czekoladowych ciasteczek „Magusie” – zakwestionowany z uwagi na stwierdzenie obecności odłamków plastiku oraz możliwości przedostania się oleju dopuszczonego do stosowania w przemyśle spożywczym- nie stwierdzono w obrocie.
– Sos czosnkowy wyprodukowany z udziałem produktu pn. „Czosnek sproszkowany”, Pochodzenie: Indie -zakwestionowany z uwagi na wysoki poziom ochratoksyny A – nie stwierdzono w obrocie.
– „Śliwka kalifornijska”, Kraj pochodzenia: USA; zakwestionowany z uwagi na stwierdzenie obecności kwasu sorbowego, który nie został zadeklarowany w wykazie składników w/w produktu-nie stwierdzono w obrocie.
– „Seler konserwowy”, Masa netto: 310g.; zakwestionowany z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu ogólnego dwutlenku siarki (SO2) – nie stwierdzono w obrocie.

Łącznie w ramach kontroli akcyjnych, RASFF, RAPEX przeprowadzono 46 kontroli sanitarnych.

WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ :

Zgodnie z § 3 Porozumienia z dnia 11.01.2008r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sępólnie Kraj.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. uzgadnia się 2 razy do roku listy zakładów:

– produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt;  produkujące lub przechowujące środki spożywcze nadzorowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną  prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej). Funkcjonariusze obu Inspekcji przeprowadzali wspólne kontrole sprzedaży żywności na targowiskach oraz warunków sprzedaży żywych ryb.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image4

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ. JAKOŚĆ
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.

Powiat sępoleński zamieszkuje ok. 41 tyś. osób, dostęp do wody wodociągowej ma około 87% mieszkańców, czyli ok. 36 tyś. osób. Całe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia opiera się na 14 urządzeniach wodociągowych, opartych na 33 ujęciach głębinowych. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. znajduje się 14 wodociągów:

1 wodociąg o produkcji wody 1000 – 10000 m3/d

– Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Sępólno Kraj., Dziechowo, Chmielniki, Komierówko, Grochowiec, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Siedlisko, Świdwie, Wysoka Kraj., Zboże, Wiśniewka, Trzciany, Skarpa, Zalesie

10 wodociągów o produkcji wody 100 – 1000 m3/d

– Wodociąg publiczny w Więcborku – zaopatrujący miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec, Młynki
– Wodociąg publiczny w Sypniewie – zaopatrujący miejscowości: Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Adamowo-Leśnictwo, Lubcza, Jeleń, Frydrychowo,
– Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Kamień Kraj., Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo leśniczówka, Witkowski Młyn
– Wodociąg publiczny w Orzełku – zaopatrujący miejscowości: Orzełek, Zamarte, Obkas, Niwy, Nowa Wieś, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie,
– Wodociąg publiczny w Wałdowie – zaopatrujący miejscowości: Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Teklanowo, Komierowo,
– Wodociąg publiczny w Przepałkowie – zaopatrujący miejscowości: Przepałkowo, Sośno, Obodowo, Olszewka, Dziedno, Dębiny, Zielonka, Wielowicz, Wielowiczek, Szynwałd, Roztoki, Płosków

– Wodociąg publiczny w Sitnie – zaopatrujący miejscowość Sitno, Mierucin, Ostrówek, Borówki
– Wodociąg publiczny w Rogalinie – zaopatrujący miejscowość Rogalin Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno, Tuszkowo, Tonin, Toninek,
– Wodociąg publiczny w Runowie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Runowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Czarmuń gajówka, Puszcza, Klarynowo, Górowatki, Katarzynie, Klementowo, Zabartowo, Zgniłka
– Wodociąg publiczny w Kawlach – zaopatrujący miejscowości: Wiśniewa, Lutowo, Iłowo osada, Jazdrowo, Iłowo wieś, Radońsk, Kawle,

3 wodociągi o produkcji wody <100 m3/d

– Wodociąg publiczny w Lutówku – zaopatrujący miejscowość Lutówko i Lutówko Młyn
– Wodociąg publiczny w Pęperzynie – zaopatrujący miejscowość Pęperzyn
– Wodociąg publiczny w Witunii – zaopatrujący miejscowości: Witunia, Zakrzewek,
Zakrzewska Osada, Chłopigozd-Gajówka, Chłopigozd-Leśnictwo,

Ogółem w 2014r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu sępoleńskiego pobrano 67 próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (w tym, 12 prób w ramach monitoringu przeglądowego). W 14 z pobranych próbek wody stwierdzono niewielkie i krótkotrwałe przekroczenia parametrów – głównie mętność, żelazo, mangan. W 3 próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli, jednakże próby kontrolne potwierdziły tylko w jednym przypadku skażenia wody. W ciągu całego 2014r. wystawiono tylko 1 decyzję administracyjne stwierdzające
warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań sanitarnych:

– Wodociąg publiczny w Rogalinie – w dwóch z trzech pobranych z sieci wodociągu publicznego w Rogalinie próbek wody stwierdzono obecność pojedynczych bakterii z grupy coli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. nakazał administratorowi wodociągu natychmiastowe wprowadzenie dezynfekcji wody i doprowadzenie jej jakości do odpowiednich wymagań sanitarnych. Jakość wody we wszystkich wodociągach (stan na 31.12.2012r.) odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W minionym roku skontrolowano wszystkie urządzenia do poboru wody znajdujące się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. Na 14 skontrolowanych stacji uzdatniania wody, w jednym przypadku stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne, które zostały natychmiast usunięte.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image5

STAN SANITARNY OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi nadzoruje ogółem 295 obiektów użyteczności publicznej oraz 5 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Spośród tych obiektów skontrolowano 196, co stanowi 66%. W ciągu całego 2014r. 20 obiektów użyteczności publicznej uzyskało złą ocenę pod względem sanitarno-higienicznym, co stanowi 10% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów. W związku z podjętymi działaniami naprawczymi, na dzień 31.12.2014r.
ostatecznie negatywną ocenę otrzymało 12 obiektów, co stanowi 6% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w zakresie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego obiektów przeprowadzane są w obiektach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

1. Domy pomocy społecznej – Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 1 dom pomocy społecznej – świadczący całodobową opiekę oraz 2 inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej – świadczące usługi opiekuńcze w określonym czasie w ciągu dnia, prowadzące zajęcia kulturalno – oświatowe i rehabilitacyjne. W 2014r. przeprowadzono kontrole sanitarne w 2 obiektach tej grupy i nie stwierdzono żadnych uchybień sanitarno – higienicznych.

2. Hotele – Obecnie na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się więc 3 hotele: dwa dwugwiazdkowe i jeden trzygwiazdkowy. W 2014r. do tej grupy obiektów dołączył Hotel „Diadem” w Jerzmionkach, Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone we wszystkich obiektach i nie wykazały żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych. Nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących utrzymania należytej czystości i porządku wewnątrz pomieszczeń i w obrębie budynku, a także niewłaściwego postępowania z bielizną, usuwaniem nieczystości stałych i płynnych. Prowadzone są rejestry zabiegów
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz rejestry dezynfekcji koców, kołder i poduszek. Brudna i czysta bielizna jest odpowiednio składowana, prana w pralni
zewnętrznej.

3. Pola namiotowe – W 2014r. nadzorowano stan sanitarny 3 pól namiotowych. Dwa z nich znajdują się na oświetlonych, ogrodzonych terenach przy plażach miejskich nad jez. Więcborskim, jez. Mochel – z dostępem do źródła wody przeznaczonej do spożycia, toalet i natrysków. Stan urządzeń sanitarnych nie budził zastrzeżeń.

Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Nowe pole namiotowe ( nad jez. Konieczne) zlokalizowane jest na terenie wyłącznie ogrodzonym, z dostępem do wody pitnej i toalet typu TOI-TOI. Przez cały okres trwania sezonu letniego tereny pola namiotowych utrzymywane były w należytym stanie porządkowym, zapewniono wystarczającą ilość pojemników na odpady.

4. Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie – Do tej grupy zaliczono obiekty świadczące usługi noclegowe całoroczne (3 w mieście, 3 na wsi – w tym 1 gospodarstwo agroturystyczne) oraz 12 ośrodków wczasowych świadczących usługi noclegowe wyłącznie w sezonie letnim. Skontrolowano wszystkie obiekty przeprowadzając w nich łącznie 19 kontroli sanitarnych. W jednym przypadku zostały stwierdzone nieprawidłowości dotyczące brudnych ścian i sufitów w niektórych pokojach , niesprawnej wentylacji mechanicznej w toaletach, zniszczonych mebli, braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie prania i dezynfekcji bielizny pościelowej. W wyniku wydanej decyzji administracyjnej nieprawidłowości te zostały w krótkim czasie usunięte.
We wszystkich przypadkach zaplecza higieniczno – sanitarne wyposażone są prawidłowo, zabezpieczone w sprzęt, środki czystości i dezynfekcyjne. Składowanie, rozdział brudnej i czystej bielizny pościelowej jest prawidłowy – wydzielone magazyny na czystą i brudną bieliznę. Pranie bielizny oraz dezynfekcja koców, kołder i poduszek odbywa się w pralniach zewnętrznych. Tereny wokół ośrodków utrzymane są w należytym stanie porządkowym.

5. Pływalnie kryte – Od 2014r. w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajdują się 2 baseny kąpielowe kryty zlokalizowane: przy Hotelu „Diadem” w Jerzmionkach oraz przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Runowie Kraj. Przeprowadzone 2 kontrole sanitarne nie wykazały żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych ani technicznych, a przeprowadzone badania jakości wody basenowej nie wykazały przekroczeń badanych parametrów wody. Pomieszczenia kąpielowe, przebieralnie, natryski, toalety, utrzymane są w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Nie stwierdzono uwag dotyczących zachowania właściwej czystości w obrębie basenów, procesy dezynfekcji powierzchni prowadzone są z właściwą częstotliwością przy użyciu ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych o aktualnym terminie ważności. Przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Runowie Kraj. w 2014r. utworzono Centrum Spa & Wellness, w skład którego wchodzą: basen z atrakcjami, leżanki podgrzewane z tężnią solną, gabinety SPA, jacuzzi, studnia lodowa, prysznice wrażeń oraz „Świat Saun”: fińska, parowa, niskotemperaturowa, sauna na podczerwień.

6. Zakłady fryzjerskie – Na dzień 31.12.2014r. w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. widnieje 38 zakładów fryzjerskich, tj. o 2 zakłady więcej niż w roku ubiegłym. W tej grupie skontrolowano 22 obiekty i przeprowadzono łącznie 27 kontroli sanitarnych. W 5 zakładach stwierdzono naruszenie wymagań sanitarnych i wydano 5 decyzji administracyjnych, których obowiązki zostały w krótkim czasie wykonane. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niewłaściwie opracowanych procedur dotyczących dezynfekcji narzędzi i powierzchni w zakładach
oraz brudnych ścian i sufitów w pomieszczeniach. W pozostałych zakładach nie stwierdzono zastrzeżeń do istniejącego stanu sanitarno – higienicznego. Usługi świadczone są z zachowaniem wszelkich zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń i narzędzi.

7. Zakłady kosmetyczne – W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. znajdują się podobnie jak w roku ubiegłym 3
zakłady kosmetyczne. Kontrole sanitarne przeprowadzono w 2 zakładach kosmetycznych, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

8. Zakłady odnowy biologicznej – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. nadzoruje stan sanitarno – higieniczny 3 zakładów odnowy biologicznej, tj. 2 solarium oraz utworzonej w 2014r. siłowni, w której pierwsza kontrola odbędzie się w 2015r. Podczas przeprowadzonych 2 kontroli sanitarnych nie stwierdzono uchybień związanych z prowadzonymi procesami mycia, dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia.

9. Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu – W ewidencji widnieje 13
innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, są to:

W 9 obiektach tej grupy przeprowadzono łącznie 11 kontroli sanitarnych. Negatywną ocenę w ciągu roku otrzymał 1 zakład, w którym stwierdzone nieprawidłowości doprowadziły do czasowego jego unieruchomienia. W pozostałych zakładach procesy dezynfekcji narzędzi, sprzętu i wyposażenia oraz sterylizacji narzędzi prowadzone są prawidłowo. Zakłady, w których wykonywane są zabiegi kosmetyczne posiadają na wyposażeniu własne sterylizatory: 3 sterylizatory kulkowe, 2 autoklawy, a 4 zakłady posiadaja umowy z podmiotami zewnętrznymi Podczas kontroli nie wykazano nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi, które mogą być wytwarzane podczas świadczenia usług kosmetycznych.

10. Tereny rekreacyjne – Na nadzorowanym terenie znajduje się 79 placów zabaw – o 7 więcej niż w 2013r. i 17 więcej w stosunku do roku 2012 oraz park miejski . Wszystkie te obiekty zostały skontrolowane w trakcie trwania sezonu letniego – przeprowadzono w nich łącznie 81 kontroli sanitarnych. W związku z nieprawidłowościami sanitarno – higienicznymi dostrzeżonymi podczas kontroli na jednym z placów usytuowanym w mieście wydano decyzję administracyjną. Uchybienia dotyczyły uszkodzeń elementów drewnianych i zostały w krótkim czasie usunięte. W przypadku 10 placów zabaw wystosowano wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. ze względu na niewłaściwy stan techniczny niektórych urządzeń drewnianych znajdujących się na terenach placów i niestabilne zakotwiczenie tych urządzeń w podłożu.

Tereny placów zabaw są oświetlone, odpowiednio oznakowane i sprzątane na bieżąco, wyposażone w dostateczną ilość koszy na odpady.
We wszystkich wymienionych powyżej obiektach sprawdzano przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono, iż właściciele tych obiektów nie naruszają przepisów ustawy, umieścili odpowiednie oznakowanie informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie i w pomieszczeniach.

11. Zakłady pogrzebowe – Od 2014r. w ewidencji znajdują się 3 zakłady pogrzebowe.
Przeprowadzono kontrole sanitarne w dwóch z nich oraz 3 środków transportu do przewozu zwłok stanowiących podstawowe wyposażenie tych zakładów. W zakładach opracowane są procedury dotyczące dezynfekcji rąk, powierzchni, pojazdów, prowadzone są zapisy świadczące o przeprowadzanych zabiegach dezynfekcyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami. W przypadku jednego podmiotu nałożono decyzje administracyjną z powodu braku toalety ogólnodostępnej przy kostnicy i jej najbliższym sąsiedztwie. Termin usunięcia tej nieprawidłowości ustalono na I połowę 2015r.

12. W 2014r. wydano 20 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji szczątków zwłok. W większości szczątki ekshumowane były po upływie okresu ich mineralizacji. Sprawowano nadzór zapobiegawczy nad przebiegiem 5 ekshumacji.

13. Inne obiekty użyteczności publicznej.

a) Obiekty sportowe:
– 3 stadiony sportowe
– 1 boisko sportowe ORLIK
W 2014r. wydano 1 decyzję administracyjną w związku ze stwierdzonym złym stanem sanitarno – higienicznym sufitów w pomieszczeniach szatni i sanitariatach usytuowanych w budynku na terenie stadionu oraz niektórych urządzeń sanitarnych. Wymóg doprowadzenia ścian i sufitów do należytego stanu sanitarno – higienicznego został w krótkim czasie wykonany.

Teren boisk oraz trybun na wszystkich stadionach utrzymany jest w należytym stanie porządkowym, nie zanieczyszczony odpadami, zapewniona jest wystarczająca ilość pojemników na odpady, a tereny te posiadają ogrodzenia oraz miejsca siedzące dla kibiców.

Gdzie jest zaliczona jacuzzi sauna na stadionie w Sępólnie

b) Obiekty kulturalno – widowiskowe:
– 9 domów kultury
– 44 świetlice wiejskie

W 2014r. przeprowadzono 2 kontrole sanitarne w 1 z domów kultury znajdujących się na nadzorowanym terenie. Kontrola wykazała nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego stanu sanitarnego podłóg i ścian w niektórych pomieszczeniach oraz stan foteli stanowiących wyposażenie sali kinowej, które spowodowały wszczęcie postępowania administracyjnego i nałożenie decyzji administracyjnej. Większość obowiązków nałożonych decyzją została wykonana w 2014r., pozostałe obowiązki powinny być wykonane do końca 2015r.

W 2014r. poprawie uległ stan sanitarno – techniczny 1 z domów kultury – w Sypniewie, w którym od 2011r. toczyło się postępowanie administracyjne.
Przeprowadzono tutaj remonty malarskie pomieszczeń oraz zakupiono nowe meble stanowiące wyposażenie sal. Nadal trwa postępowanie administracyjne rozpoczęte w 2011r. w stosunku do domu kultury w Więcborku, gdzie uchybienia dotyczą stanu sanitarno-technicznego w sali kinowej. Termin wykonania obowiązków upłynął 31.12. 2014.

Pod nadzorem sanitarnym znajdują się też 44 świetlice. W 2014r. przeprowadzono 35 kontroli sanitarnych w 30 świetlicach, a w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 9 z nich wydano decyzje administracyjne. Uchybienia dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach lub niewłaściwej wentylacji w pomieszczeniach toalet. Terminy wykonania obowiązków nałożonych w decyzjach upływają w 2015r. Poprawie uległ natomiast stan sanitarny 2 świetlic, w których postępowanie toczyło się od 2013r., gdzie przeprowadzono remonty malarskie, zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę przy umywalkach oraz toaletę.

c) Inne pozostałe obiekty:

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajdują się od 2014r. 3 przystanki autobusowe. Istniejący do tej pory dworzec autobusowy zlokalizowany w Sępólnie Kraj. został przekwalifikowany na przystanek (zamknięcie poczekalni i toalet). W tych obiektach przeprowadzono 3 kontrole w trakcie trwania sezonu turystycznego. Nie wykazały one żadnych uchybień higieniczno – sanitarnych. Obiekty te są zadaszone, wyposażone w drewniane ławki i pojemniki na odpady.

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. znajdują się 4 parkingi. Przeprowadzane kontrole w ciągu roku nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Są to miejsca oznakowane, oświetlone, wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

Nadzorem objęto też 2 targowiska, które zostały zmodernizowane w 2014r. – w Sępólnie Kraj. i Więcborku. Znajdują się one na oznakowanym, utwardzonym terenie, zaopatrzone są w pojemniki na odpady oraz toalety z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Posiadają wydzielone punkty pierwszej pomocy medycznej. Ustępy publiczne – Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się trzy ustępypubliczne całoroczne, zlokalizowane w budynkach wolnostojących na terenie miast.Skontrolowano wszystkie ustępy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ich stan techniczno-porządkowy nie budził zastrzeżeń. Są to obiekty ze stałą obsługą, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wyposażone są w środki myjące i
dezynfekcyjne oraz sprzęt do utrzymania czystości i porządku.

14. Plaże miejskie przy miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.

W 2014r. roku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie zgłoszono żadnych kąpielisk. Podobnie jak w latach poprzednich wyznaczono natomiast 5 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
Są to:

1) – miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Sępoleńskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,
2) – miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli przy ośrodkach wczasowych nad Jeziorem Więcborskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,
3) – miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Kraj. z plażą z dostępem do ustępów publicznych oraz natrysków,
4) – miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Konieczno w Lubczy gm. Więcbork z plażą z dostępem do ustępów publicznych.
5) – miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Więcborskim w Więcborku z plażą z dostępem do ustępów publicznych oraz natrysków.

Łącznie przeprowadzono 5 kontroli sanitarnych. Jakość wody we wszystkich przebadanych miejscach odpowiadała wymaganiom dla wód do kąpieli.

Stan sanitarno – higieniczny wymienionych plaż nie budził zastrzeżeń. Tereny te są czyste, zadbane, zaopatrzone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. 4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli są strzeżone, oprócz miejsca do kąpieli przy ośrodkach wczasowych w Więcborku, z wyznaczonymi miejscami do kąpieli, z punktem pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie zaopatrzone są w sanitariaty stałe lub tymczasowe. Kąpieliska zaopatrywane są w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów publicznych (Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj.).

Podsumowanie.
Nadzór sanitarny sprawowany nad obiektami użyteczności publicznej nie wykazał w 2014r. zagrożeń o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia ludzi. W 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. skontrolował ogółem 201 obiektów użyteczności publicznej Wydano 20 decyzji administracyjnych (w roku 2013 – 16 decyzje). W ciągu całego 2014 roku poprawie uległ stan sanitarny 11 obiektów (co stanowi 5% skontrolowanych obiektów), natomiast w złym stanie nadal jest 12 obiektów. Na przestrzeni kilku lat nadal obserwuje się wzrost liczby istniejących na terenie powiatu placów zabaw. Jednocześnie coraz częściej dostrzega się trudności w utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym. Ponadto nadal duży problem dla właścicieli zakładów fryzjerskich i kosmetycznych stanowi właściwe opracowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

Ocena stanu sanitarnego powiatu sępoleńskiego za rok 2014 w zakresie placówek ochrony zdrowia.
I. Wstęp i działalność kontrolno – represyjna.

W 2014r. ewidencja Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Kraj. obejmowała: 17 podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne ( 2 więcej niż w 2013r.) oraz 28 praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą (3 mniej niż w 2013r.). Skontrolowano łącznie 39 obiektów. Negatywnie pod względem stanu sanitarno – higienicznego oceniono 3 obiekty.

II. Stan techniczny i funkcjonalny.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. nie znajdują się żadne podmioty lecznicze, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. W powiecie sępoleńskim znajduje się 1 szpital prowadzony przez „NOVUM-MED” Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku, nadzorowany od 2010r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

II C. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1. Przychodnie.

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 8 przychodni:
1) Samodzielna Publiczna Miejsko – Gminna Przychodnia Kamień Kraj.
2) NZOZ „Doktór” Sępólno Kraj.,
3) NZOZ „Provita” Sp. z o.o. Więcbork,
– NZOZ „Provita” Sp. z o.o. – Poradnia lekarza POZ Sypniewo gm. Więcbork,
– NZOZ „Provita” Sp. z o.o. – Poradnia lekarza POZ Pęperzyn gm. Więcbork,
4) NZOZ „ARS MEDICA” Więcbork,
5) NZOZ „Zdrowie” Sośno,
– NZOZ „Zdrowie” Wąwelno gm. Sośno,
6) NZOZ Centrum Medyczne SPAMED s. c. Sępólno Kraj.,
– NZOZ Centrum Medyczne SPAMED s. c. Radońsk gm. Sępólno Kraj.,
– NZOZ Centrum Medyczne SPAMED s. c. Wałdowo gm. Sępólno Kraj.,
7) NZOZ ZD-L BONUS-PLUS Sępólno Kraj.
8) Centrum Medyczne „Familia” Sp. z o.o. Więcbork – obiekt otwarty w 2014r.

W 2014r. skontrolowano wszystkie 13 obiektów. W 5 placówkach stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – technicznego oraz w jednym przypadku oprócz nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – technicznego stwierdzono brak prawidłowo opracowanych i wdrożonych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi w zakresie postępowania po ekspozycji, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania z brudną bielizną.

2. Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostyczne.

W 2014r. powstał nowy podmiot wykonujący działalność leczniczą, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitalabo sp. z o.o. Punkt Pobrań w Więcborku. Jest to obiekt funkcjonujący przy nowej przychodni Centrum Medyczne „Familia” Sp. z o.o. w Więcborku. W placówce świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie z użyciem sprzętu jednorazowego użytku.

3. Zakłady rehabilitacji leczniczej.

W powiecie sępoleńskim funkcjonują 2 zakłady rehabilitacji leczniczej. Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne w obu zakładach oraz wydano 1 opinię sanitarną dotyczącą spełnienia przez pomieszczenia odpowiednich wymagań.

4. Inny podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą.

Do tej grupy obiektów zalicza się Stację Opieki Długoterminowej „Caritas” (usługi świadczone są w domu pacjenta). W 2014r. przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Praktyki zawodowe.

1. Praktyki lekarskie:

– 5 indywidualnych praktyk lekarskich – nie przeprowadzano kontroli
– 2 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie – 2 gabinety ginekologiczne – kontrole przeprowadzono w 2 obiektach, w 2014r. zlikwidowano 1 obiekt,
– 15 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów – kontrole przeprowadzono w 14 obiektach, w 2014r. zlikwidowano 2 obiekty,
W 2014r. skontrolowane obiekty otrzymały pozytywną ocenę sanitarno – higieniczną, nie wydano żadnych decyzji administracyjnych.

2. Praktyki pielęgniarskie.

– 4 gabinety, w których prowadzona jest indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych: gabinet położniczy w Sępólnie Kraj., 2 gabinety przy obiektach szkolnych (prowadzone przez praktykę pielęgniarską profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkole), 1 gabinet indywidualnej praktyki pielęgniarskiej w Sośnie,
– 1 – grupowa praktyka pielęgniarek (Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „VITA” s. c. w Sępólnie Kraj.)
– 1 – grupowa praktyka pielęgniarki i położnej (Gabinet Grupowej Praktyki Środowiskowo – Rodzinnej „REMED” w Sośnie).
Kontrole sanitarne przeprowadzono w 5 podmiotach tej grupy. W jednej z kontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami medycznymi – wydano decyzję administracyjną (nieprawidłowości usunięto).

3. Inne obiekty.

W Sępólnie Kraj. znajduje się NZOZ „Jantar” Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki w Sępólnie Kraj. oraz Gabinet Kinezyterapii w Sępólnie Kraj. – kontrola bezusterkowa. Wszystkie obiekty wykonujące działalność leczniczą na nadzorowanym terenie
zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze wszystkich wodociągów zaopatrujących ludność w wodę w ciągu 2014 roku nie odbiegała od obowiązujących norm i dostarczały do odbiorców wodę o dobrej jakości.

PODSUMOWANIE

Podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadają opracowane procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. We wszystkich placówkach funkcjonuje system kontroli wewnętrznej realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W gabinetach stosowane jest okresowe wyjaławianie powietrza za pomocą naświetlania lampami bakteriobójczymi. Zaopatrzenie w środki czystości i sprzęt służący do sprzątania wystarczające. Dekontaminacja narzędzi i sprzętu przeprowadzana jest w gabinetach zabiegowych, specjalistycznych (stomatologicznych, ginekologicznych) lub w innych pomieszczeniach zgodnie z opracowanymi procedurami. Do dezynfekcji narzędzi stosuje się preparaty dezynfekcyjne dobrane właściwie pod względem zdefiniowanego poziomu ryzyka, dopuszczone do obrotu, o aktualnych terminach ważności, w postaci koncentratów lub gotowych roztworów. Zaopatrzenie w sprzęt medyczny jednorazowego użytku, środki opatrunkowe oraz środki dezynfekcyjne dostateczne. Większość gabinetów wyposażona jest w autoklawy. Lekarze prowadzący więcej niż jedne gabinet posiadają jeden sterylizator. Kontrola wewnętrzna pracy urządzeń sterylizujących za pomocą testów chemicznych przeprowadzana jest podczas każdego procesu sterylizacji. Kontrola zewnętrzna procesów sterylizacji za pomocą testów biologicznych przeprowadzana jest przez pracowników PSSE w Sępólnie Kraj. raz w roku. Narzędzia i sprzęt medyczny oznakowane są data sterylizacji oraz datą upływu jałowości, przechowywane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i zakurzeniem.

W pomieszczeniach, w których wymagane jest okresowe wyjaławianie powietrza stosowane jest naświetlanie lampami bakteriobójczymi. Utrzymaniem czystości i porządku zajmują się osoby zatrudnione w placówkach. Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą oraz obiekty, w których prowadzona jest działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową mają opracowane procedury postępowania z odpadami komunalnymi i medycznymi. Pomieszczenia, w których gromadzi się i przechowuje odpady są właściwie wyposażone. Wszystkie placówki mają też uregulowane formalności w zakresie wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wszystkie z kontrolowanych placówek posiadają umowy na odbiór odpadów medycznych. Podmioty prowadzące działalność leczniczą stosują wyłącznie bieliznę jednorazowego użytku. Czysta bielizna jest odpowiednio składowana w wyznaczonych pomieszczeniach. Jedna z decyzji wydanych w 2014r. na przychodnię dotyczyła m. in. niewłaściwie opracowanych procedur postępowania z brudną bielizną. Uchybienie to zostało w krótkim czasie usunięte.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image6

WARUNKI SANITARNO – HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Sępólnie Kraj. obejmuje nadzorem 214 zakładów pracy, które zatrudniają łącznie 4137 pracowników. Większość nadzorowanych obiektów stanowią zakłady przetwórstwa drewna, produkcji mebli, branży rolnej i spożywczej oraz zakłady zajmujące się handlem detalicznym. Pozostałą grupę stanowią: zakłady produkujące wyroby ze stali, warsztaty samochodowe, stacje paliw, firmy handlowo – usługowe, firmy budowlane i produkcji materiałów budowlanych, firmy transportowe, szkoły, zakłady służby zdrowia oraz dom pomocy społecznej. Wśród zakładów przeważają mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników oraz przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 49 osób.

Rysunek 1. Struktura zatrudnienia w nadzorowanych zakładach pracy.

wykres3

Podział obiektów oraz struktura zatrudnienia wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (Polskiej Klasyfikacji Działalności) w powiecie sępoleńskim w roku 2008

Tabela 1. Rodzaje prowadzonej działalności oraz struktura zatrudnienia wg PKD w powiecie sępoleńskim w roku 2014 (obiekty objęte ewidencją).

tabelka3

tabelka3.1

NADZÓR BIEŻĄCY NAD ŚRODOWISKIEM PRACY

Kontroli i ocenie podlegają warunki pracy, jakie pracodawcy zapewniają swoim pracownikom. Działania te przede wszystkim mają na celu zapobieganie chorobom zawodowym, ale również poprawę stanu sanitarnego pomieszczeń oraz otoczenia zakładów. Rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane przez pracodawców powinny prowadzić do zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz warunków środowiska pracy, m.in. poprzez minimalizację narażenia zawodowego pracowników w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych (natężenia hałasu, drgań, stężenia pyłów, itd.) oraz zapewnienia im bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.
W obowiązku pracodawcy leży systematyczne badanie poziomu czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, informowanie o ich wynikach pracowników oraz, w razie konieczności, zapewnienie odpowiednich środków ochrony zbiorowej bądź indywidualnej.

W roku 2014 przeprowadzono 105 kontroli, w tym 2 dotyczące środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz 5 dotyczących poprawy warunków pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest, które przeprowadzały firmy spoza powiatu sępoleńskiego.
W sumie skontrolowano 69 zakładów pracy. Wydano 14 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego. Łącznie wydano 56 nakazów, które najczęściej dotyczyły poprawy warunków pracy podczas prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wykonania badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz poprawy warunków sanitarno-higienicznych.

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy zaliczyć uchybienia w zakresie:

– czynników rakotwórczych i mutagennych – prace związane z usuwaniem azbestu – 15
– braku badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy -10
– poprawy stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń – 10
– braku rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 4

Rysunek 2. Procentowy udział liczby nakazów w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej wg PKD

wykres4

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA

Wykonywaniu pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki. Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań, zwłaszcza technicznych i organizacyjnych, likwidujących lub co na najmniej ograniczających powodowane przez te czynniki zagrożenia zawodowe.
Czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracujących prowadzi lub może prowadzić do urazu.
Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.
Zagrożenia, podobnie jak czynniki wymienione w PN-80/Z-08052, można podzielić na 4 następujące grupy:
– fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, pyłowe, termiczne, hałasem, drganiami mechanicznymi (wibracją), oświetleniem, promieniowaniem optycznym i laserowym, polami elektromagnetycznymi,
– chemiczne obejmujące zagrożenia substancjami i preparatami chemicznymi w tym rakotwórczymi,
– biologiczne obejmujące priony i wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty wewnętrzne, czynniki roślinne i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty wewnętrzne,
– psychofizyczne obejmujące obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, monotypia) i obciążenie psychofizyczne oraz stres.

PRZEKROCZENIA NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

W roku 2014 podczas wykonywania bieżącego nadzoru sanitarnego w 20 zakładach pracy kontrolowano wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, z czego w 10 wydano decyzje na ich wykonanie z powodu braku aktualnych. W 3 zakładach pracy (stolarnie) w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono przekroczenia NDN hałasu. W związku z czym przeprowadzono kontrole celem ustalenia działań jakie podejmuje pracodawca aby zminimalizować wpływ przekroczeń hałasu na pracowników. Specyfika i charakter zakładów pracy nie pozwalają w pełni wyeliminować przekroczeń hałasu w związku, z czym pracodawcy wdrażają program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas. Pracownicy stosują odpowiednie ochronniki słuchu, maszyny i urządzenia są na bieżąco remontowane i konserwowane, stare maszyny wymieniane są na nowe, stosowane są również rotacje na stanowiskach pracy oraz zmianowość pracy maszyn.

Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka

Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują następujące jego cechy i okoliczności narażenia:
równoważny poziom dźwięku A (dla hałasu nieustalonego) lub poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego) przekraczający 80 dB; bodźce słabsze nie uszkadzają narządu słuchu nawet przy długotrwałym nieprzerwanym działaniu; długi czas działania hałasu, skutki działania hałasu kumulują się w czasie, zależą one od dawki energii akustycznej, przekazanej do organizmu w określonym przedziale czasu.Ciągła ekspozycja na hałas jest bardziej szkodliwa niż przerywana; nawet krótkotrwałe przerwy umożliwiają bowiem procesy regeneracyjne słuchu; Ujemne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka w warunkach narażenia zawodowego można podzielić na dwa rodzaje:
– wpływ hałasu na narząd słuchu; upośledzenie sprawności słuchu w postaci podwyższenia progu słyszenia;
– pozasłuchowe działanie hałasu. Można stwierdzić, że pozasłuchowe skutki działania hałasu są uogólnioną odpowiedzią organizmu na działanie hałasu, jako stresora przyczyniającego się do rozwoju różnego typu chorób (np. choroba ciśnieniowa, choroba wrzodowa, nerwice i inne).

Skutki oddziaływania pyłów na organizm człowieka

Ważnymi parametrami wpływającymi na skutki działania pyłu na organizm człowieka są: stężenie pyłu, wymiary i kształt cząstek oraz skład chemiczny i struktura krystaliczna, a także rozpuszczalność pyłu w płynach ustrojowych. Także właściwości osobnicze człowieka, zarówno genetyczne, jak i nabyte, mogą wpływać na jego wrażliwość na działanie pyłu. Ostateczny skutek szkodliwego działania pyłów przemysłowych zależy także od ciężkości
wykonywanej pracy fizycznej.
Choroby wywołane oddziaływaniem pyłów na układ oddechowy. Narażenie na cząstki:
-krzemionki : krzemica, rozedma płuc, nowotwory (prawdopodobnie)
– pyłów włóknistych: pylica płuc, nowotwory
– pyłu drewna twardego: rak nosa, rak zatok przynosowych

Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierające zazwyczaj drobnoustroje i ich toksyczne produkty przemiany materii mogą wywoływać w płucach i oskrzelach różnego rodzaju odczyny o charakterze zapalnym. Nieorganiczne pyły o strukturze włóknistej charakteryzuje oprócz działania drażniącego i zwłókniającego, także działanie nowotworowe. Wiele substancji występujących w przemyśle i rolnictwie pod postacią pyłów może wykazywać działanie alergizujące powodując wystąpienie astmy oskrzelowej (pył mąki , bawełny, siana, drewna włosia i piór.
Najczęstsze choroby wywołane przez tego rodzaju pyły to:
– byssinoza – wywołana wdychaniem pyłów bawełny, lnu i konopi
– alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
– płuco farmera – wywoływane wdychaniem pyłów gnijących produktów roślinnych, zwłaszcza gnijącego siana
Podejmując działania zmierzające do ochrony pracowników przed narażeniem na pyły, szczególna uwagę należy zwrócić na najbardziej szkodliwe pyły, tzn. pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę oraz pyły azbestu.

Skutki oddziaływania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych na organizm człowieka

Na terenie powiatu sępoleńskiego pod nadzorem znajduje się:
2 producentów substancji chemicznych
4 dalszych użytkowników – formulatorów,
26 dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin.
66 stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny
W roku 2014 skontrolowano łącznie przeprowadzono 19 kontroli w tym zakresie.

W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami.

Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe, a ich nasilenie może mieć charakter ostry lub przewlekły. Skutki miejscowe to działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe. Skutki układowe to zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym itd. Wyróżnia się także odległe następstwa ekspozycji na substancje toksyczne. Definiuje się je jako procesy patologiczne rozwijające się w organizmie po dłuższym lub krótszym okresie utajenia. Działanie odległe może rozwijać się bezpośrednio w organizmach narażonych na działanie substancji toksycznej lub dopiero w następnych pokoleniach. Zmiany te o różnym charakterze często przyjmują formę przerostu nowotworowego (działanie rakotwórcze). Zaburzenia wtórne – pokoleniowe – najczęściej mają charakter zaburzeń genotoksycznych (zmiany w materiale genetycznym), embriotoksycznych (zmiany patologiczne u potomstwa) i teratogennych (zmiany patologiczne w zarodkach lub płodach).

Skutki oddziaływania szkodliwych czynników biologicznych na organizm człowieka

Na terenie powiatu sępoleńskiego znajduje się 59 zakładów pracy, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne. Łącznie na działanie tych czynników narażonych jest 682 pracowników. W 2014r. skontrolowano 21 zakładów pracy.W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych.

Biologiczne czynniki szkodliwe stanowią bardzo ważny i coraz częściej doceniany problem zarówno medycyny pracy, jak i zdrowia publicznego.
Najpowszechniejsze zagrożenie w środowisku pracy biologiczne czynniki szkodliwe stwarzają jako składniki bioaerozoli, które przenoszone drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową wnikają do organizmu przez skórę, błony śluzowe czy ukłucie rwiopijnych stawonogów, a rzadziej dostają się do organizmu drogą pokarmową, która nie jest drogą typową dla zakażeń zawodowych.W stosunku do osób narażonych zawodowo czynniki biologiczne mogą one wykazywać działanie zakaźne, alergizujące, toksyczne, drażniące i rakotwórcze. Największe znaczenie ma działanie zakaźne i alergizujące. Wśród chorób zakaźnych i inwazyjnych największe znaczenie mają choroby wywołane przez wirusy u pracowników służby zdrowia oraz choroby odzwierzęce. Choroby odzwierzęce (zoonozy) – przenoszone od zwierząt na człowieka występują u rolników, leśników, rybaków i przedstawicieli zawodów pokrewnych. Choroby alergiczne wywołane przez czynniki biologiczne występują najczęściej u osób narażonych na kontakt z pyłem organicznym, a także roślinami i zwierzętami (u rolników i przedstawicieli wielu innych zawodów). Obejmują one najczęściej choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, alergiczny nieżyt nosa), choroby skóry (pokrzywka, wyprysk kontaktowy) oraz zapalenie spojówek.

Skutki oddziaływania czynników rakotwórczych i mutagennych na organizm człowieka

Rakotwórczość jest to właściwość czynnika chemicznego, fizycznego lub biologicznego, warunkująca wywoływanie przez dany czynnik nowotworów u ludzi lub zwierząt. Mutagenność odnosi się do wywołania trwałych, przekazywanych dziedzicznie zmian w strukturze materiału genetycznego komórek lub organizmów. W ewidencji PSSE w Sępólnie Kraj. znajduje się 21 zakładów, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne. Na ich działanie narażonych jest 96 pracowników (w tym 41 kobiet). Głównymi czynnikami rakotwórczymi jakie występują na terenie powiatu sępoleńskiego są: pyły drewna twardego oraz pyły azbestu. W 2014r. przeprowadzono 5 kontroli podczas prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Prace te wykonywane były przez firmy spoza powiatu sępoleńskiego. Podczas jednej z kontroli przeprowadzono badania i pomiary pyłów azbestu przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Dwie kontrole przeprowadzono z powodu zaobserwowania nieprawidłowych warunków pracy przy rozbiórce płyt azbestowych, w wyniku czego nałożono 2 mandaty na kwotę 1000,00 zł oraz wydano 2 decyzje. W związku z zagrożeniami jakie występują w trakcie Wydano 15 nakazów, które dotyczyły:
– wstrzymania wykonywania prac o momentu zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych
warunków usuwania wyrobów zawierających azbest,
– przedstawienia do wglądu planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
– przedstawienia do wglądu szkoleń pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów azbestowych,
– ogrodzenia terenu prac rozbiórki azbestu z zachowaniem bezpiecznej odległości,
– umieszczenia na terenie rozbiórki tablicy informującej o zagrożeniu azbestem,
– zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska m.in. zraszanie wodą wyrobów zawierających azbest,
– opakowania i oznakowania odpadów zawierające azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,
– zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Istnieje prawny obowiązek informowania PPIS o zamiarze podjęcia prac demontażowych.

Produkty biobójcze

Produkt biobójczy to substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne. Zgodnie z prawem w obrocie na terenie RP mogą się znajdować tylko takie produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie przez Ministra Zdrowia. Produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W roku 2014 łącznie przeprowadzono 51 kontroli dotyczących niezgodnego z prawem wprowadzania do obrotu produktów biobójczych. Stwierdzono w obrocie 3 produkty biobójcze firmy BROS nie posiadające pozwolenia na obrót.

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podczas wykonywania zadań bieżącego nadzoru sanitarnego na terenie powiatu sępoleńskiego nie stwierdzono sklepów z „dopolaczami”. W roku 2014 przeprowadzono 2 kontrole dotyczące środków zastępczych ( lombard, sklep zielarski). Współorganizowano akcję profilaktyczną w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych – w tym „dopalaczy” – „Rajd Korczakowski”. Ideą akcji było uświadomienie i pokazanie młodzieży jak można spędzać czas bez tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków i komputera. W ramach nadzoru nas środkami zastępczymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. współpracuje z komenda Powiatową Policji w Sępólnie Kraj. Na terenie powiatu w roku 2014 nie stwierdzono wprowadzania do obrotu tzw. „dopalaczy”.

CHOROBY ZAWODOWE
W roku 2014 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. wpłynęło tylko 1 zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej – boreliozy. Należy zaznaczyć, ze postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej jest procesem długotrwałym trwającym nawet kilka lat. Najczęściej orzekaną na terenie powiatu choroba zawodową jest borelioza. Zapadają na nią pracownicy leśni oraz pracownicy gospodarstw rolnych.

WNIOSKI
Najliczniejszą grupą nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli sanitarnych w zakładach pracy na terenie powiatu sępoleńskiego są uchybienia w zakresie braku aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz nieprawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń. Dodatkowo stwierdzonymi uchybieniami były uchybienia podczas prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które wykonywały firmy spoza powiatu sępoleńskiego.

Najmniej uchybień występuje w zakładach pracy, w których działa służba BHP oraz pracodawcy rozumieją potrzebę dbania o dobre warunki pracy. Jako główne przyczyny powstawania uchybień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy można wskazać:
– wysokie koszty jakie musi ponieść pracodawca za wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, (często zakład zatrudnia tylko 1-3 pracowników),
– niewłaściwą interpretację lub nieznajomość przepisów prawnych przez pracodawców lub osoby odpowiedzialne za bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładach,
– brak odpowiednich służb bhp.
W porównaniu z latami ubiegłymi, wydano mniej decyzji, a co za tym idzie mniej nakazów. Świadczy to o poprawie warunków pracy oraz większej świadomości pracodawców i pracowników o istniejących zagrożeniach w środowisku pracy.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image7

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego procesu nauczania, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.

INFORMACJE WSTĘPNE:
Liczba placówek (ogółem) nadzorowanych przez Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w 2014r. :
a) stałych – 44 (1 żłobek, 1 klub dziecięcy, 10 przedszkoli, 4 gminne pracownie edukacji kulturalnej, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 9 zespołów szkół, 2 świetlice terapeutyczne, 1 dom pomocy społecznej, 1 schronisko młodzieżowe, 1 zielona szkoła, 1 warsztat terapii zajęciowej)
b) sezonowych – 17 (1 placówka wypoczynku zimowego, 16 placówek wypoczynku letniego).
W roku 2014 przeprowadzono 104 kontrole sanitarne. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 11 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego:

tabelka4

STAN SANITARNO – HIGIENICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 11 obiektach (co stanowi 25 % wszystkich obiektów stałych) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – higienicznego. W porównaniu z rokiem 2013 wykonano w kontrolowanych placówkach porównywalną ilość prac remontowych. Poprawa zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych jest zauważalna. W 2014 roku nastąpiły zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek:

– w marcu 2014r. żłobek w Więcborku zawiesił działalność. Była to placówka prowadzona przez osobę prywatną,
– z dniem 01.09.2014r. Szkoła Podstawowa w Sypniewie i Gimnazjum w Sypniewie uchwałą rady gminy zostały połączone w zespół szkół, jednakże szkoły funkcjonują nadal w swoich dotychczasowych obiektach,
– przy Szkole Podstawowej w Sypniewie w październiku oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz 4 salami rehabilitacyjnymi,
– przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy rozpoczęto budowę sali gimnastycznej,
– zawiesiła działalność 1 Pracownia Edukacji Kulturalnej z siedzibą w Skarpie,
– przy Zespole Szkół w Pęperzynie utworzono zespół wychowania przedszkolnego.

BADANIA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

tabelka5

Natężenie oświetlenia sztucznego.
Pomiary przeprowadzono w: 1 przedszkolu – 6 badań – 60 oznaczeń, 1 szkole  podstawowej – 4 badania – 40 oznaczeń, 2 zespołach szkół – 15 badań – 150 oznaczeń , 1 świetlicy terapeutycznej – 5 badań – 50 oznaczeń. Uzyskane wyniki są zgodne z wymaganiami oświetleniowymi wskazanymi w obowiązującej Polskiej Normie.

Tygodniowy rozkład lekcji:
Przebadano łącznie 126 oddziałów w 10 szkołach podstawowych, 9 zespołach szkół i 3 gimnazjach (w sumie 252 oznaczenia). Badanie dotyczyło klas 4-6 oraz gimnazjów. Rozkład zajęć oceniany jest głównie pod kątem godziny rozpoczynania zajęć, równomierności liczby godzin oraz różnorodności zajęć w poszczególnych dniach – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Meble szkolne:
Przebadano łącznie 222 stanowiska pracy przedszkolaków i uczniów klas I-III, co daje 666 oznaczenia. Stwierdzono niedostosowanie mebli do wzrostu dzieci w 24 przypadkach. Korekta doboru mebli została wykonana na miejscu i polegała na prawidłowym zestawieniu krzeseł ze stolikiem lub zapewnieniu mebli w prawidłowym rozmiarze dopasowanym do wzrostu dziecka zgodnie z obowiązującą Polska Normą.

Temperatura pomieszczeń:
Nie prowadzono badań w tym zakresie.

NADZÓR NAD SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI CHEMICZNYMI

Jednym z elementów kontroli sanitarnej jest nadzór nad niebezpiecznymi substancjami i ich mieszaninami w szkołach. Kontrolowane zagadnienia to aktualny spis, posiadanie kart charakterystyki, właściwe oznakowanie i przechowywanie niebezpiecznych substancji i ich mieszanin oraz zapoznanie uczniów z zasadami BHP w tym zakresie. W/w zagadnienia skontrolowano w 11 placówkach (tj. gimnazjach i zespołach szkół). W szkołach znajduje się około 56 kg niebezpiecznych chemikaliów. W kilku placówkach znajdują się także przeterminowane i nieużywane odczynniki chemiczne, które powinny być zutylizowane, jednakże w 2014 roku nie odnotowano żadnego przekazania chemikaliów do utylizacji.

DOŻYWIANIE

Wszystkie szkoły prowadzą dożywianie. Posiłki podawane są w formie:
– pełnego obiadu ( 40 dzieci),
– ciepłego posiłku jednodaniowego (726 dzieci).
Łącznie z posiłków w szkole korzysta 766 dzieci (w 2011r. – 1161 dzieci, w 2012r – 1104 dzieci, w 2013r. – 1080 dzieci), co stanowi zaledwie 17,8% całej populacji uczniowskiej szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego 89% (683 – 2014r., 911 – 2013r., 926 – 2012r, 918 – 2011r posiłków) to posiłki dofinansowywane przez ośrodki pomocy społecznej i inne organizacje charytatywne. Ponadto 18 szkół oferuje ciepły napój z czego korzysta 1509 uczniów. Systematycznie poprawiają się także warunki sanitarne pomieszczeń, w których są przygotowywane bądź wydawane oraz spożywane posiłki. Szczególnemu nadzorowi poddano warunki transportu oraz jakość posiłków dostarczanych przez firmy cateringowe. Wspólnie z pracownikiem Higieny Żywności, Żywienia i PU prowadzi się w szkołach bieżący nadzór. W 2014r. nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Poprawa w stosunku do roku ubiegłego wystąpiła także w związku ze zmianą firm cateringowych dostarczających posiłki do szkół. Większość szkół podstawowych i zespołów szkół przystąpiła także do programów „Szklanka mleka” (korzystało 1972 dzieci) oraz „Owoce w szkole” (korzystało 1277 dzieci).

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI.

W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w przedszkolach i szkołach odczuwa się znaczny niedosyt. Żadne z przedszkoli nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na terenie szkół (22) jest ich 7 co stanowi 32%. Oprócz braku odpowiednich pomieszczeń do świadczenia usług pielęgniarskich jest jeszcze ich problem ich częstotliwości. W wiejskich szkołach pielęgniarki pracują zadaniowo i w szkole są obecne raz na dwa tygodnie. Opieki lekarskiej na terenie szkół brak całkowicie. Gabinety lekarza stomatologa znajdowały się w 2 placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu sępoleńskiego. Możliwość korzystania z nich mieli uczniowie jednej gminy tj. 4 zespołów szkół, 3 szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Gabinety te zostały unieruchomione w drugim półroczu. Ponadto zmniejszyła się także liczba stomatologów w powiecie posiadających umowy na świadczenie usług stomatologicznych w ramach NFZ.

NADZÓR NAD SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. jest jednostką zespolonej administracji powiatu sępoleńskiego skutkiem czego nie prowadzi nadzoru na szkołami ponadgimnazjalnymi, Zespołem Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj., Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sępólnie Kraj., oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku i Małej Cerkwicy. Nadzór w tych obiektach pełni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

OCENA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Wypoczynek zimowy.
W minionym roku w okresie ferii zimowych skontrolowano 1 turnus wypoczynkowy na terenie powiatu. Był to obóz sportowy dla młodzieży z terenu Bydgoszczy zorganizowany w obiektach CSiR w Sępólnie Kraj. Dzieci z naszego terenu mogły uczestniczyć w różnorodnych zajęciach organizowanych w ramach swojej działalności przez biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie oraz obiekty sportowe.

Wypoczynek letni.
W okresie wakacji letnich łącznie objęto nadzorem 16 turnusów wypoczynkowych. Większość turnusów miało charakter wyjazdowych obozów sportowych (15). Objęto nadzorem także 1 placówkę wypoczynku w miejscu zamieszkania – zgłoszoną w kuratoryjnej bazie wypoczynku. Łącznie wypoczywało 631 uczestników wypoczynku. Uczestnicy wypoczynku korzystali z miejscowych kąpielisk będących pod nadzorem PPIS w Sępólnie Kraj. Dzieci i młodzież trenowały różne dyscypliny sportowe. Podczas wypoczynku wystąpiły 2 zachorowania – usunięcie wyrostka robaczkowego i zapalenie krtanii. Wspólne kontrole przeprowadzono z pracownikiem Higieny Żywności, Żywienia i PU – 15 oraz pracownikiem ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Wszystkim uczestnikom wypoczynku przekazano i omówiono z nimi materiały edukacyjne z zakresu realizacji akcji informacyjnej pn. „Bezpieczne Wakacje”, dotyczące m.in. zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyki uzależnień, zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego opalania się. Dla 9 grup zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji. Kontrolą objęto także przestrzeganie wymagań ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – nie stwierdzono nieprawidłowości
w tym zakresie.

MAŁE PRZEDSZKOLA

W chwili obecnej działa tylko jedna tego typu placówka jest to Zespół wychowania przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pęperzynie. W gminie Sępólno Krajeńskie wygaśnięcie porozumienia zawartego pomiędzy władzami samorządowymi a stowarzyszeniem spowodowało likwidację tego typu placówek i przekształcenie ich w pracownie edukacji kulturalnej (4 obiekty). Przedmiotowe obiekty działają cztery dni w tygodniu po cztery godziny i proponują podopiecznym wyłącznie zajęcia o charakterze kulturalnym (taneczne, plastyczne, muzyczne).

WNIOSKI

1. Podsumowując stan sanitarno – higieniczny w nadzorowanych placówkach zauważamysystematyczną poprawę zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych.

2. Na nadzorowanym terenie nie funkcjonuje żadna placówka bez wodociągu publicznego. Nigdzie nie występują ustępy zewnętrzne. Obecnie 25 na 44 placówki są podłączone do kanalizacji. Pozostałe posiadają zbiorniki bezodpływowe – szamba. Placówki mają podpisane umowy na odbiór nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z zakładami gospodarki komunalnej. We wszystkich placówkach jest także zapewniona ciepła woda w sanitariatach
dla uczniów, poprawia się także sytuacja w zakresie wyposażenia w środki higieniczne.

3. Nadal istotny problem stanowi brak gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w szkołach. Pielęgniarki w większości placówek korzystają z pomieszczeń zastępczych, w których nie są zapewnione odpowiednie warunki do prowadzonych przez nie działań.

4. Spada liczba dzieci korzystających z ciepłych posiłków w szkołach zarówno tych finansowanych przez ośrodki pomocy społecznej jak i wykupywanych przez rodziców.

5. W 2014r. kilkukrotnie podejmowano działania związane ze zwalczaniem wszawicy w przedszkolach i szkołach. Do Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego zgłoszono 4 przypadki zachorowania na świerzb oraz 2 na owsicę dzieci w wieku szkolnym. Zachorowań tych jest przypuszczalnie więcej lecz obecnie lekarze nie mają już obowiązku zgłaszania tych przypadków do PSSE. Pomoc polegała na udostępnieniu placówkom materiałów edukacyjnych zarówno dla personelu szkoły jak i rodziców (ulotki, prezentacje) oraz umieszczaniu na bieżąco na stronie internetowej stacji wszelkich dostępnych związanych tematycznie opracowań.

6. Podczas kontroli sanitarnych nie stwierdzono łamania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Zauważalna jest poprawa w zakresie bazy sportowej. W 2014r. oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej w Sypniewie, której uczniowie dotychczas korzystali z sali zastępczej w pobliskim domu kultury. Rozpoczęto także budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy. W chwili obecnej tylko w jednej szkole podstawowej (Sz. Podstawowa Przepałkowo – 85 uczniów) brak jest sali gimnastycznej, uczniowie nie mają także możliwości skorzystania z sali zastępczej np. w świetlicy wiejskiej. Zajęcia wychowania fizycznego przy niesprzyjającej pogodzie odbywają się więc na korytarzu szkolnym bądź organizowane są zajęcia wyjazdowe na salę Zespołu Szkół w Sośnie.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image8

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie sępoleńskim została sporządzona w oparciu o dane, o przypadkach zachorowań i zakażeń, jakie zostały zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., w 2014 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2008r. ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm. ) oraz danych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i wybranych powiatów ościennych (bydgoskiego, tucholskiego, nakielskiego). W całej Polsce i we Wspólnocie Europejskiej rejestracja zachorowań na niektóre choroby zakaźne opiera się na opracowanych, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego „Definicjach przypadków chorób zakaźnych”.

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu sępoleńskiego nie uległa pogorszeniu w stosunku do roku 2013 i można ją uznać za stabilną. Nie zarejestrowano przypadków chorób, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania.

Oceniono, że w badanym okresie wystąpiły:
1) wyższe współczynniki zapadalności, dla takich chorób jak:
– wirusowe zakażenia jelitowe,
– biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO,
– borelioza
– neuroinfekcje wirusowe
– WZW typu C i WZW typu B

2) niższe współczynniki zapadalności, dotyczyły przede wszystkim chorób
wieku dziecięcego, takich jak:
– różyczka,
– krztusiec
– ospa wietrzna
– świnka
– róża
1. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych programem obowiązkowych szczepień ochronnych. Ocena stanu szczepienia populacji.

W minionym 2014 roku, na terenie powiatu sępoleńskiego zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na krztusiec. Współczynnik zapadalności był 5,9 krotnie niższy w porównaniu z całym województwem. Zachorowanie dotyczyło dziewczynki zaszczepionej p/krztuścowi zgodnie z PSO. W 2013 roku odnotowano 4 zachorowania na krztusiec (3 osoby nie były zaszczepione p/krztuścowi).
W analizowanym okresie nastąpił również spadek zachorowań na świnkę, odnotowano 2 przypadki świnki. Zachorowalność była najniższa w porównaniu do wartości w powiatach ościennych.
W porównaniu z rokiem 2013, w którym zarejestrowano aż 89 przypadków różyczki, (zachorowania dotyczyły głównie mężczyzn, nie objętych szczepieniami – 56 zachorowań), w roku 2014 zgłoszono 2 przypadki tej choroby. Zapadalność w powiecie sępoleńskim była porównywalna dla powiatu bydgoskiego, natomiast w pozostałych powiatach i województwie, osiągnęła znacznie wyższe wartości.
Na polepszenie sytuacji epidemiologicznej wpłynęło wprowadzenie w 2004r. w Polsce powszechnych szczepień MMR (p/ odrze, śwince, różyczce) dla dzieci obojga płci, a od roku 2007r., stosowanie dwóch dawek tej szczepionki.

wykres5

Poziom zachorowalności na ospę wietrzną w 2014 roku, osiągnął wysokość sprzed 4 lat – 158 przypadków zachorowań. Liczba zachorowań była niższa w porównaniu z 2013 rokiem, w którym odnotowano 220 przypadków zachorowań. Już od połowy roku 2014, widoczna była tendencja spadkowa zachorowań na ospę wietrzną. Według ekspertów, zachorowalność na ospę wietrzną wzrasta raz na kilka lat ze względu na tzw. epidemie wyrównawcze. Zjawisko takie ma miejsce wówczas gdy znaczna część populacji nie jest odporna na zakażenie.

wykres6

W 2014 roku wzrosła (66 osób), w porównaniu z rokiem 2013 (55 osób) ilość dzieci uodpornionych zalecaną szczepionką p/ospie wietrznej oraz w ramach wprowadzonych pod koniec 2008 roku do Programu Szczepień Ochronnych szczepień dzieci z grup ryzyka.

Nie zanotowano zachorowań na inne choroby i zakażenia przeciw którym stosowane są obowiązkowe szczepienia: błonica, poliomyelitis, tężec, Haemophilus influenzae typu B, odra.

2. Ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych przez czynniki biologiczne.

– bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe,

Zatrucia pokarmowe pałeczkami Salmonella sp., utrzymują się w powiecie sępoleńskim, od kilku lat na niezmiennie, korzystnie niskim poziomie. W 2014 roku zarejestrowano 2 przypadki sporadycznych zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella sp. W obu przypadkach, domniemanymi źródłami zakażenia były jaja zakażone Salmonellą. Zapadalność na salmonellozę w naszym powiecie, była niższa w porównaniu z wartościami dla powiatów: tucholskiego i bydgoskiego oraz dla województwa.

– w 2014 roku zarejestrowano, 4 sporadyczne przypadki zakażeń jelitowych wywołanych przez Clostridium difficile. Dotyczyły one osób z obciążonymi wywiadami chorobowymi, po wielokrotnych hospitalizacjach. Zapadalność dla województwa była ok. 1,6 krotnie wyższa, w stosunku do zapadalności na naszym terenie.

-wirusowe zakażenia jelitowe.
Spośród wirusowych zakażeń jelitowych, w analizowanym okresie zarejestrowano wzrost w stosunku do 2013 roku (68 zachorowań), zgłoszono 96 zachorowań, z czego 87 przypadków wywołanych było przez rotawirusy. W grupie wiekowej dzieci do lat 2 wystąpiły 52 zachorowania. Współczynniki zapadalności w grupie zakażeń rotawirusowych, były najwyższe dla całego trenu poddanego analizie. Jednocześnie, wzrostowa tendencja zachorowań wystąpiła we wszystkich powiatach poddanych analizie porównawczej. Wprawdzie główną drogą przenoszenia wirusa jest droga fekalno-oralna, to jednak do zakażenia dochodzi może także drogą kropelkową, a także przez kontakt z zainfekowanymi przedmiotami: odzieżą, powierzchniami.
Wirusowe zakażenia jelitowe stanowią istotny problemem epidemiologiczny i ekonomiczny przede wszystkim obciążającym młodsze dzieci, ich rodziny i opiekunów oraz system ochrony zdrowia. Największa zapadalność oraz najgroźniejszy przebieg ostrych biegunek dotyczą okresu noworodkowego i niemowlęcego, w których z powodu niedojrzałości czynnościowej organizmu łatwo dochodzi do zachwiania homeostazy ustroju. Wobec zawodności tradycyjnych metod zapobiegania zakażeniom, a także wobec znacznej skali problemu, celowe jest stosowanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki rota wirusowej.

Liczba dzieci zaszczepionych p/rotawirusom była nieco wyższa niż w roku poprzednim (w 2014 roku zaszczepiono 63 osoby, w 2013r.- 58, w 2012r.- 78 dzieci, natomiast w roku 2011, poddano immunizacji 72 osoby.

Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych
Odnotowano 2 rodzinne ogniska wirusowego zakażenia jelitowego. W obydwu ogniskach, osobami chorymi – hospitalizowanymi było 5 dzieci (wiek: od 7 m-cy – 4 lat). W badaniach laboratoryjnych próbek kału wykryto u nich Rotawirusy.

3. Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych przez naruszenie ciągłości tkanek.

W 2014r. nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na ostre WZW typu B. Odnotowano jeden przypadek konfekcji: WZW typu B+C.

W stosunku do 2013 roku, w którym zarejestrowano 5 przypadków Przewlekłego WZW typu C, w roku 2014 zgłoszono 15 zachorowań na tę jednostkę chorobową. Łączna liczba osób chorych na PWZW typu C, wynosi – 59. Nadzorem objęto również osoby z otoczenia tych chorych.

Liczba zarejestrowanych w powiecie, z rozpoznaniem Przewlekłego WZW typu B wzrosła o 12 przypadków w stosunku do 2013r i wynosi 37 osób.
Liczba przypadków w powiecie, z rozpoznanym zakażeniem wirusem HBV (nosicieli) – 104 (119 – w roku 2013).
Obowiązek zgłaszalności przez laboratoria dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku wirusów WZW, oraz badania przesiewowe u pacjentów hospitalizowanych, przyczyniły się do zwiększenia wykrywalności zachorowań na w grupie wirusowych zapaleń wątroby.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., kładzie wielki nacisk w swych działaniach edukacyjnych, na uświadomienie osobom z „pierwszorazowym” rozpoznaniem zakażenia WZW, że tylko poddanie się dalszej diagnostyce istotnie zwiększa szansę na skuteczne wyleczenie, a tym samym na uniknięcie niekorzystnych następstw klinicznych, takich jak: marskość wątroby czy rak wątroby.

W analizowanym okresie, nie zarejestrowano nowo wykrytych zakażeń wirusem HIV, nie zgłoszono również żadnego przypadku zachorowania na AIDS.

4. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie inwazyjnych zakażeń podlegających rejestracji.

Streptococcus pneumoniae – zarejestrowano 2 sporadyczne zachorowania na posocznicę.
Zachorowania dotyczyły kobiet w starszym wieku, w obu przypadkach, choroba zakończyła się zgonem.
– Streptococcus pyogenes,
W 2014 roku, w grupie chorób inwazyjnych, wywołanych przez Streptococcus pyogenes inwazyjną, zgłoszono 2 przypadki róży.

5. Neuroinfekcje.
W analizowanym roku 2014, wystąpiły 2 zachorowania na wirusowe zapalenia opon mózgowych, o łagodnym przebiegu, oraz 1 zachorowanie na wirusowe zapalenie mózgu, nie określone, z ciężkim przebiegiem i powikłaniami.

6. Choroby przenoszone przez kleszcze.
W 2014 roku, zarejestrowano 10 (w 2013roku – 7) przypadków boreliozy. Zapadalność w powiecie sępoleńskim byłą najwyższa z poddanych analizie (dla województwa – wsp.zap.19,80/100tys.). Wszystkie przypadki dotyczyły osób dorosłych i były przypadkami potwierdzonymi (rozpoznano rumień, powstały po ugryzieniu przez kleszcza).
W ramach profilaktyki boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., prowadził tradycyjnie już działania informacyjno-edukacyjne.
Grupowe zalesienie w naszym powiecie, zwiększa ryzyko narażenia na infekcje odkleszczowe. Bezwzględna powierzchnia lasów i gruntów leśnych, wynosząca prawie 19,2 tys. ha, lokuje powiat na 9 pozycji, a wskaźnik lesistości równy 24,2% – na 7 pozycji wśród 23 powiatów województwa.
W zakresie występowania chorób odzwierzęcych, kontynuowana jest współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Sępólnie kraj.

7. Gruźlica
Na terenie powiatu sępoleńskiego w 2014 roku zarejestrowano 4 przypadki zachorowań na gruźlicę prątkującą , (wsp.zap. 9,6/100tys.), podobnie jak w roku ubiegłym. Wszystkie osoby ze styczności z chorymi zostały objęte nadzorem epidemiologicznym.

tabelka6

8. Choroby przenoszone drogą płciową.
W w/w grupie, nie zarejestrowano zachorowań.

9. Grypa i zachorowania grypopochodne.
Liczba podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne w analizowanym przedziale czasowym, wynosiła 6722. W porównaniu z rokiem wcześniejszym, liczba zgłoszonych przypadków była niższa o 354 osoby.
Zdecydowana większość zachorowań na terenie powiatu sępoleńskiego miało łagodny przebieg, tyko 3 osoby zostały poddane hospitalizacji.
W roku 2013 przeciwko grypie zaszczepiły się 782 osoby, natomiast w 2014, szczepieniom poddało się nieco mniej – 763 osoby, co stanowi ok. 1,8 % społeczeństwa.

wykres7

Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej grypy są dostępne na stronie internetowej PSSE.
W zakresie profilaktyki grypy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., nawiązuje współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, placówkami nauczania i wychowania. W programie nadzoru nad grypą – SENTINEL, uczestniczy NZOZ „DOKTÓR” w Sępólnie Kraj.

10. Profilaktyka wścieklizny u ludzi.
W ramach profilaktyki p/wściekliźnie poddano szczepieniom 6 osób po narażeniu, stanowiło to 3 przypadki mniej, niż w 2013r. Zdecydowana większość pokąsań była spowodowana brakiem dostatecznego nadzoru nad zwierzętami oraz nieprawidłowym postępowaniem z nimi. Zarejestrowano ogółem 56 przypadków pokąsań w tym 6 przez koty i 1 przez lisa, pozostałe dotyczyły pokąsań przez psy. W ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad chorobami odzwierzęcymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., współpracuje z: gminami tworzącymi powiat, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowej Policji, oraz Wojewódzką Przychodnią Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy.

wykres8

11. Ocena szerzenia się chorób zawleczonych z innych krajów, zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne (cholera, dżuma, ospa prawdziwa, gorączki krwotoczne) oraz zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W 2014 roku nie zgłoszono chorób zawleczonych z innych krajów, ani też zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

12. Zgony z powodu chorób zakaźnych.

W 2014 roku zarejestrowano 3 przypadki zgonów z powodu chorób zakaźnych:
We wszystkich przypadkach przyczyną zgonu była niewydolność wielonarządowa, wywołana w 2 przypadkach przez bakterię Streptococcus pneumoniae (inwazyjną), w 1 przypadku przez bakterię Streptococcus pyogenes (inwazyjną).

13. Ocena realizacji programu szczepień ochronnych.

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 13 punktów realizujących szczepienia ochronne:
– 10 punktów szczepień realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci i młodzieży jak również szczepienia zalecane (płatne) we wszystkich grypach wiekowych,
– 1 Oddział noworodkowy realizujący obowiązkowe szczepienia ochronne noworodków,
– 1 Dział pomocy doraźnej realizujący szczepienia ochronne osób narażonych w szczególny sposób na zakażenie ( szczepienia p/ko tężcowi).

Ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych przeprowadzono w oparciu o dane zawarte w Rocznych Sprawozdaniach ze Szczepień Ochronnych MZ-54 za rok 2014 sporządzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie szczepień ochronnych.

tabelka7

tabelka8

Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych p/ko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae u dzieci w 1 roku życia kształtuje się na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Przeciwko w/w jednostkom chorobowym zaszczepiono w 2 roku życia nieznacznie mniejszy odsetek dzieci. W omawianych przedziałach wiekowych w stosunku do roku ubiegłego uodporniono przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B większą ilość osób. Odsetek dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zaszczepionych zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych kształtuje się na nieco wyższym lub zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem 2013r. W stosunku do 2013r. zwiększyła się ilość osób zaszczepionych przeciwko Streptococcus pneumoniae co jest spowodowane rozszerzeniem grup osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, których szczepienia finansowane są z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. Znacznie zwiększyła się ilość przeprowadzonych zalecanych szczepień ochronnych przeciwko Neisseria meningitidis. W porównaniu z rokiem ubiegłym nieznacznie spadła liczba osób zaszczepionych przeciwko tężcowi w związku narażeniem na zakażenie.

W omawianym okresie (podobnie jak w roku ubiegłym) zarejestrowano 2 łagodne przypadki wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego.
W roku 2014 w 16 przypadkach podejmowano działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W wyniku tych działań zaszczepiono 6 osób. W stosunku do 2 osób toczy się postępowanie egzekucyjna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień. W pozostałych przypadkach w związku ze zmianą miejsca zamieszkania sprawy zostały przekazane do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych lub przedstawiono odroczenia od szczepień.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image9

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny spełnia specyficzną rolę polegającą na wykonywaniu zadań o charakterze profilaktycznym – ochrony zdrowia ludzkiego na różnych etapach procesów inwestycyjnych. Zadania te polegają na kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesie planowania i lokalizacji, opracowania projektów i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Podczas uzgadniania przedsięwzięć zwracano uwagę przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego przyszłych użytkowników w projektowanych obiektach, jak i minimalizację ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ważną rolą jest także kontrola budynków oddawanych do użytkowania. Na tym etapie sprawdzane jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wyrobów oraz zgodności wykonania inwestycji z uzgodnionym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych z projektem budowlanym.

Ogółem w 2014r. rozpatrzono następujące sprawy:
1. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (niezbędne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć) na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.):

– 12 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 2 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalając zakres raportu.
– 4 opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:

2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
– 3 opinie z uwagami dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– 3 opinie , w tym 2 z uwagami dotyczące zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Dopuszczenie do użytkowania budynków zg z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane:
– Dokonano ogółem 26 kontroli – w tym 4 kontrole sprawdzające dotyczące 4 obiektów, które budziły zastrzeżenia tj. niezgodność projektu ze stanem faktycznym.
– Wydano 22 opinie dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
Kontrole obiektów budowlanych dotyczyły zakończenia budowy:

– hali produkcyjnej obróbki metali,
– 4 x budynków handlowo-usługowych,
– 2 budynków magazynowo-usługowych,
– silosów zbożowych,
– hali z wbudowaną śrutownicą,
– 2 budynków produkcyjno-magazynowych,
– budynku zaplecza plaży,
– budynku z basenem rekreacyjnym i SPA,
– rozbudowy przedszkola,
– 2 x świetlic wiejskich,
– 2 x targowisk miejskich,
– rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną,
– 2 x pawilonów handlowych,
– budynku przychodni zdrowia,
– budynku inwentarskiego.

4. Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) – dokonano 31 uzgodnień .

5. Inne sprawy na stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego polegały na:

– wydaniu 2 opinii w sprawie uzgodnienia załączonego projektu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
– wydaniu 3 ocen higienicznych na materiały i wyroby zastosowane w związku z budową sieci wodociągowych,
– wydaniu 14 opinii nie zgłaszających sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do użytkowania dla obiektów, które nie podlegały kontroli. Pisma dotyczyły zakończenia budowy:

Wnioski:
W 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek wydanych opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. o 13 opinii mniej. Ponadto nastąpił również spadek uzgodnień załączonego projektu decyzji o warunkach zabudowy tj. o 10 opinii mniej. Nastąpił wzrost o 1: uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania, a także wzrost o 2 opinie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, wzrost o 2 opinie dotyczące projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nastąpił wzrost wydanych ocen higienicznych – wydano 3 oceny więcej w stosunku do roku poprzedniego, w którym to roku, nie odnotowano w/w wniosków.

STAN_SANITARNY_POWIATU_ZA_2014R._page54_image10

ZADANIA OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia organizowana jest m.in. w oparciu o:
– zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia;
– cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015;
– ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r.;
– sytuację epidemiologiczną kraju, województwa i powiatu – z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Działalność prozdrowtona realizowana jest poprzez pogramy edukacyjne, akcje informacyjno-edukacyjne oraz ogólnopolskie kampanie społeczne. Podejmowane i realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj. działania w zakresie promocji zdrowia w 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowały głównie profilaktykę chorób oraz promocję zdrowego stylu życia. W roku 2014 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. realizowane były następujące programy edukacyjne:

tabelka9

tabelka10

tabelka12

W roku 2014 działania edukacyjne realizowane były także poprzez następujące interwencje nieprogramowe i akcje informacyjno-edukacyjne:

tabelka13

tabelka14

tabelka15

Realizacja działań oświatowo-zdrowotnych w 2014 opierała się głównie o organizację szkoleń oraz narad dla bezpośrednich realizatorów edukacji zdrowotnej i profilaktycznej w szkołach, podmiotach prowadzących działalność leczniczą i innych placówkach. Prowadzona była również dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych do wszystkich współpracujących placówek. Prowadzono również bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży w zakresie istotnych zagadnień zdrowotnych, takich jak profilaktyka chorób, profilaktyka uzależnień czy też zasady zdrowego stylu życia. Promocja zdrowia realizowana była także poprzez udział w różnego rodzaju festynach, piknikach rodzinnych czy akcjach profilaktycznych.

Informacje z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia umieszczane są na stronie internetowej PSSE – www.pssesepolnokrajenskie.pl .

Dane teleadresowe Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczne w Sępólnie Krajeńskim i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Bydgoszczy

tabelka16