Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

tel. (52) 388-12-30
tel. (52) 388-12-32

tel./faks (52) 388-12-31

Stan sanitarny powiatu 2013

                  Logo PSSE

STAN SANITARNY
POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2013

2

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 marzec 2014r.

SPIS TREŚCI

 

1.

 Wstęp 

 

2.

 Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 

 

3.

 Jakość dostarczanej wody 

 

4.

 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

 

5.

 Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 

 

6.

 Warunki sanitarno – higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych 

 

7.

 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 

 

8.

 Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

 

9.

 Działalność oświatowo – zdrowotna 

 

 

10.

 

Sprawozdanie o działalności kontrolno – represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

 

 


Wstęp        

Szanowni Państwo !

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

a) higieny środowiska,

b) higieny pracy w zakładach pracy,

c) higieny radiacyjnej,

d) higieny procesów nauczania i wychowania,

e) higieny wypoczynku i rekreacji,

f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

g) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,

a także działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim  jest aparatem wykonawczym  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Stacja jest podmiotem leczniczym i działa w formie jednostki budżetowej w oparciu o:

1)      ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz.U.z 2011r. Nr 212,poz.1263, z późn. zm.)

2)      ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2013r poz.2017

3)      ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.Nr 157, poz.1240, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012r. poz.1548

Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało Państwową Inspekcję Sanitarną do działań w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością i uzyskania akredytacji badań wykonywanych z zakresu badania wody, żywności, badań epidemiologicznych oraz narażenia środowiskowego i zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia jak i systemu zarządzania jakością w działalności nadzorowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przedstawia raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu sępoleńskiego.

Raport obejmuje zagadnienia i problemy zdrowotne mieszkańców naszego regionu, zawiera informacje o warunkach środowiska, warunkach zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higienie pracy w zakładach pracy, higienie procesów nauczania i wychowania, higienie wypoczynku i rekreacji, warunkach higieniczno – sanitarnych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

Dostęp do wiarygodnych, możliwie kompletnych danych we wszystkich obszarach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byłby możliwy bez sprawnie działającej bazy laboratoryjnej. Wszystkie laboratoria wchodzące w skład laboratoriów zintegrowanych (WSSE w Bydgoszczy, w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Inowrocławiu, Nakle n/Not. i Aleksandrowie Kujawskim) legitymują się certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji.

Próby pobrane z terenu powiatu sępoleńskiego przewożone są do badań przystosowanymi samochodami obsługującymi Wojewódzki System Transportu Próbek.

W zakresie:

–      jakości wody – badania wykonują laboratoria PSSE w Nakle n/Not. i WSSE w Bydgoszczy,

–      jakości żywności i przedmiotów użytku – badania wykonują laboratoria: WSSE w Bydgoszczy: PSSE w Toruniu oraz Włocławku, a także inne laboratoria WSSE o ogólnopolskim zasięgu.

 

Pion zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego pracuje w systemie jakości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 – „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.

Stacja pracuje w ogólnopolskiej i unijnych sieciach informatycznych:

a)      Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek,

b)      ostrzegających o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF),

c)      monitorujących jakość wody (WODA-EXCELL),

d)     ostrzegających o niebezpiecznych produktach (RAPEX).

 

Mam nadzieję, że raport będzie podstawą do wyciągnięcia wniosków i podejmowania działań, które pozwolą na dalszą poprawę zdrowia publicznego w naszym powiecie. Liczę również, iż raport przyczyni się do lepszego poznania zadań, jakie na rzecz zdrowia publicznego wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Elektroniczna wersja raportu o stanie sanitarno – higienicznym naszego regionu, jak również wiele innych interesujących informacji na temat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim znajdą Państwo na stronie internetowej www.pssesepolnokrajenskie.pl.

 

Dane teleadresowe Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Sępólnie Krajeńskim  i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej

w Bydgoszczy

Stacja

Adres pocztowy

e-mail

Telefony – fax

nr kier.

telefon

fax

alarmowy

PSSE
Sępólno Kraj.
89-400 Sępólno Kraj.
ul. Kościuszki 28
psse.sepolnokrajeńskie@pis.gov.pl
www.bip13.pwisbydgoszcz.pl
www.pssesepolnokrajenskie.pl  

52

388-12-30

388-12-31

 606 425 137

WSSE
Bydgoszcz
85-031 Bydgoszczul. Kujawska 4
org@pwisbydgoszcz.pl
www.bip.pwisbydgoszcz.pl
www.pwisbydgoszcz.pl

52

37-618-00

345-98-40

 604 526 422

 


I. GŁÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Ochrona zdrowia ludzkiego oraz kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu sępoleńskiego w zakresie potrzeby zmiany swego środowiska i stylu życia na sprzyjające zdrowiu poprzez:

 • oświatę zdrowotną i promocję zdrowia,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych
 • prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Kierownictwo

 • Podnoszenie jakości funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie sępoleńskim poprzez: doskonalenie systemu jakości, szkolenia pracowników, usprawnienie systemu przepływu i bezpieczeństwa informacji, racjonalizację zatrudnienia i wydatków, rozwój efektywności poboru i transportu próbek.
 • Sprawowanie nadzoru prawno-formalnego nad: dokumentami regulującymi organizację PSSE, tokiem prowadzonych przez PPIS postępowań administracyjnych, prawidłowością zawieranych umów oraz bieżące aktualizowanie aktów prawnych.
 • Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, strażami, inspekcjami, instytucjami publicznymi oraz pracodawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.
 • Promowanie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprze współpracę z mediami, przekazywanie aktualnych informacji na stronie internetowej, współudział w uroczystościach i festynach organizowanych przez władze samorządowe i inne instytucje.
 • Podejmowanie działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia.

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 • Tworzenie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w obiektach budowlanych, między innymi obiektach przeznaczonych do pracy, nauczania, wychowania, żywienia, udzielania świadczeń zdrowotnych, produkcji środków spożywczych.
 • Eliminowanie zagrożeń zdrowotnych związaniem z podejmowaniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez wydawanie opinii dotyczących raportów oddziaływania na środowisko.

 

Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych

 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami oddziaływania czynników szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy.
 • Prowadzenie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy.
  • Kontynuacja nadzoru nad warunkami prac związanych z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest.

 • Wzmożenie nadzoru nad środkami zastępczymi.

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa żywnościowego.
 • Wzmożenie nadzoru nad dystrybucją suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Podejmowanie natychmiastowych działań w systemie RASFF, w przypadku stwierdzenia w obrocie żywności mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków.

 

 

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Egzekwowanie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przez realizację nadzoru nad stanem sanitarnym budynków szkolnych i ich otoczenia.

 

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

 • Nadzór nad wprowadzaniem i stosowaniem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w związku z wykonywaniem czynności, w wyniku których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich w podmiotach innych niż udzielające świadczenia zdrowotne.
 • Czuwanie nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach i basenach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek do badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenia stosownej dokumentacji oraz analizy i oceny jakości wody w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów.
 • Udział w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczeniu sanitarnym ich przebiegu.

 

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 • Sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru przeciwepidemicznego, nadzór oraz przekazywanie danych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych  w szczególności chorób występujących ogniskowo i stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego.
 • Bieżące wprowadzanie danych do komputerowej sieci nadzoru nad dystrybucją preparatów szczepionkowych oraz nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, w zakresie rejestracji zgłoszeń, prowadzenia analiz epidemiologicznych i przygotowania raportów statystycznych.

 

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 • Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór działalności w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.
 • Współpraca w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w tym obszarze.

 

 

 

 zywnosc

 

STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI,

ŻYWIENIA

I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

 

Urzędowa kontrola żywności obejmuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów

określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

–        warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

–        nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,

–        warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

–        kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

W roku 2013  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj, obejmował nadzorem 378 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym:

 • 38 zakładów produkcji żywności, w tym: 5 automatów do lodów, 7 piekarni, 3 ciastkarnie, 1 młyn, 22 inne wytwórnie żywności, m.in. pieczarkarnia, gospodarstwa ogrodnicze, rolne;
 •  245 obiektów obrotu żywnością, w tym: 182 sklepy spożywcze, 8 kiosków spożywczych, 7 hurtowni, 4 obiekty handlu obwoźnego, 40 innych obiektów obrotu (stacje paliw, saloniki prasowe, apteki itp.), 4  środki transportu;
 • 71 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym:  54 punktów małej gastronomii i ogródków piwnych;
 • 22 zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym: 1 stołówka w domu wczasowym, 1 blok żywienia w domu  pomocy społecznej, 6 stołówek szkolnych, 5 stołówek w przedszkolach, 6 stołówek na koloniach i obozach.

 

Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

W ramach nadzoru nad żywnością i żywieniem w roku 2013 przeprowadzono 506 kontroli sanitarnych.

Schemat kontroli (porównanie z 2012r.) przedstawiony jest na poniższym wykresie:

 a1

 

ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

W roku 2013 w ewidencji znajdowało się 38 zakładów, w których przeprowadzono 37 kontroli.

Wydano 27 decyzji administracyjnych (7 merytorycznych, 17 płatnościowych, 2 zatwierdzające), nałożono 2 mandaty karne na kwotę 650 PLN.

 

Najczęściej stwierdzane uchybienia to m.in.:

–        niewłaściwy  stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów.

–        nieodpowiednie postępowanie z odpadami żywnościowym, w tym pochodzenia zwierzęcego.

 

Przed rozpoczęciem sezonu letniego pobrano do badania próbki ciast kremowych produkowanych przez firmy z terenu powiatu sępoleńskiego jak również przez podmioty dostarczające swój towar na teren powiatu sępoleńskiego.

Zbadanych próbek nie kwestionowano.

 

OBIEKTY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

W roku 2013 w ewidencji znajdowały się 245 zakładów, w których przeprowadzono

350 kontroli. Wydano 86 decyzje administracyjne, nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 1300 PLN.

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

–        zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów.

–        nieodpowiednie postępowanie z odpadami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego.

–        nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

–        brak środków do dezynfekcji.

–        nieprawidłowości związane z dobrą praktyką higieniczną i systemem HACCP.

 

ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

 

W roku 2013 w ewidencji znajdowały się 93 zakładów, w których przeprowadzono

136 kontroli. Wydano 97 decyzji administracyjnych, nałożono 4 mandaty karne na kwotę 470 PLN.

 

Najczęstsze uchybienia :

–        zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, urządzeń, sprzętów,

–        nieodpowiednie postępowanie z odpadami żywnościowymi, w tym pochodzenia zwierzęcego.

–        nieprawidłowości związane z dobrą praktyką higieniczną i systemem HACCP

 

Kolonie i obozy

Żywienie dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku letniego w 2013r. odbywało się w miejscach żywienia zbiorowego zamkniętego, w obiektach nadzorowanych przez PSSE w trakcie całego roku. Były to stołówki szkolne oraz  ośrodki wczasowe na terenie Więcborka.

Przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc, w których odbywa się żywienie dzieci i młodzieży.

Na koloniach i obozach wypoczywały dzieci i młodzież w wieku ok. 6-16 lat. Stawka żywieniowa wynosiła średnio 30zł. (od 20zł do 33zł.). W trakcie oceny żywienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc ich żywienia na każdym turnusie. Wszystkie te kontrole odbywały się wspólnie ze stanowiskiem ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

           

Wydane decyzje administracyjne

W 2013r. wydano:

–          41 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno technicznego obiektów,

–          161 decyzji płatnościowych dotyczących opłaty za kontrolę sanitarną stwierdzającą naruszenie wymagań oraz za kontrole sprawdzające,

–          47 decyzji zatwierdzających nowo uruchamiane obiekty oraz wydawanych w celu uzyskania przez obiekt zezwolenia na obrót alkoholem,

–          4 decyzje zmieniające termin wykonania zaleceń decyzji,

–          50 decyzji umarzających postępowanie administracyjne.

–          34 decyzji o wykreśleniu z rejestru.

a2

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KARNO-REPRESYJNA

 

W okresie 2013r. nałożono 16 mandatów karnych na sumę 2420 zł.

Ilość osób upoważnionych do nakładania mandatów – 3.

 

Grupa obiektów

Ilość mandatów karnych

Kwota mandatów karnych

(w zł)

Piekarnie

1

150

Ciastkarnie

1

500

Sklepy spożywcze

10

1300

Zakłady Żywienia otwartego

2

270

Punkty Małej Gastronomii

2

200

 

Razem

 

16

2420

 

 

Przyczyny nakładania mandatów to głównie:

–        brak czystości i porządku (50% nałożonych mandatów),

–        wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości (19% nałożonych mandatów),

–        nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w produkcji i obrocie (12,5% nałożonych mandatów).

–        nieprawidłowe przechowywanie żywności (12,5% nałożonych mandatów).

–        brak wdrażania systemu HACCP (6% nałożonych mandatów).

a3

 

 

ZESTAWIENIE PRÓB

 

Do badania laboratoryjnego ogółem pobrano 125 próbek środków spożywczych. Kwestionowano 1 próbkę „Pieprz czarny mielony” ze względu na przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia ochratoksyną A.

W związku z powyższym zgłoszono powyższy produkt do systemu RASFF.

 

W roku 2014 próbki pobierane do badań na terenie powiatu sępoleńskiego badane były w  laboratoriach usytuowanych na terenie całego kraju:

–        WSSE  Warszawa – 2 próbki w kierunku pestycydy; przedmioty użytku – 1 próbka – migracja;

–        WSSE Poznań – 2 próbki w kierunku GMO; 2 próbki w kierunku azotany;

–        WSSE Gdańsk – 14 próbek w kierunku metale.

–        WSSE Rzeszów – 1 próbka w kierunku napromienianie;

–        WSSE Łódź – 2 próbki w kierunku pestycydy;

–        WSSE Białystok – 1 próbka w kierunku metanol;

 

Próbki pobrane do badań w kierunkach: jod w soli, Sudan, witaminy i składniki mineralne – znakowanie, WWA, mikrobiologia, PU – organoleptyka – zostały zbadane w laboratorium w WSSE Bydgoszcz a w kierunku: substancje dodatkowe – PSSE Toruń.

 

Kierunki badań i grupy produktów badanych w 2013r. przedstawia poniższa tabela

Kierunek badań

Grupa produktów

Pestycydy – owoce, warzywaśrodki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowlat i małych dzieci w wieku od roku do trzech lat
Metale – przetwory mięsne, soki, piwo, przyprawy,  przetwory warzywne, ziemniaki, grzyby, mrożone owoce, kawa
Azotany – warzywa i przetwory– środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowlat i małych dzieci w wieku od roku do trzech lat
Mikrobiologia – przyprawy, kawa, herbata, kakao, masło, sery twarogowe, mleko fermentowane, sery twarogowe mleko pasteryzowane, wyroby ciastkarskie z kremem,lody z automatu, lody bez udziału mleka  (tradycyjne), lody z udziałem mleka, wędliny, w tym wędliny drobiowe oraz  mięso  drobiowe, mięso (wieprzowe mięso    mielone i mięso rozdrobnione)
Substancje dodatkowe – napoje gazowane i niegazowane, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, suplementy diety, przetwory drobiowe, koncentraty spożywcze,
WWA – przetwory rybne, środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowlat i małych dzieci w wieku od roku do trzech lat
Metanol – wyroby alkoholowe
Mikotoksyny -środki spożywcze uzupełniające obejmujące produkty przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowlat i małych dzieci w wieku od roku do trzech lat,- ziarno zbóż, przyprawy
Napromienianie – przyprawy
GMO – środki spożywcze dla niemowląt i małych   dzieci, miód, wyroby cukiernicze i ciastkarskie
Przedmioty Użytku – Talerze – migracja kadmu, ołowiu- Czajnik bezprzewodowy – ocena organoleptyczna

 

AKCJE SPECJALNE

            W ramach systemu RASFF (elektronicznego systemu obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania procesami nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt) oraz systemu szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach związanych z niebezpiecznymi produktami – RAPEX, otrzymano powiadomienia o produktach niebezpiecznych, w związku z czym przeprowadzono kontrole akcyjne dot. wprowadzania do obrotu i wycofania 8 środków spożywczych, 2 przedmiotów użytku i 9 kosmetyków.

Poza tym przeprowadzono działania w sprawie wprowadzania do obrotu niżej wymienionych śr. spożywczych:

 • Ø „Mięso wieprzowe-wołowe garmażeryjne” – zakwestionowane ze względu na obecność niebieskich cząstek przypominających wyglądem fragmenty tworzywa sztucznego.
 • Ø Wyroby mięsne  – do których produkcji użyto tzw zwrotów itp.
 • Ø Sernik na zimno – zakwestionowany ze względu na podwyższoną zawartość substancji konserwującej sorbinianu potasu.
 • Ø Kaszanka wyborna – zakwestionowana ze względu na obecność śruby.
 • Ø Śliwki bez pestek – produkt głęboko mrożony  – zakwestionowany z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – dimetoatu.
 • Ø OXyElite Pro – zafałszowany suplement diety.
 • Ø ASSAM INDIA – Greek Hills – herbata czarna liściasta – zakwestionowana ze względu na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej pozostałości ditiokarbaminianów.

Razem w ramach kontroli akcyjnych, interwencyjnych przeprowadzono 42 kontrole sanitarne.

Współpraca z innymi inspekcjami i służbami, organami samorządu terytorialnego

Inspekcja Weterynaryjna :

 • zgodnie z § 3 Porozumienia z dnia 11.01.2008r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. uzgadnia się 2 razy do roku listy zakładów:

–        produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt;

–        produkujące lub przechowujące środki spożywcze nadzorowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i  Inspekcję Weterynaryjną

–        prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej).

Podejmowane są wspólne działania w celu eliminacji z obrotu wyrobów spożywczych pochodzenia zwierzęcego o niewłaściwej jakości zdrowotnej

 

Inspekcja Farmaceutyczna

 • otrzymywanie aktualizacji wykazu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

 

Inspekcja Handlowa

 • aktualizacja i przekazywanie 2 razy w roku rejestru podmiotów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • W ramach akcji  oświatowej  nt. zapobiegania zakażeniom świeżych i mrożonych owoców i warzyw wirusami jelitowymi, podjęto wspólne działania edukacyjne skierowane do rolników i sadowników.
 • Współpracowano w ramach szerzenia informacji dotyczącej konieczności rejestracji podmiotów prowadzących działalność rolniczą, sadowniczą, ogrodniczą tj. producentów zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, ziół, grzybów i runa leśnego.

 

Policja

 • Współpraca związana była z prowadzeniem przez Policję czynności wyjaśniających w sprawie nielegalnego uboju oraz wprowadzania do obrotu mięsa niewiadomego pochodzenia, transportowanego nieprzystosowanym środkiem transportu.

 

Zakłady Gospodarki Komunalnej

 • Nawiązano współpracę w zakresie regulacji usuwania odpadów gastronomicznych przez zakłady żywienia zbiorowego.
 • Zakłady Gospodarki Komunalnej ze wszystkich gmin, sukcesywnie przekazują informacje nt zamiaru odcięcia wody w zakładach żywnościowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Nawiązano współpracę dotyczącą realizacji prawidłowego dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Więcbork. Przeprowadzono wyrywkowe kontrole  w 3 punktach wydawania posiłków. Informacje przekazano MGOPS w Więcborku.
 • Na wniosek MGOPS w Więcborku, zaopiniowano, przekazano uwagi, wskazówki do proponowanych miesięcznych jadłospisów w ramach dożywiania dzieci w szkołach.

 

Współpraca ze Stowarzyszeniami

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. dotycząca  opinii w sprawie niezbędnego wyposażenia kuchni i aneksu kuchennego w projektowanym żłobku i klubie malucha w Sępólnie Kraj.

 

Placówki oświatowe.

W związku z realizacją przez szkoły, akcji „Szklanka mleka”, zwrócono się o zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, wydawania oraz konsumowania mleka przez uczniów. Określono warunki jakie należy spełnić i wezwano do eliminacji ewentualnych błędów w tym zakresie.

 

 w2                     

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY

 

 

 

 

W 2013 r. mieszkańcy powiatu sępoleńskiego zaopatrywani byli w wodę  z 14 urządzeń wodociągowych, opartych na 33 ujęciach głębinowych. W porównaniu z rokiem 2012 liczba nadzorowanych wodociągów nie zmieniła się.

W minionym roku skontrolowano wszystkie urządzenia znajdujące się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

W roku 2013 dostęp do wody wodociągowej posiadało 35704 z 40990 mieszkańców powiatu sępoleńskiego (co stanowi 87 % ogółu).

Z 14 skontrolowanych wodociągów wodę odpowiedniej jakości, spełniającą wymogi sanitarne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) produkowało 14 obiektów wodnych co stanowi 100 % urządzeń wodnych. (Tab. 1.)

 

 a4

 Tab. 1. Rozkład procentowy w latach poprzednich.

 Z odpowiedniej jakości wody korzystało 35704 (100 %) mieszkańców powiatu sępoleńskiego zaopatrywanych w wodę wodociągową. (Tab. 2. )

Tab. 2. Rozkład procentowy w latach poprzednich.

a5

 

 

W wodę niespełniającą wymagań sanitarnych  zaopatrywanych było 0 mieszkańców (0% odbiorców). (Tab. 3.)

a6

Tab. 3. Rozkład procentowy w latach poprzednich.

Powiat sępoleński zamieszkuje ok. 41 tyś. osób, dostęp do wody wodociągowej ma około 87% mieszkańców, czyli ok. 36 tyś. osób. Całe zaopatrzenie w wodę przeznaczona do spożycia opiera się na 14 urządzeniach wodociągowych, opartych na 33 ujęciach głębinowych.

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. znajduje się 14 wodociągów:

 

1 wodociąg o produkcji wody 1000 – 10000 m3/d

 

 • Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Sępólno Kraj., Dziechowo, Chmielniki, Komierówko, Grochowiec, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Siedlisko, Świdwie, Wysoka Kraj., Zboże, Wiśniewka, Trzciany, Skarpa, Zalesie

9 wodociągów o produkcji wody 100 – 1000 m3/d

 • Wodociąg publiczny w Więcborku – zaopatrujący miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec, Młynki

 

 • Wodociąg publiczny w Sypniewie – zaopatrujący miejscowości: Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Adamowo-Leśnictwo, Lubcza, Jeleń, Frydrychowo,

 

 • Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Kamień Kraj., Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo leśniczówka, Witkowski Młyn

 

 • Wodociąg publiczny w Orzełku – zaopatrujący miejscowości: Orzełek, Zamarte, Obkas, Niwy, Nowa Wieś, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie,

 

 • Wodociąg publiczny w Wałdowie – zaopatrujący miejscowości: Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Teklanowo, Komierowo,

 

 • Wodociąg publiczny w Przepałkowie – zaopatrujący miejscowości: Przepałkowo, Sośno, Obodowo, Olszewka, Dziedno, Dębiny, Zielonka, Wielowicz, Wielowiczek, Szynwałd, Roztoki, Płosków

 

 • Wodociąg publiczny w Sitnie – zaopatrujący miejscowość Sitno, Mierucin, Ostrówek, Borówki

 

 • Wodociąg publiczny w Rogalinie – zaopatrujący miejscowość Rogalin Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno, Tuszkowo, Tonin, Toninek,

 

 • Wodociąg publiczny w Runowie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Runowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Czarmuń gajówka, Puszcza, Klarynowo, Górowatki, Katarzynie, Klementowo, Zabartowo, Zgniłka

 

4 wodociągi o produkcji wody <100 m3/d

 • Wodociąg publiczny w Lutówku – zaopatrujący miejscowość Lutówko i Lutówko Młyn

 

 • Wodociąg publiczny w Kawlach – zaopatrujący miejscowości: Wiśniewa, Lutowo, Iłowo osada, Jazdrowo, Iłowo wieś, Radońsk, Kawle,

 

 • Wodociąg publiczny w Pęperzyniezaopatrujący miejscowość Pęperzyn

 

 • Wodociąg publiczny w Witunii – zaopatrujący miejscowości: Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Chłopigozd-Gajówka, Chłopigozd-Leśnictwo,

 

Ogółem w 2013r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu sępoleńskiego pobrano 82 próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (w tym, 15 prób w ramach monitoringu przeglądowego). W 14 z pobranych próbek wody stwierdzono niewielkie i krótkotrwałe przekroczenia parametrów – głównie mętność, żelazo, mangan. W 7 próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli, jednakże próby kontrolne potwierdziły tylko w jednym przypadku skażenia wody.

W ciągu całego 2013 r. wystawiono tylko 2 decyzję administracyjne stwierdzające warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań sanitarnych:

 

Wodociąg publiczny w Sitnie – ponadnormatywną ilość manganu (148 µg/l) stwierdzono w  próbce wody pobranej z sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał w dniu 04.07.2013r. decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. W ustalonym terminie jakość wody uległa poprawie.

 

Wodociąg publiczny w Runowie – obecność pojedynczych bakterii z grupy coli była przyczyną wydania w dniu 26.09.2013r. decyzji nakazującej doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do odpowiedniej jakości. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. nadał decyzji rygor natychmiastowego wykonania.

 

Jakość wody tylko w jednym z 14 nadzorowanych wodociągów na koniec okresu sprawozdawczego (stan na 31.12.2012r.) nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W wodzie pobranej 04.12.2013r. z wodociągu publicznego w Kawlach  stwierdzono niewłaściwą mętność. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. umorzył postępowanie administracyjne, administrator wodociągu zgodnie z obowiązującym prawem przedstawił w ciągu 30 dni wyniki badań wody potwierdzające jej odpowiednią jakość

 

Kontrole sanitarne wszystkich hydroforni przeprowadzone w ostatnim kwartale 2013 r. nie wykazały żadnych nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych tych obiektów.

 

 

 

 

 w5

STAN SANITARNY OBIEKTÓW

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

 

W 2013r. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nadzorowała 284 obiekty użyteczności publicznej oraz 5 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Skontrolowano 241, co stanowi 85% ogółu obiektów (w porównaniu z rokiem 2012 – o 8% więcej).

W ciągu całego 2013r. tylko 15 obiektów użyteczności publicznej uzyskało złą ocenę pod względem sanitarno-higienicznym, co stanowi 5% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów, w porównaniu z 2012r. o 18% mniej. Poprawie uległ stan 12 obiektów, tak więc na dzień 31.12.2012r. ostatecznie negatywną ocenę otrzymały zaledwie 3 obiekty, co stanowi zaledwie 1% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów.

 

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w zakresie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego obiektów przeprowadzane są w obiektach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

 

 1. Domy pomocy społecznej – Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 1 dom pomocy społecznej jaki – świadczący całodobową opiekę oraz 2 inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej – świadczące  usługi opiekuńcze w określonym czasie w ciągu dnia, prowadzące  zajęcia kulturalno – oświatowe i rehabilitacyjne.

W 2013r. kontrolę sanitarną przeprowadzono w domu pomocy społecznej., gdzie stwierdzono uchybienia sanitarno – higieniczne. W wyniku nałożonej decyzji administracyjnej przeprowadzono remont malarski niektórych pomieszczeń oraz wymieniono urządzenia sanitarne w łazience dla pensjonariuszy.

 

 1. Ustępy publiczne – Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się trzy ustępy publiczne całoroczne, zlokalizowane w budynkach wolnostojących na terenie miast.

Skontrolowano wszystkie ustępy przeprowadzając w nich 6 kontroli sanitarnych. Nie stwierdzono  żadnych nieprawidłowości. Ich stan techniczno-porządkowy nie budził zastrzeżeń.

Są to obiekty ze stałą obsługą, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wyposażone są w środki myjące i dezynfekcyjne oraz sprzęt do utrzymania czystości i porządku.

 1. Hotele – Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 2 hotele dwu- i trzygwiazdkowy. Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone w obu obiektach nie wykazały żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

W obu obiektach nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących utrzymania należytej czystości i porządku wewnątrz pomieszczeń i w obrębie budynku, a także właściwego postępowania z bielizną, usuwaniem nieczystości stałych i płynnych. Prowadzone są rejestry zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz rejestry dezynfekcji koców, kołder i poduszek. Brudna i czysta bielizna jest odpowiednio składowana, prana w pralni zewnętrznej.

 

 1. Pola namiotowe – W 2013r. nadzorowano stan sanitarny 2 pól namiotowych ( w Więcborku i Kamieniu Kraj.), przeprowadzając 5 kontroli sanitarnych. Znajdują się one na oświetlonych, ogrodzonych terenach przy plażach miejskich, z dostępem do źródła wody przeznaczonej do spożycia, toalet i natrysków. Stan urządzeń sanitarnych nie budził zastrzeżeń. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Przez cały okres trwania sezonu letniego teren pola namiotowego utrzymywany był w należytym stanie porządkowym, zapewniono wystarczającą ilość pojemników na odpady.

 

 1. Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie – Do tej grupy zaliczono obiekty świadczące usługi noclegowe całoroczne (3 w mieście, 4 na wsi – w tym 1 gospodarstwo agroturystyczne) oraz 12 ośrodków wczasowych świadczących usługi noclegowe wyłącznie w sezonie letnim.

W 2013r. włączono do ewidencji 2 nowe ośrodki wczasowe, pokoje noclegowe oraz motel.

Nieprawidłowości sanitarno – techniczne zostały stwierdzone w jednym z ośrodków wczasowych znajdujących się w Więcborku. W wyniku wydanej decyzji administracyjnej nieprawidłowości te zostały w krótkim czasie usunięte.

We wszystkich przypadkach zaplecza higieniczno – sanitarne wyposażone są prawidłowo, zabezpieczone w sprzęt, środki czystości i dezynfekcyjne. Składowanie, rozdział brudnej i czystej bielizny pościelowej jest prawidłowy – wydzielone magazyny na czystą i brudną bieliznę. Pranie bielizny oraz dezynfekcja koców, kołder i poduszek odbywa się w pralniach zewnętrznych. Tereny wokół ośrodków utrzymane są w należytym stanie porządkowym.

 

 1. Zakłady fryzjerskie – Na dzień 31.12.2013r. w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. widnieje 36 zakładów fryzjerskich, o 3 zakłady więcej niż w roku ubiegłym.

W tej grupie przeprowadzono łącznie 21 kontroli sanitarnych. W 1 zakładzie stwierdzono naruszenie wymagań sanitarnych.

W pozostałych zakładach nie stwierdzono zastrzeżeń do istniejącego stanu sanitarno – higienicznego. Usługi świadczone są z zachowaniem wszelkich zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń i narzędzi.

 

 1. Zakłady kosmetyczne – W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w 2013r. znalazły się 3 zakłady kosmetyczne – 3 obiekty znajdujące się w tej grupie w poprzednim roku poszerzyły zakres swojej działalności i zostały zaszeregowane do grupy innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu.

Kontrole sanitarne przeprowadzono we wszystkich zakładach kosmetycznych, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

 

 1. Zakłady odnowy biologicznej – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. nadzoruje stan sanitarno – higieniczny 2 zakładów odnowy biologicznej, tj. 2 solarium (o 2 mniej niż w roku ubiegłym). Liczba tych zakładów zmalała o 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych nie stwierdzono uchybień związanych z prowadzonymi procesami mycia, dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia.

 

 1. Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu – Od 2013r. w ewidencji widnieje 13 innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu, czyli w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4 zakłady więcej. Są to:

– 3 zakłady fryzjerskie, solarium,

– 6 zakładów kosmetycznych, solarium,

– 1 zakład kosmetyczny, gabinet masażu, siłownia, sauna,

– 1 zakład kosmetyczny, solarium, zakład fryzjerski

– 2 zakłady kosmetyczne, gabinet masażu.

 

W 12 obiektach tej grupy przeprowadzono łącznie 14 kontroli sanitarnych.

Negatywną ocenę w ciągu roku otrzymał 1 zakład, w którym stwierdzono brak  procedur dotyczących zapewnienia ochrony przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Dokumentacja ta została sporządzona i wdrożona do stosowania w terminie przed wydaniem decyzji administracyjnej.

W zakładach procesy dezynfekcji narzędzi, sprzętu i wyposażenia oraz sterylizacji narzędzi prowadzone są prawidłowo. Podczas kontroli nie wykazano nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi.

 

 1. Dworce autobusowe – Nadzór nad jedynym dworcem autobusowym nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Pomieszczenia poczekalni i toalet są utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, ściany malowane każdego roku przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Na terenie dworca zachowana jest czystość i porządek, są zapewnione pojemniki na odpady.

 

 1. Tereny rekreacyjne – Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się  1 park miejski oraz 72 place zabaw – o 10 więcej niż w 2012r. Wszystkie te obiekty zostały skontrolowane przed i w trakcie trwania sezonu letniego – przeprowadzono w nich 129 kontroli łącznie.

Tereny te są oświetlone, odpowiednio oznakowane i sprzątane na bieżąco, wyposażone w dostateczną ilość koszy na odpady.

W związku z nieprawidłowościami sanitarno – higienicznymi dotyczącymi  uszkodzeń elementów drewnianych wydano nakazy doprowadzenia sprzętów do prawidłowego stanu technicznego.

 

We wszystkich wymienionych powyżej obiektach sprawdzano przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono, iż właściciele tych obiektów nie naruszają przepisów ustawy, umieścili odpowiednie  oznakowanie informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie i w pomieszczeniach.

 

 1. Cmentarze

W 2013r. wydano 16 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji szczątków zwłok. W większości szczątki ekshumowane były po upływie okresu ich mineralizacji. Sprawowano nadzór zapobiegawczy nad przebiegiem 4 ekshumacji.

 

 1. Zakłady pogrzebowe – W ewidencji znajdują się 2 zakłady pogrzebowe świadczące usługi na terenie całego powiatu sępoleńskiego. Przeprowadzono kontrolę sanitarną  w jednym z nich oraz środka transportu do przewozu zwłok stanowiącego podstawowe wyposażenie tego zakładu. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sanitarnych. W zakładzie opracowane są procedury dotyczące dezynfekcji rąk, powierzchni, pojazdów, prowadzone są zapisy świadczące o przeprowadzanych zabiegach dezynfekcyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami.

 

 1. Inne obiekty użyteczności publicznej.

 

a)      Obiekty sportowe:

– 3 stadiony sportowe

– 1 boisko sportowe ORLIK

 

W 4 istniejących obiektach sportowych przeprowadzono łącznie 6 kontroli sanitarnych. Wydano 1 decyzję administracyjną w związku ze stwierdzonym złym stanem sanitarno – higienicznym w pomieszczeniach szatni i toalet przy boisku sportowym ORLIK. Wymóg doprowadzenia ścian i sufitów do należytego stanu sanitarno – higienicznego został w krótkim czasie wykonany.

W lipcu 2013r. zakończono trwające od 2012r. postępowanie administracyjne wszczęte w stosunku do stadionu sportowego w Sępólnie Kraj. Nieprawidłowość sanitarno – techniczna związana z niewłaściwym stanem powierzchni podłogi na sali siłowni została usunięta.

Teren boisk oraz trybun na wszystkich stadionach utrzymany jest w należytym stanie porządkowym, nie zanieczyszczony odpadami, zapewniona jest wystarczająca ilość pojemników na odpady, a tereny te posiadają ogrodzenia oraz miejsca siedzące dla kibiców.

 

b)     Obiekty kulturalno – widowiskowe:

– 9 domów kultury

– 44 świetlice wiejskie

 

W 2013r. przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych w  4 domach kultury znajdujących się na nadzorowanym terenie.

W 2013r. poprawie uległ stan sanitarno – techniczny 2 domów kultury: w Wałdowie i Sośnie, w których przeprowadzono gruntowne remonty malarskie pomieszczeń, wymieniono płytki podłogowe, klatkę schodową.

Nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny stwierdzono w  domu kultury w Więcborku i Sypniewie. W obu przypadkach podjęto  remont obiektów – prace w toku.

Runowo

 

Pod nadzorem sanitarnym znajdują się też 44 świetlice. W 2013r. przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w związku z toczonymi postępowaniami administracyjnymi od 2011r. W konsekwencji poprawie uległ stan sanitarny 3 świetlic, w których przeprowadzono remonty malarskie, zapewniono bieżącą ciepłą i zimną wodę przy umywalkach oraz toaletę.

 

c)      Inne pozostałe obiekty:

– 2 przystanki autobusowe

– 2 pralnie

– 4 parkingi

– 2 targowiska

– 14 aptek i punktów aptecznych

– 10 stacji paliw

– 4 składowiska odpadów

– 1 kostnica.

 

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajdują się 2 przystanki autobusowe i 4 parkingi. Przeprowadzono w nich  kontrole przed i w trakcie trwania sezonu turystycznego. Nie wykazały one żadnych uchybień Są to miejsca oznakowane, oświetlone, wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

 

Nadzorem objęto też 2 targowiska – w Sępólnie Kraj. i  Więcborku. Stan sanitarny obu targowisk nie budził żadnych zastrzeżeń. Znajduje się on na oznakowanym, utwardzonym terenie, zaopatrzone są w pojemniki na odpady oraz toalety z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Posiadają wydzielone punkty pierwszej pomocy medycznej.

 

 1. Plaże miejskie przy miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.

 

W 2013r. roku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie zgłoszono żadnych kąpielisk. Wyznaczono natomiast 5 miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.

Są to:

 

miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Sępoleńskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,

miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  przy ośrodkach wczasowych nad Jeziorem Więcborskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,

miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Kraj. z plażą z dostępem do ustępów publicznych oraz natrysków,

– miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  nad Jeziorem Konieczno w Lubczy gm. Więcbork z plażą z dostępem do ustępów publicznych.

miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Więcborskim w Więcborku z plażą z dostępem do ustępów publicznych oraz natrysków.

 

Łącznie przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych. Jakość wody we wszystkich przebadanych miejscach odpowiadała wymaganiom dla wód do kąpieli.

 

Na plaży w Więcborku zakończono prace modernizacyjne i budowlane w związku z realizacją projektu unijnego pod nazwą “Rozwój sportu, turystyki i rekreacji Pojezierza Krajeńskiego” realizowanego przez gminę Sępólno. Pojawiły się tutaj boiska do siatkówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego, nowy pływający pomost i parkingi, a także toalety i natryski.

 

Stan sanitarno – higieniczny wymienionych plaż nie budził zastrzeżeń. Tereny te są czyste, zadbane, zaopatrzone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli są strzeżone, oprócz miejsca do kąpieli przy ośrodkach wczasowych w Więcborku, z wyznaczonymi miejscami do kąpieli, z punktem pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie zaopatrzone są w sanitariaty stałe lub tymczasowe.

 

Podsumowanie.

 

Nadzór sanitarny sprawowany nad obiektami użyteczności publicznej nie wykazał w 2013r. zagrożeń o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia ludzi.

W 2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. skontrolował ogółem 241 obiektów użyteczności publicznej oraz 5 plaż przy miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Wydano zaledwie 16 decyzji administracyjnych (w roku 2012 – 43 decyzje), co świadczy o znacznej poprawie stanu tych obiektów, dbałości w zachowaniu higieny i porządku podczas oferowanych usług.

W ciągu całego 2013 roku poprawie uległo 12 obiektów (co stanowi 4% skontrolowanych obiektów), natomiast w złym stanie nadal są 3 obiekty.

Nadal obserwuje się rozwój powiatu sępoleńskiego w dziedzinie sportu i rekreacji: zakończono prace modernizacyjne i budowlane w związku z realizacją projektu unijnego pod nazwą “Rozwój sportu, turystyki i rekreacji Pojezierza Krajeńskiego” przy jeziorze w Więcborku, wzrasta liczba nowych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

 

Tabela.  Działalność kontrolno – represyjna w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej w  2013r.

 

L.p.

Rodzaj obiektu

Liczba wg ewidencji GUS

Liczba kontroli

Liczba decyzji meryt.

Liczba wystąpień

Liczba nałożonych mandatów

1.

Ustępy publiczne

3

6

0

0

0

2.

Pływalnie kryte

1

1

0

0

0

3.

Domy pomocy społecznej i inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

3

5

0

0

0

4.

Hotele

2

2

0

0

0

5.

Motele

1

1

0

0

0

6.

Pola biwakowe

2

5

0

0

0

7.

Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

18

18

1

0

0

8.

Zakłady fryzjerskie

36

21

1

0

0

9.

Zakłady kosmetyczne

3

3

0

0

0

10.

Zakłady odnowy biologicznej

2

0

0

0

0

11.

Inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne  i odnowy biologicznej

13

14

1

0

0

12.

Dworce autobusowe

1

1

0

0

0

13.

Tereny rekreacyjne

73

129

1

0

0

14.

Cmentarze

28

0

1

0

0

15.

Zakłady pogrzebowe

2

1

0

0

0

16.

Stadiony sportowe

4

6

1

0

0

17.

Domy kultury

9

8

6

0

0

18.

Świetlice wiejskie

44

5

1

0

0

19.

Przystanki autobusowe

2

4

0

0

0

20.

Pralnie

2

0

0

0

0

21.

Parkingi

4

8

0

0

0

22.

Targowiska

2

2

0

0

0

23.

Apteki

12

0

0

0

0

24.

Punkty apteczne

2

0

0

0

0

25.

Stacje paliw

10

0

0

0

0

26.

Składowiska odpadów

4

0

0

0

0

27.

Kostnice

1

0

0

0

0

Razem

284

241

14

0

0

 


 

 w6

 

WARUNKI SANITARNO – HIGIENICZNE

ŚRODOWISKA PRACY

 

        

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Sępólnie Kraj. obejmuje nadzorem 231 zakładów pracy, które zatrudniają łącznie 4500 pracowników.

Większość nadzorowanych obiektów stanowią zakłady przetwórstwa drewna, produkcji mebli, branży rolnej i spożywczej oraz zakłady zajmujące się handlem detalicznym.

Pozostałą grupę stanowią: zakłady produkujące wyroby ze stali, zakłady odzieżowe, przetwórstwa oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, warsztaty samochodowe, stacje paliw, firmy handlowo – usługowe, firmy budowlane i produkcji materiałów budowlanych, firmy transportowe, szkoły, zakłady służby zdrowia, domy pomocy społecznej.
Wśród zakładów przeważają mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników oraz przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 49 osób.

 

 

Rysunek 1. Struktura zatrudnienia w nadzorowanych zakładach pracy.

a7

 

 

 

Podział obiektów oraz struktura zatrudnienia wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (Polskiej Klasyfikacji Działalności) w powiecie sępoleńskim w roku 2008

Tabela 1. Rodzaje prowadzonej działalności oraz struktura zatrudnienia wg PKD w powiecie  sępoleńskim w roku 2013 (obiekty objęte ewidencją).

Symbol działu

 (PKD)

Nazwa działu

Liczba

zatrudnionych

Liczba

obiektów

Liczba kontroli w roku 2013

1

2

3

4

5

01

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

324

40

1

02

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

120

8

3

10

Produkcja artykułów spożywczych

320

12

10

14

Produkcja odzieży

27

2

3

16

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

96

6

11

17

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

5

1

1

 

       

22

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

39

3

3

23

Produkcja wyrobów z pozostałych materiałów i surowców nie metalicznych

47

4

3

25

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

380

10

6

29

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłaczeniem motocykli

42

1

1

30

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

50

3

1

31

Produkcja mebli

1150

20

10

36

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

200

3

0

38

Działalność związane ze zbiorem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców

21

5

1

41

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

45

9

4

42

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

45

1

1

43

Roboty budowlane specjalistyczne

18

3

0

45

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

150

10

3

46

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

120

6

3

47

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

280

29

16

49

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

110

5

1

56

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

60

4

0

58

Działalność wydawnicza

10

1

0

68

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

16

2

0

69

Działalność prawnicza, rachunkowo księgowa i doradztwo podatkowe

5

2

0

70

Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzaniem

3

1

0

71

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

1

1

1

75

Działalność weterynaryjna

3

1

1

85

Edukacja

612

22

1

86

Opieka zdrowotna

150

9

1

87

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

38

1

0

91

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

7

2

0

96

Pozostała indywidualna działalność usługowa

5

2

0

 

NADZÓR BIEŻĄCY NAD ŚRODOWISKIEM PRACY

 

Kontroli i ocenie podlegają warunki pracy, jakie pracodawcy zapewniają swoim pracownikom. Działania te przede wszystkim mają na celu zapobieganie chorobom zawodowym, ale również poprawę stanu sanitarnego pomieszczeń oraz otoczenia zakładów.
Rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane przez pracodawców powinny prowadzić do zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz warunków środowiska pracy, m.in. poprzez minimalizację narażenia zawodowego pracowników w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych (natężenia hałasu, drgań, stężenia pyłów, itd.)oraz zapewnienia im bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.
W obowiązku pracodawcy leży systematyczne badanie poziomu czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, informowanie o ich wynikach pracowników oraz, w razie konieczności, zapewnienie odpowiednich środków ochrony zbiorowej bądź indywidualnej.

W roku 2013 przeprowadzono 89 kontroli, w tym 6 dotyczących poprawy warunków pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest, z czego 5 kontroli kontroli przeprowadzały firmy spoza powiatu sępoleńskiego. W sumie skontrolowano 58 zakładów pracy.
Wydano 28 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego. Łącznie wydano 106 nakazów, z których najwięcej dotyczyło wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz poprawy warunków sanitarno-higienicznych.

 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy zaliczyć:

 

­   brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy – w 15 zakładach;

­   brak rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy – w 10 zakładach;

­   brak kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy – w 12 zakładach;

­   brak lub nieprawidłowo dokonana ocena ryzyka zawodowego – w 5 zakładach;

­   nieodpowiedni stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń – w 14 zakładach;

­   nieprawidłowości w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin – w 5 zakładzie;

­   nieprawidłowości w zakresie produktów biobójczych – w 1 zakładzie;

­   nieprawidłowości w zakresie czynników biologicznych – w 1 zakładzie;

 

Rysunek 2. Procentowy udział liczby nakazów w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej wg PKD

a8

 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA

Wykonywaniu pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki. Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań, zwłaszcza technicznych i organizacyjnych, likwidujących lub co na najmniej ograniczających powodowane przez te czynniki zagrożenia zawodowe.

Czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracujących prowadzi lub może prowadzić do urazu.

Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

Zagrożenia, podobnie jak czynniki wymienione w PN-80/Z-08052, można podzielić  na 4 następujące grupy:

 • fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, pyłowe, termiczne, hałasem, drganiami mechanicznymi (wibracją), oświetleniem, promieniowaniem optycznym i laserowym, polami elektromagnetycznymi,
 • chemiczne obejmujące zagrożenia substancjami i preparatami chemicznymi w tym rakotwórczymi,
 • biologiczne obejmujące priony i wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty wewnętrzne, czynniki roślinne i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty wewnętrzne,
 • psychofizyczne obejmujące obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, monotypia) i obciążenie psychofizyczne oraz stres.

PRZEKROCZENIA NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

 

Liczba wszystkich zakładów pracy w powiecie sępoleńskim z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń wynosi 31. W roku 2013 skontrolowano 4 zakłady pracy, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych natężeń hałasu.

1)   Ogólna liczba pracowników zatrudnionych w przekroczeniach NDN hałasu na terenie powiatu sępoleńskiego wynosi 245 osób.
W zakładach, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN przeprowadzono rozmowy z pracodawcami oraz pracownikami służb BHP w celu omówienia poprawy warunków pracy na tych stanowiskach. Pracodawcy deklarują poprawę warunków środowiska pracy poprzez:

­      wydłużanie przerw w pracy;

­      dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

­      zobowiązanie pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej;

­      wprowadzenie w życie programu działań organizacyjno technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas i drgania;

­      usunięcie z eksploatacji maszyn i urządzeń powodujących największy hałas;

­      zmiana rozmieszczenia maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy ograniczając jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł zagrożenia na pracownika;

Wydano 4 decyzje nakazujące opracowanie i wdrożenie programu działań organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas.

 

2)   W roku 2013 w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia pyłu.

3)   W roku 2013 w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Natężenia drgań.

4)   Na terenie powiatu sępoleńskiego pod nadzorem znajduje się:

­   2 producentów substancji chemicznych

­   2 dalszych użytkowników – formulatorów,

­   45 dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin.  

W roku 2013 skontrolowano 9 dystrybutorów oraz 16 zakładów stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny. Łącznie przeprowadzono 25 kontroli. W trakcie 5 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego oraz wydaniem decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości polegające na braku kart charakterystyki substancji mieszanin niebezpiecznych oraz braku spisu stosowanych substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych.

5)   Na terenie powiatu sępoleńskiego znajduje się 148 zakładów pracy, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne. Łącznie na działanie tych czynników narażonych jest 798 pracowników.

 

W 2013r. skontrolowano 19 zakładów pracy, przeprowadzając łącznie 32 kontrole.
W 1 zakładzie pracy stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych.

 

Na terenie powiatu sępoleńskiego w 29 zakładach pracy występują w/w czynniki, głównie:

 • Pyły drewna twardego (dąb i buk), występujący w stolarniach i zakładach przetwórstwa drewna;
 • Chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kat. 1 lub kat. 2 (benzyny bezołowiowe 95,98) , występujące na stacjach paliw;
 • włókna azbestu uwalniane podczas demontażu płyt cementowo – azbestowych;

 

Na ich działanie narażonych jest 45 pracowników (w tym 4 kobiety).

W roku 2013 skontrolowano 4 zakłady pracy, przeprowadzając łącznie 9 kontroli.
Dodatkowo wykonano 6 kontroli dotyczących oceny warunków pracy podczas usuwania wyrobów azbestowych. Prace podczas 5 kontroli przeprowadzały firmy spoza powiatu sępoleńskiego.

W 2 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

­   braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

­   braku rejestru pracowników narażonych na działanie substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

 

Produkty biobójcze

 

Zgodnie z prawem w obrocie na terenie RP mogą się znajdować tylko takie produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie przez Ministra Zdrowia i które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie.

Produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W 2013 roku przeprowadzono 12 kontroli dotyczących wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 1 produktu.

 

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

W roku 2013 działania PSSE w Sępólnie Kraj. oparły się na edukacji w zakresie środków zastępczych:

 • 26 września 2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. zorganizował Powiatową Konferencję Profilaktyczną pod hasłem „Rozmawiajmy, działajmy…zatrzymajmy – wspólnie przeciwko uzależnieniom” skierowaną do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, oraz przedstawicieli placówek związanych z działalnością profilaktyczną. Konferencję poprowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień przy współpracy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj., przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. oraz powiatowego doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Sępólnie Kraj. przedstawił informacje dotyczące środków zastępczych. W konferencji udział wzięło 57 osób.
 • W okresie wypoczynku letniego, w ramach realizacji stałej akcji promocyjnej „Bezpieczne wakacje” objęto edukacją w zakresie „dopalaczy” 5 grup wypoczywającej młodzieży w wieku od 13 do 18 lat tj. 191 osób.

PSSE w Grudziądzu przekazała do PSSE w Sępólnie Kraj. sprawę dotyczącą sprzedaży przez przez mieszkańca powiatu sępoleńskiego  za pośrednictwem internetu środków zastępczych. Sprawa ta nie została wszczęta z powodu zgonu osoby wprowadzającej do obrotu środki zastępcze.

Na terenie powiatu nie stwierdzono wprowadzania do obrotu tzw. „dopalaczy”.

 

CHOROBY ZAWODOWE

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, ze została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.
W roku 2013 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. wpłynęły 2 podejrzenia chorób zawodowych. Wydano 4 decyzje z czego:

 • 2 decyzje stwierdzających chorobę zawodową
 • 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

Przeprowadzono 1 wizytację w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego choroby zawodowej oraz sporządzono 3 karty oceny narażenia zawodowego.

Należy zaznaczyć, ze postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej jest procesem długotrwałym trwającym nawet kilka lat, dlatego liczba decyzji jest różna od liczby nowych wniosków.

Najczęściej orzekaną na terenie powiatu choroba zawodową jest borelioza. Zapadają na nią pracownicy leśni oraz pracownicy gospodarstw rolnych.

Najważniejszą bronią walki z boreliozą jest oświata prozdrowotna oraz prawidłowe postępowanie poekspozycyjne na ukąszenie kleszcza.

Prawidłowe rozpoznanie środowiska pracy, obniżenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub życia pracowników umożliwia podjęcie przez pracodawcę działań w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zawodowe.

 

WNIOSKI

            W chwili obecnej, podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się nieliczne zakłady stosujące nowoczesne technologie, w których spełnione są wymogi odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety, tak jak w roku poprzednim, w większości zakładów stwierdza się zaniedbania sanitarno – higieniczne. Dotyczy to zwłaszcza małych firm borykających się z problemami finansowymi. Najliczniejszą grupą nieprawidłowości są uchybienia w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń oraz brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wiele skontrolowanych obiektów nie wykonuje systematycznie, zgodnie z rozporządzeniem badań i pomiarów środowiska pracy, czekając na wydanie decyzji przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Najmniej uchybień występuje w zakładach, w których działa służba BHP oraz pracodawcy rozumieją potrzebę dbania o dobre warunki pracy.

Reasumując stan sanitarno – higieniczny środowiska pracy powiatu sępoleńskiego ciągle budzi dużo zastrzeżeń, jednakże chęć współpracy wielu pracodawców z Inspekcją Sanitarną stwarza nadzieję na poprawę warunków pracy w najbliższych latach.

 

 

 

 

 

 

 

                                

 w9

 

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE

 W SZKOŁACH

I INNYCH PLACÓWKACH

OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

 

 

 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego procesu nauczania, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.

 

INFORMACJE WSTĘPNE:

Liczba placówek (ogółem) pod nadzorem PSSE w 2012r:

a) stałych41 (2 żłobki, 1 klub dziecięcy, 5 przedszkoli, 5 gminnych pracowni edukacji kulturalnej, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 9 zespołów szkół, 3 świetlice terapeutyczne, 1 dom pomocy społecznej, 1 schronisko młodzieżowe, 1 zielona szkoła)

b) sezonowych16 (16 placówek wypoczynku letniego).

 

W roku 2013 przeprowadzono 103 kontrole sanitarne w tym:

– 46 kontroli kompleksowych,

– 1 kontrolę interwencyjną,

– 16 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży,

– 32 kontrole tematyczne,

– 8 kontroli sprawdzających.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:

– 9 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego,

– 1 decyzja zmieniająca termin wykonania zaleceń,

– 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne

-12 decyzji płatnościowych dotyczących opłaty za kontrole sanitarne stwierdzające

naruszenie wymagań sanitarno – higienicznych,

– 2 opinie sanitarne.

 

Decyzje dotyczyły usunięcia poniższych nieprawidłowości:

Liczba nakazów

Placów zabaw / rekreacyjnych / boisk sportowych

2

Ciągów komunikacyjnych w budynkach (nawierzchnie, schody, zabezpieczenia kaloryferów itd.) i/lub szatni

4

Sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży

4

Stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne

2

Warunków prowadzenia zajęć WF

2

Systemu I pomocy (apteczki, instrukcje itp.)

1

Braku procedur HACCP

2

Nieprzestrzegania GHP / GMP

1

Złego stanu technicznego bloku żywieniowego

3

Jakości wody pitnej

2

Inne (jakie?)Stanu sanitarno – technicznego szatni dla uczniów – 1, poprawy oświetlenia sal zajęć dla dzieci i młodzieży – 2, braku ciepłej wody – 1, braku środka do dezynfekcji powierzchni kontaktującej się z żywnością – 1  

 

 STAN SANITARNO – HIGIENICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

 

            W wyniku przeprowadzonych kontroli w 9 obiektach (co stanowi 23 % wszystkich obiektów stałych) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – higienicznego. W celu uzyskania poprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. nałożył na strony w formie decyzji obowiązek ich usunięcia.

 

W porównaniu z rokiem 2012 wykonano w kontrolowanych placówkach porównywalną ilość prac remontowych. Poprawa zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych jest zauważalna.

W 2013 roku nastąpiły następujące zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek:

– w styczniu 2013r. oddano do użytku kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarnym i placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Więcborku;

– od czerwca funkcjonuje żłobek w Więcborku. Jest to placówka prowadzona przez osobę prywatną i zapewnia możliwość pobytu dla 13 dzieci.

– z dniem 1 września 2013r. otwarto Centrum Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, w

skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek. Placówka zapewnia opiekę dla 60 dzieci.

Jest to placówka z pełnym zapleczem żywieniowym, dobrze wyposażoną bazą lokalową i

wykwalifikowanym personelem.

– w listopadzie uruchomiono Punkt Przedszkolny w Zamartem. Przedszkole dysponuje 20

miejscami i jest utworzone przez osobę prywatną.

– w ramach projektu „Dajmy szansę Maluchom” od września utworzono dwa przedszkolne oddziały zamiejscowe w Płociczu i Dąbrówce. Placówką macierzystą jest Zespół Szkolno –  Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim.

– przy Zespole Szkół w Sośnie powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią, skocznią i trybunami,

 

BADANIA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

 

Rok

Badania

ogółem

w tym:

natężenie oświetlenia sztucznego

tygodniowy rozkład lekcji

stoły i krzesła

temperatura pomieszczeń

2011

135

31

44

55

5

2012

324

0

198

120

6

2013

363

5

128

230

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natężenie oświetlenia sztucznego.

Pomiary przeprowadzono w: Pracowni Edukacji Kulturalnej – 1 badanie – 10 oznaczeń oraz w Centrum Małego Dziecka i Rodziny – 4 badania – 40 oznaczeń. Wszystkie oznaczenia zgodne z zalecanymi normatywami.

Tygodniowy rozkład lekcji:

Przebadano łącznie 128 oddziałów w 10 szkołach podstawowych, 9 zespołach szkół i 3 gimnazjach (w sumie 256 oznaczeń). Badanie dotyczyło klas 4-6 oraz gimnazjów -nieprawidłowości nie stwierdzono.

Meble szkolne:

Przebadano łącznie 230 stanowisk pracy przedszkolaków. Stwierdzone niedostosowanie mebli do wzrostu dzieci korygowano na miejscu.

Temperatura pomieszczeń: Nie prowadzono badań w tym zakresie.

 

 

NADZÓR NAD SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI CHEMICZNYMI

Jednym z elementów kontroli sanitarnej jest nadzór nad niebezpiecznymi  substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach. Kontrolowane zagadnienia to aktualny spis, posiadanie kart charakterystyki, właściwe oznakowanie i przechowywanie niebezpiecznych substancjami i preparatów chemicznych oraz zapoznanie uczniów z zasadami BHP w tym zakresie. W/w zagadnienia skontrolowano w 11 placówkach (tj. gimnazjach i zespołach szkół), w których stwierdzono około 56kg substancji i preparatów chemicznych. W 2013 roku nie odnotowano żadnego przekazania chemikaliów do utylizacji.

 

DOŻYWIANIE

 Wszystkie szkoły podstawowe (10), gimnazja (3) oraz zespoły szkół (9) prowadzą dożywianie. Posiłki podawane są w formie:

– pełnego obiadu ( 36 dzieci),

– ciepłego posiłku jednodaniowego (1044 dzieci).

Łącznie z posiłków w szkole korzysta 1080 dzieci (w 2011r. – 1161 dzieci, w 2012r – 1104 dzieci), co stanowi 23% całej populacji uczniowskiej szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego 87% (911 – 2013r., 926 – 2012r, 918 – 2011r posiłków) to posiłki dofinansowywane przez ośrodki pomocy społecznej i inne organizacje charytatywne. Ponadto 17 szkół oferuje ciepły napój z czego korzysta 1561 uczniów. Systematycznie poprawiają się także warunki sanitarne pomieszczeń, w których są przygotowywane bądź wydawane oraz spożywane posiłki. Szczególnemu nadzorowi poddano warunki transportu oraz jakość posiłków dostarczanych przez firmy cateringowe. Wspólnie z pracownikiem Higieny Żywności, Żywienia i PU przeprowadzono w szkołach 5 kontroli tematycznych. Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w drodze postępowania administracyjnego a o wynikach kontroli informowano Ośrodki Pomocy Społecznej. Nadzorem objęto także realizację programu „Szklanka mleka” – 5 kontroli tematycznych.

 

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI.

 W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w przedszkolach i szkołach odczuwa się znaczny niedosyt. Żadne z przedszkoli nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na terenie szkół (22) jest ich  8 co stanowi 36%. Oprócz braku odpowiednich pomieszczeń do świadczenia usług pielęgniarskich jest jeszcze ich problem ich częstotliwości. W wiejskich szkołach pielęgniarki pracują zadaniowo i w szkole są obecne raz na dwa tygodnie. Opieki lekarskiej na terenie szkół brak całkowicie. Gabinety lekarza stomatologa znajdują się w 2 placówkach nauczania i wychowania na terenie powiatu sępoleńskiego. Możliwość korzystania z nich mają uczniowie jednej gminy tj. 4 zespołów szkół, 3 szkół podstawowych i 2 przedszkoli tj. 1934 uczniów, co stanowi 33% całej populacji przedszkolaków i uczniów na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.


NADZÓR NAD SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. jest jednostką zespolonej administracji powiatu sępoleńskiego skutkiem czego nie prowadzi nadzoru na szkołami ponadgimnazjalnymi, Zespołem Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj., Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sępólnie Kraj., oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku i Małej Cerkwicy. Nadzór w tych obiektach pełni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

 

OCENA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Wypoczynek zimowy.

 

W minionym roku w okresie ferii zimowych na terenie powiatu nie prowadzono nadzoru nad wypoczynkiem zimowym – brak zgłoszeń w kuratoryjnej bazie wypoczynku.

 

Wypoczynek letni.

W okresie wakacji letnich łącznie objęto nadzorem 16 turnusów wypoczynkowych.

Większość turnusów miało charakter wyjazdowych obozów sportowych (15). Objęto nadzorem także 1 placówkę wypoczynku w miejscu zamieszkania – zgłoszoną w kuratoryjnej bazie wypoczynku. Łącznie wypoczywało 503 uczestników wypoczynku.

Uczestnicy wypoczynku korzystali z miejscowych kąpielisk będących pod nadzorem PPIS w Sępólnie Kraj. Dzieci i młodzież trenowały różne dyscypliny sportowe. Podczas wypoczynku nie wystąpiły żadne urazy, wypadki, zachorowania.

Wspólne kontrole przeprowadzono z pracownikiem Higieny Żywności, Żywienia i PU – 16 oraz pracownikiem ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – 3. Wszystkim uczestnikom wypoczynku przekazano i omówiono z nimi materiały edukacyjne z zakresu realizacji akcji informacyjnej pn. „Bezpieczne Wakacje”, dotyczące m.in. zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyki uzależnień, zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego opalania się. Dla 7 grup zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszem Policji. Strażacy natomiast dla wypoczywających dzieci i młodzieży przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania I pomocy z wykorzystaniem fantomów – 4 grupy. Kontrolą objęto także przestrzeganie wymagań ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

 

MAŁE PRZEDSZKOLA

 

W roku 2013 PPIS w Sępólnie Krajeńskim nie pełnił nadzoru nad „Małymi  Przedszkolami”. Wygaśniecie porozumienia zawartego pomiędzy władzami samorządowymi a stowarzyszeniem spowodowało likwidację tego typu placówek i przekształcenie ich w  pracownie edukacji kulturalnej (5 obiektów).  Przedmiotowe obiekty działają cztery dni w tygodniu po cztery godziny i proponują podopiecznym wyłącznie zajęcia o charakterze kulturalnym (taneczne, plastyczne, muzyczne).

 

WNIOSKI

 1. Na nadzorowanym terenie nie funkcjonuje żadna placówka bez wodociągu publicznego. Nigdzie nie występują ustępy zewnętrzne. Obecnie 23 na 41 placówek jest podłączonych do kanalizacji. Pozostałe posiadają zbiorniki bezodpływowe – szamba. Placówki mają podpisane umowy na odbiór nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z zakładami gospodarki komunalnej. We wszystkich placówkach jest także zapewniona ciepła woda w sanitariatach dla uczniów, poprawia się także sytuacja w zakresie wyposażenia w środki higieniczne.

 

2. Podsumowując stan sanitarno – higieniczny w nadzorowanych placówkach zauważamy systematyczną poprawę zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych.

 

3. Nadal istotny problem stanowi brak gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w szkołach. Pielęgniarki w większości placówek korzystają z pomieszczeń zastępczych, w których nie są zapewnione odpowiednie warunki do prowadzonych przez nie działań.

 

4. Spada liczba dzieci korzystających z ciepłych posiłków w szkołach zarówno tych finansowanych przez ośrodki pomocy społecznej jak i wykupywanych przez rodziców.

 

5. Podczas kontroli sanitarnych nie stwierdzono łamania zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

6. Zauważalna jest poprawa w zakresie bazy sportowej. W 2013r. oddano do użytku kolejny kompleks boisk sportowych przy jednej ze szkół podstawowych oraz boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią przy zespole szkół. Rozpoczęto także budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sypniewie, której uczniowie dotychczas korzystali z sali zastępczej w pobliskim domu kultury. Jednakże w dwóch szkołach podstawowych brak jest sali gimnastycznej, uczniowie nie mają także możliwości skorzystania z sali zastępczej np. w świetlicy wiejskiej. Zajęcia wychowania fizycznego przy niesprzyjającej pogodzie odbywają się więc na korytarzu szkolnym (Sz. Podstawowa Przepałkowo – 74 uczniów, Sz. Podstawowa Duża Cerkwica – 106 uczniów).

 

7. Powstały dwie nowe placówki gdzie zapewnia się opiekę dla najmłodszych dzieci, jest to Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim gdzie zapewniono w żłobku i klubie dziecięcym 60 miejsc dla najmłodszych oraz Żłobek i Klub malucha „Puchaty Zakątek” w Więcborku – placówka prowadzona przez osobę prywatną i zapewnia możliwość pobytu dla 13 dzieci.

 

 

 

 

 

 w10

 

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA           CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

 

Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie sępoleńskim została sporządzona w oparciu o dane o przypadkach zachorowań i zakażeń, jakie zostały zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., w 2013 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. z 2008r. ( t.j. Dz. U. z  2013r., poz. 947 ) oraz danych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

W całej Polsce zgłaszanie, kwalifikacja i rejestracja zachorowań na niektóre choroby zakaźne opiera się na opracowanych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego „Definicjach przypadków chorób zakaźnych”.

Zastosowanie powyższych definicji ma na celu ujednolicenie zgłaszalności i zapewnienie porównywalności danych, zbieranych w ramach nadzoru epidemiologicznego w Polsce oraz we Wspólnocie Europejskiej.

 

Analiza sytuacji epidemiologicznej w 2013 roku, w porównaniu z 2012 rokiem nie wykazała znaczących zmian dla ogólnej sytuacji epidemiologicznej i zdrowotnej w powiecie sępoleńskim, która jest korzystna.

 

 • Ø Oceniono, że w badanym okresie wystąpiły:
  1) niższe współczynniki zapadalności, dla takich chorób jak:

Þ                wirusowe zakażenia jelitowe,

Þ                płonnicę,

Þ                świnkę,

 

2)        wyższe współczynniki zapadalności, dla takich chorób jak:

–                                  różyczka,

–                                  biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO,

–                                  krztusiec,

–                                  róża,

–                                  borelioza

 

 • Nie zarejestrowano przypadków chorób, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania.

 

Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych programem obowiązkowych szczepień ochronnych. Ocena stanu uodpornienia populacji.

 

W 2013 roku na terenie powiatu sępoleńskiego  zarejestrowano 4 przypadki zachorowań na krztusiec. Współczynnik zapadalności był 1,7 razy wyższy w porównaniu z województwem kujawsko-pomorskim. Zachorowania dotyczyły: dziewczynki – lat 10 (potwierdzone bad.serologicznym), zaszczepionej p/krztuścowi zgodnie z PSO oraz 3 osób w przedziale wiekowym – 64-71lat , nie szczepione przeciwko krztuścowi. Nie wykazano powiązania epidemiologicznego między zachorowaniami. W 2012 roku odnotowano 2 zachorowania na krztusiec.

W analizowanym okresie nastąpił spadek zachorowań na świnkę. Zachorowalność była nieco niższa w stosunku do województwa. Spośród chorych, (wiek: 3, 5, 15 lat) wszystkie były zaszczepione p/śwince dawką podstawową.

 

Po czterech latach, w których odnotowywano niską zachorowalność na różyczkę, w 2013 roku zarejestrowano aż 89 przypadków tej choroby. Zachorowania dotyczyły głównie mężczyzn  – 79 przypadków, w tym w grupie wiekowej 15-24 lata, która nie objęta była szczepieniami – 56 zachorowań.

Z chorych immunizacji było poddanych łącznie 26, w tym jedną dawką 18 osób, dwiema  – 8. W województwie zapadalność kształtowała się na dwukrotnie niższym poziomie.

Przed wprowadzeniem szczepień 13 letnich dziewcząt (od 1989r.) różyczka występowała endemicznie i w postaci epidemii co 4–6 lat. Wprowadzenie od 2004r. powszechnego szczepienia MMR (p/ odrze, śwince, różyczce) dla dzieci obojga płci, a od 2007r., stosowania dwóch dawek  tej szczepionki, przyczyniło się do systematycznego spadku liczby zachorowań na różyczkę w grupie osób poddanych immunizacji.

 

Zachorowalność na różyczkę

na terenie powiatu sępoleńskiego w latach 2006-2013

a10

 

 

 

 

 

 

 

Zachorowania  na ospę wietrzną, tak jak w  latach poprzednich utrzymywała się nadal na wysokim poziomie.

Zarówno w powiatach ościennych jak i województwie zapadalność kształtowała się również na wysokim poziomie.

Teoretycznie na ospę wietrzną można zachorować w każdym wieku. Najczęściej, bo aż w 90% przypadków choroba ta dotyczy dzieci do 9 roku życia. Apogeum zachorowań przypada między 5-9 rokiem życia.

Wbrew obiegowym opiniom, ospa wietrzna nie zawsze przebiega łagodnie i istnieje realne ryzyko niebezpiecznych powikłań. W związku z tym, wszystkie osoby, które nie przechorowały ospy, mogą w każdym wieku zaszczepić się przeciw tej chorobie.

 

 a11

W 2013 roku nieznacznie spadła, w porównaniu z rokiem 2012 ilość dzieci zaszczepionych zalecaną szczepionką p/ospie wietrznej oraz w ramach wprowadzonych pod koniec 2008 roku do PSO szczepień p/ospie wietrznej dla dzieci z grup ryzyka.

 

Nie zanotowano zachorowań na inne choroby i zakażenia przeciw którym stosowane są obowiązkowe szczepienia: błonica, poliomyelitis, tężec, Haemophilus influenzae typ B, odra.

 

1)      Inne choroby wysypkowe wieku dziecięcego.

Zanotowano  spadek zachorowań na płonicę w stosunku  do   2012 roku Żaden z przypadków, zarejestrowanych w naszym powiecie nie wymagał hospitalizacji.

 

2)      Ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych  wywołanych  przez czynniki biologiczne.

 –bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe,

Podobnie jak w  2012r., odnotowano 3 przypadki sporadycznych zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella sp. były w jednym przypadku domniemanym źródłami zakażenia były jaja zakażone Salmonellą, w dwóch przypadkach nie udało się  ustalić się źródła zakażenia.

Zapadalność na salmonellozę w naszym powiecie, była niższa w niż w województwie.

W 2013 roku zarejestrowano 3 przypadki zakażenia jelitowego wywołane  Clostridium  difficile. Był to pierwszy rok rejestracji tej jednostki chorobowej. Zapadalność dla województwa była dwukrotnie wyższa,

Zachorowania dotyczyły       osób w wieku 7, 72, 77 lat podlegających antybiotykoterapii z powodu innych jednostek chorobowych.
-wirusowe zakażenia jelitowe.

Spośród wirusowych zakażeń jelitowych, zarejestrowano spadek w stosunku do 2012 roku tj. 68 zachorowań, z  czego  59 przypadków wywołanych było przez rotawirusy. W grupie wiekowej dzieci do lat 2 stwierdzono 41 zachorowania.

Liczba dzieci zaszczepionych p/rotawirusom  w 2013 roku (zaszczepiono 58 dzieci) była nieco niższa niż w roku 2012r.-(zaszczepiono 78 dzieci).

Z każdym rokiem rośnie ilość badań w kierunku wirusowych zakażeń jelitowych, które łatwo się rozprzestrzeniają i stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wobec zawodności tradycyjnych metod zapobiegania

zakażeniom, a także wobec znacznej skali problemu celowe jest stosowanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki rotawirusowej.

 

Nie zarejestrowano zachorowań  o etiologii norowirusowej i wzw typ A. 

biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2 o etiologii nieokreślonej.

W roku 2013, ogólna liczba zarejestrowanych zachorowań uległa wzrostowi w stosunku do 2012 roku i wynosiła 16 przypadków.

 

– ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych

Odnotowano 1 dwuosobowe ognisko zatrucia pokarmowego prawdopodobnie toksyną bakteryjną. W wyniku zatrucia 2 osoby (w tym dziecko do lat 14) były hospitalizowane.

 

3)      Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych przez naruszenie ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem w.z.w. typu B, w.z.w. typu C, HIV/AIDS. 

W 2013r. nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na ostre lub przewlekłe WZW typ B oraz WZW typu B+C

W 2013 roku zarejestrowano łącznie 8 przypadków WZW typu C.

Współczynnik zapadalności w stosunku do województwa kształtował się w na podobnym poziomie tj. ok. 19 zachorowań na 100tys. mieszkańców.

 

Bezobjawowy lub skąpo-objawowy charakter zdecydowanej większości zakażeń wirusami HCV i HBV  powoduje, że jedynie wykonywane na szeroką skalę badania przesiewowe pozwalają na wykrycie  choroby w wczesnym jej stadium i podjęcie odpowiedniego leczenia. Niestety, zniesienie obowiązku zgłaszania przez lekarzy nowych przypadków zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C, przyczyniło się niewątpliwie do spadku ich rejestracji.

Łączna liczba przypadków HCV, objętych nadzorem w PSSE – 104 (107 – 2012r.)

Liczba zarejestrowanych w powiecie zakażonych  wirusami HBV wzrosła o 4 przypadki w stosunku do 2012r i wynosi  145osób.

 

Zarejestrowano 1 zarażenie wirusem HIV.

Nie zgłoszono żadnego przypadku zachorowania na   AIDS.

 

4)      Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie inwazyjnych zakażeń podlegających rejestracji.

 

Streptococcus pneumoniae – zarejestrowano 1 zachorowanie na posocznicę streptococcową .

 

Streptococcus pyogenes,

 

W 2013 roku, zgłoszono 7 przypadków róży wywołanej przez Streptococcus pyogenes. Współczynnik zapadalności był 3 krotnie wyższy niż w 2012r. i kształtował się na średnim poziomie w stosunku do zapadalności w województwie.

Neisseria meningitidis – nie zarejestrowano.

Hemophilus influenzae – nie zarejestrowano.

 

5)      Neuroinfekcje.

W grupie neuroinfekcji w 2013r. nie zarejestrowano przypadków bakteryjnego lub wirusowego zapalenia mózgu i/lub opon mózgowych.

 

6)      Choroby przenoszone przez kleszcze.

W analizowanym okresie, zarejestrowano 7 przypadków boreliozy przy (o 2 przypadki więcej niż w 2012r.). Była to zapadalność niższą w porównaniu z województwem. Wszystkie przypadki dotyczyły osób dorosłych: 2 leśników i 5 osób, u których do ukłucia przez kleszcze doszło w trakcie przebywania na terenach zielonych w lesie, parku czy ogrodzie przydomowym.

W ramach profilaktyki boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., prowadził działania informacyjno-edukacyjne. Położenie naszego powiatu, które charakteryzuje się grupowym zalesieniem, zwiększa ryzyko narażenia na infekcje odkleszczowe. Kontynuowana jest także współpraca  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie występowania chorób odzwierzęcych.

 

7)        Gruźlica

Na podstawie danych za  2013r. na terenie powiatu sępoleńskiego zarejestrowano 4 przypadki zachorowań na gruźlicę, (wsp.zap. 9,6/100tys.).

 

Zachorowalność n gruźlicę na terenie pow. Sępoleńskiego w latach 2010-2013
Miasto Wieś Ogółem
rok zakres wiekowy zachorowań mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem
2010 24-66 1 0 1 8 2 10 11
2011 49-65 2 0 2 2 0 2 4
2012 53-87 0 0 0 3 0 3 3
2013 36-62 1 2 3 1 0 1 4

 

8)      Choroby przenoszone drogą płciową.

 

W tej grupie chorób, zgłoszono 1 zachorowanie – kiły wczesnej, u młodego mężczyzny. Nie udało się zidentyfikować źródła zakażenia. Chory podawał jako źródło zakażenia  jednorazowy, przygodny kontakt seksualny.

 

9)      Grypa i zachorowania grypopochodne.

 

W 2013 r. zgłoszono 1 potwierdzony przypadek grypy, w wyniku zachorowania konieczna była hospitalizacja chorego.

Liczba  podejrzeń zachorowań na grypę w analizowanym  przedziale czasowym,  wynosiła 7076.

Zdecydowana większość zachorowań na terenie powiatu sępoleńskiego miało łagodny przebieg. Podobnie jak w roku 2012r. przeciwko grypie zaszczepiły się 782 osoby  co stanowi ok. 1,9 % społeczeństwa. liczba osób zaszczepionych p/ko grypie.

 

 

 a12

 

W zakresie profilaktyki grypy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., nawiązuje współpracę z podmiotami  wykonującymi działalność leczniczą, placówkami nauczania i wychowania oraz przedstawicielami lokalnej prasy. Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej grypy oraz komunikaty PZH i meldunki GIS są dostępne na stronie internetowej PSSE.

W programie nadzoru nad grypą – SENTINEL, uczestniczy NZOZ „DOKTÓR”  w Sępólnie Kraj.

 

10)  Profilaktyka wścieklizny u ludzi.

 

W ramach profilaktyki p/wściekliźnie poddano szczepieniom 9 osób 9 ( 6 osób pokąsanych przez nieznane psy, 3 osoby przez nietoperze) tj. o 2 przypadki więcej niż w 2012r.

Współczynnik zapadalności był znacznie wyższy niż w województwie.

Nadal, większość pokąsań spowodowanych było brakiem dostatecznego nadzoru nad zwierzętami oraz ogólnym brakiem wiedzy na temat postępowania z nimi. Zarejestrowano 56 przypadków pokąsań w tym 4 przez koty, po jednym przez żmiję, knura i konia, pozostałe dotyczą psów.

W ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad chorobami odzwierzęcymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., współpracuje z: gminami tworzącymi powiat, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowej Policji, oraz Wojewódzką Przychodnią Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy.

 

11)  Zgony z powodu chorób zakaźnych.

 W 2013 roku, nie zarejestrowano żadnego przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej.

 

12)  Ocena realizacji programu szczepień ochronnych.

 

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 13 punktów realizujących szczepienia ochronne:

– 11 punktów szczepień realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne     dzieci i młodzieży jak również szczepienia zalecane (płatne) we wszystkich     grypach wiekowych,

– 1 Oddział noworodkowy realizujący obowiązkowe szczepienia ochronne
noworodków,

– 1   Dział pomocy doraźnej realizujący  szczepienia ochronne    osób  narażonych w szczególny sposób na zakażenie ( szczepienia p/ko    tężcowi).

Ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych przeprowadzono
w oparciu o dane zawarte w Rocznych Sprawozdaniach ze Szczepień Ochronnych  MZ-54 za rok 2013 sporządzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą  w zakresie szczepień ochronnych.

 

Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych p/ko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae oraz WZW typu B u dzieci w  1 ora 2  roku życia kształtuje się na poziomie zbliżonym do  roku ubiegłego.

Odsetek dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zaszczepionych zgodnie
z obowiązującym programem szczepień ochronnych kształtuje się  na nieco wyższym poziomie w porównaniu z rokiem 2012r.

W stosunku do 2012r. zwiększyła się ilość osób zaszczepionych przeciwko Streptococcus pneumoniae co jest spowodowane rozszerzeniem grup osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, których szczepienia finansowane są z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. Realizacja zalecanych szczepień przeciwko Neisseria meningitidis utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciwko tężcowi w związku narażeniem na zakażenie.

W omawianym okresie zarejestrowano 2 przypadki wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego ( w 2012r. zarejestrowano 1, w 2011r. nie zarejestrowano przypadków NOP).

W roku 2013r. w 16 przypadkach  podejmowano działania zmierzające do   wyegzekwowania obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W stosunku do 6 osób nadal prowadzone jest postępowanie .

 

 

 

 

 a13  ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

 

 

Istotnym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego jest eliminowanie nieprawidłowości natury sanitarnej już na etapie programowania, planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych.

Ogółem w 2013r. rozpatrzono następujące sprawy:

1.    Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (niezbędne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć) na podstawie

 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.):

–        25 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące m.in. poniższe inwestycje,
–        7 opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczące,
–        5 opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,
–        1 opinia przed wydaniem postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej.
 
2.      Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
–      1 opinię z uwagami dotyczącą uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Park Wiatrowy,
–      1 opinię z uwagami dotyczącą zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Park Wiatrowy.

3.      Dopuszczenie do użytkowania budynków zg z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane:
–      Dokonano ogółem 28 kontroli – w tym 7 kontroli sprawdzających dotyczących 7 obiektów, które budziły zastrzeżenia tj. niezgodność projektu ze stanem faktycznym.
–      Wydano 21 opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.

 
4.      Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).
Dokonano 30 uzgodnień ogółem,  w tym 1 uzgodnienie z zastrzeżeniami.

5.      Inne sprawy na stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego polegały na:
wydaniu 12 opinii w sprawie uzgodnienia załączonego projektu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),

 

Wnioski:

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny spełnia specyficzną rolę polegającą na wykonywaniu zadań o charakterze profilaktycznym – ochrony zdrowia ludzkiego na różnych etapach procesów inwestycyjnych. Zadania te polegają na kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesie planowania i lokalizacji, opracowania projektów i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Podczas uzgadniania przedsięwzięć zwracano uwagę przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego przyszłych użytkowników w projektowanych obiektach.

Ważną rolą jest także kontrola budynków oddawanych do użytkowania.
Na tym etapie sprawdzane jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wyrobów oraz zgodności wykonania inwestycji z uzgodnionym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektem budowlanym.

Ogólnie na stanowisku zapobiegawczego nadzoru wydano 108 opinii oraz 52 decyzje płatnościowe.

 

 

 

 a14

 

ZADANIA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

I PROMOCJI ZDROWIA

 

 

 

 

 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia organizowana jest m.in. w oparciu o:

 • zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia;
 • cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015;
 • ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r.;
 • sytuację epidemiologiczną kraju, województwa i powiatu – z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

Działalność prozdrowtona realizowana jest poprzez pogramy edukacyjne, akcje informacyjno-edukacyjne oraz ogólnopolskie kampanie informacyjne. Podejmowane i realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj. działania w zakresie promocji zdrowia w 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowały głównie profilaktykę chorób oraz promocję zdrowego stylu życia.

W roku 2013 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. realizowane były następujące programy edukacyjne:

 

LP.

Nazwa interwencji

programowej

Opis treści i działań programowych

Liczba odbiorców programu 

1.

Ogólnopolski program edukacyjny

(7 edycja)

Trzymaj Formę”

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Program realizowany jest metodą projektu,
a więc oparty o aktywne uczestnictwo uczniów w realizowanych zadaniach programowych.

1024 odbiorców działań programowych – uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół podstawowych i ich rodziców;

18 szkół na terenie powiatu

2. 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Program oparty jest o prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV m.in. poprzez realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów, opracowywanie, i dystrybucję materiałów informacyjnych.

Każdego roku w ramach programu realizowane są informacyjne kampanie społeczne, skierowane do ogółu społeczeństwa. Okazję do nasilenia działań promocyjnych w zakresie profilaktyki HIV stanowi również obchodzony co roku

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS.

ok. 1 500 odbiorców działań programowych oraz kampanii społecznych

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

3. 

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 

Podejmowane w ramach programu działania mają prowadzić do zmniejszania zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy. Nasilenie działań edukacyjnych następuje przy organizacji corocznych kampanii okolicznościowych tj. Światowego Dnia bez Papierosa – 31 maja oraz listopadowej akcji Rzuć Palenie Razem z Nami.

ok. 1200 mieszkańców powiatu sępoleńskiego

“Czyste powietrze wokół nas”

Program edukacji atytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) stanowiący pierwszy element działań profilaktyki antytytoniowej.

Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacją oraz sporządzenie sprawozdania końcowego.

479 dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat, ich rodzice i opiekunowie

4 przedszkola

12 szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę”

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdania i ewaluacji programu.

387 uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodzice i opiekunowie;

14 szkół podstawowych

Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program stanowi ostatni element profilaktyki tytoniowej, kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacją oraz sporządzenie sprawozdania i ewaluacji

305 uczniów szkół gimnazjalnych –
w 8 gimnazjach, ich rodzice i opiekunowie;

42 uczniów szkół podstawowych – w 2 szkołach, ich rodzice i opiekunowie;

Projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”

Podstawowym celem Projektu jest ochrona zdrowia przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego poprzez wzmocnienie realizacji oraz przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Działania podejmowane w ramach kampanii obejmują edukację w zakresie obowiązujących regulacji, dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu.

ok. 300 odbiorców działań promocyjnych

 4.

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Celem projektu polsko-szwajcarskiego jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.
Działania opierają się m.in. o realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej oraz programu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „ARS,…czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”