Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Stan sanitarny powiatu 2012

   

                           Logo PSSE

   

  STAN SANITARNY
  POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

   
  2

  POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

   marzec 2013r.

  SPIS TREŚCI

   

  1.

   Wstęp 

  2.

   Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 

  3.

   Jakość dostarczanej wody 

  4.

   Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

  5.

   Warunki sanitarno – higieniczne środowiska pracy 

  6.

   Warunki sanitarno – higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych 

  7.

   Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 

  8.

   Zapobiegawczy nadzór sanitarny 

  9.

   Działalność oświatowo – zdrowotna 

   

  10.

   

  Sprawozdanie o działalności kontrolno – represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

   

  Wstęp       

  Szanowni Państwo !

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przedstawia raport o stanie sanitarno – higienicznym powiatu sępoleńskiego.

  Raport obejmuje zagadnienia i problemy zdrowotne mieszkańców naszego regionu, zawiera informacje o warunkach środowiska, warunkach zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higienie pracy w zakładach pracy, higienie procesów nauczania i wychowania, higienie wypoczynku i rekreacji, warunkach higieniczno – sanitarnych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych.

  Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują swoje zadania, sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadząc działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, a także działalność w zakresie promocji zdrowia.

  Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu realizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  Struktura organizacyjna, dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pozwalają Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obiektywną ocenę stanu sanitarnego, która uwzględnia zarówno istniejące, jak i mogące się pojawić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

  Dostęp do wiarygodnych, możliwie kompletnych danych we wszystkich obszarach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byłby możliwy bez sprawnie działającej bazy laboratoryjnej. Wszystkie laboratoria wchodzące w skład laboratoriów zintegrowanych (WSSE w Bydgoszczy, w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Inowrocławiu, Nakle n/Not. i Aleksandrowie Kujawskim) legitymują się certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji.

  Próby pobrane z terenu powiatu sępoleńskiego przewożone są do badań przystosowanymi samochodami obsługującymi Wojewódzki System Transportu Próbek.

  W zakresie:

  –      jakości wody – badania wykonują laboratoria PSSE w Nakle n/Not. i WSSE w Bydgoszczy,

  –      jakości żywności i przedmiotów użytku – badania wykonują laboratoria: WSSE w Bydgoszczy: PSSE w Toruniu oraz Włocławku, a także inne laboratoria WSSE o ogólnopolskim zasięgu.

   

  Dokonana analiza wyników działalności kontrolnej, wykonanych badań laboratoryjnych oraz pomiarów czynników szkodliwych pozwala pozytywnie ocenić stan sanitarny i epidemiologiczny powiatu sępoleńskiego.

  Pion zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego pracuje w systemie jakości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 – „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.

  Stacja pracuje w ogólnopolskiej i unijnych sieciach informatycznych:

  a)      Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek,

  b)      ostrzegających o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF),

  c)      monitorujących jakość wody (WODA-EXCELL),

  d)     ostrzegających o niebezpiecznych produktach (RAPEX).

   

  Mam nadzieję, że raport będzie podstawą do wyciągnięcia wniosków i podejmowania działań, które pozwolą na dalszą poprawę zdrowia publicznego w naszym powiecie. Liczę również, iż raport przyczyni się do lepszego poznania zadań, jakie na rzecz zdrowia publicznego wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Elektroniczna wersja raportu o stanie sanitarno – higienicznym naszego regionu, jak również wiele innych interesujących informacji na temat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim znajdą Państwo na stronie internetowej www.pssesepolnokrajenskie.pl.

   

  Dane teleadresowe Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

  w Sępólnie Krajeńskim  i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej

  w Bydgoszczy

  Stacja

  Adres pocztowy

  e-mail

   

  nr kier.

   

  telefon

  fax

  alarmowy

  PSSE
  Sępólno Kraj.

   89-400 Sępólno Kraj.
  ul. Kościuszki 28

  psse.sepolnokrajeńskie@pis.gov.pl

  www. bip13.pwisbydgoszcz.pl

  www.pssesepolnokrajenskie.pl

  52

  388-12-30

  388-12-30

  606 425 137

  WSSE
  Bydgoszcz

   85-031 Bydgoszcz

  ul. Kujawska 4

  org@pwisbydgoszcz.pl

  www.bip.pwisbydgoszcz.pl

  www.pwisbydgoszcz.pl

  52

  37-618-00

  345-98-40

  604 526 422

  I. GŁÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

   

    Ochrona zdrowia ludzkiego oraz kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu sępoleńskiego
  w zakresie   potrzeby zmiany swego środowiska i stylu życia na sprzyjające zdrowiu poprzez:

   

  • oświatę zdrowotną i promocję zdrowia,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,
  • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
  • prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

   

  II.   GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

  Kierownictwo

  •   Podnoszenie jakości funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie sępoleńskim poprzez: doskonalenie systemu jakości, szkolenia pracowników, usprawnienie systemu przepływu i bezpieczeństwa informacji, racjonalizację zatrudnienia i wydatków.
  •   Sprawowanie nadzoru prawno-formalnego nad: dokumentami regulującymi organizację PSSE, tokiem prowadzonych przez PPIS postępowań administracyjnych, prawidłowością zawieranych umów oraz bieżące aktualizowanie aktów prawnych.
  •   Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, strażami, inspekcjami, instytucjami publicznymi oraz pracodawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.
  •   Promowanie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprze współpracę z mediami, przekazywanie aktualnych informacji na stronie internetowej, współudział w uroczystościach i festynach organizowanych przez władze samorządowe i inne instytucje.
  •   Podejmowanie działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia.

   

  Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   

  • Tworzenie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w obiektach budowlanych, między innymi obiektach przeznaczonych do pracy, nauczania, wychowania, żywienia, udzielania świadczeń zdrowotnych, produkcji środków spożywczych.
  • Eliminowanie zagrożeń zdrowotnych związaniem z podejmowaniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez wydawanie opinii dotyczących raportów oddziaływania na środowisko.

   

  Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych

   

  • Sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami oddziaływania czynników szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy.
  • Prowadzenie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy.
  • Kontynuacja nadzoru nad warunkami prac  związanych z usuwaniem wyrobów

  zawierających azbest.

  • Wzmożenie nadzoru nad środkami zastępczymi.

   

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

   

  • Poprawa stanu obiektów żywieniowo-żywnościowych poprzez wzmożenie nadzoru nad zakładami wykazującymi najgorszy stan sanitarno – higieniczny.
  • Wzmożenie nadzoru nad dystrybucją suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  • Podejmowanie natychmiastowych działań w systemie RASFF, w przypadku stwierdzenia w obrocie żywności mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
  • Nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków.

   

  Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

   

  • Egzekwowanie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych.
   • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
   • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przez realizację nadzoru nad stanem sanitarnym budynków szkolnych i ich otoczenia, ergonomią mebli szkolnych, rozkładami zajęć lekcyjnych, bezpieczeństwem użytkowania, gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

   

  Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

  • Nadzór nad wprowadzaniem i stosowaniem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w związku z wykonywaniem czynności, w wyniku których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich w podmiotach innych niż udzielające świadczenia zdrowotne.
  • Czuwanie nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach i basenach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek do badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenia stosownej dokumentacji oraz analizy i oceny jakości wody w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów.
  • Udział w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczeniu sanitarnym ich przebiegu.

   

  Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

  • Sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych

  szczepień ochronnych.

  • Prowadzenie działalności przeciwepidemicznej nadzór oraz przekazywanie danych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych w szczególności chorób występujących ogniskowo, stanowiących problem zdrowotny w kontekście sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, krajów UE.

   

  Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

   

  • Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór działalności w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.
  • Współpraca w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w tym obszarze.

   

   

   

   zywnosc

   

  STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI,

  ŻYWIENIA

  I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

   

   

   

   

   

  Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

   

  Urzędowa kontrola żywności obejmuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów

  określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

  –        warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

  –        nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,

  –        warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,

  –        kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

   

   

  W roku 2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj, obejmował nadzorem 348 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym:

  • 24 zakładów produkcji żywności, w tym: 4 automaty do lodów, 7 piekarni, 3 ciastkarnie, 1 młyn, 9 inne wytwórnie żywności, m.in. pieczarkarnia, gospodarstwa ogrodnicze, rolne;
  •  238 obiektów obrotu żywnością, w tym: 182 sklepy spożywcze, 5 kiosków spożywczych, 7 hurtowni, 5 obiekty handlu obwoźnego, 36 innych obiektów obrotu (stacje paliw, saloniki prasowe, apteki), 2 środków transportu;
  • 71 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 40 punktów małej gastronomii i 15 ogródków piwnych;
  • 21 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym: 1 stołówka w domu wczasowym, 1 blok żywienia w domu pomocy społecznej, 7 stołówek szkolnych, 5 stołówek w przedszkolach, 6 stołówek na koloniach i obozach.

   

  Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które wprowadzono do stosowania w 2006 roku i na bieżąco są aktualizowane.

   W ramach nadzoru nad żywnością i żywieniem w roku 2012 przeprowadzono 661 kontroli sanitarnych.

  Schemat kontroli (porównanie z 2011r.) przedstawiony jest na poniższym wykresie:

   4

   

  ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

   

  W roku 2012 w ewidencji znajdowało się 24 zakłady, w których przeprowadzono 58 kontroli. Wydano 28 decyzji administracyjnych (13 merytorycznych, 15 płatnościowych), nałożono 3 mandaty karne na kwotę 1000 PLN.

   

   

  OBIEKTY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ

   

  W roku 2012 w ewidencji znajdowały się 238 zakłady, w których przeprowadzono 389 kontroli. Wydano 222 decyzje administracyjne, nałożono 15 mandatów karnych na kwotę 1920 PLN.

   

  ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

  W roku 2012 w ewidencji znajdowały się 92 zakłady, w których przeprowadzono163 kontrole. Wydano 103 decyzje administracyjne, nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 PLN.

   

  Kolonie i obozy

  Żywienie dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku tj. na koloniach i obozach sportowych organizowane jest w obiektach nadzorowanych przez PSSE w trakcie całego roku tj. np. przez stołówki szkolne oraz 2 ośrodki wczasowe na terenie Więcborka. Przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc, w których odbywa się żywienie dzieci i młodzieży.

  Na koloniach i obozach wypoczywały dzieci i młodzież w wieku ok. 6-17 lat. Stawka żywieniowa wynosiła średnio 30zł. (od 22zł do 37zł.). Żywienie dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku letniego w 2012r. odbywało się w miejscach żywienia zbiorowego zamkniętego tj. w stołówkach szkolnych i stołówkach w ośrodkach wczasowych.

   

  W trakcie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc ich żywienia na każdym turnusie. Wszystkie te kontrole odbywały się wspólnie ze stanowiskiem ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

   

  Wydane decyzje administracyjne

   

  W 2012r. wydano:

  –          65 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno technicznego obiektów,

  –          192 decyzje płatnościowe dotyczące opłaty za kontrolę sanitarną stwierdzającą naruszenie wymagań oraz  za kontrole sprawdzające,

  –          51 decyzji zatwierdzających nowo uruchamiane obiekty oraz wydawanych w celu uzyskania przez obiekt zezwolenia na obrót alkoholem,

  –          2 decyzję zmieniającą termin wykonania zaleceń decyzji,

  –          53 decyzje umarzające postępowanie administracyjne.

  –          16 decyzji o wykreśleniu z rejestru.

   5

   

   

  Działalność karno-represyjna

  W okresie sprawozdawczym nałożono 19 mandatów karnych na sumę 3020 zł.

  Ilość osób upoważnionych do nakładania mandatów – 3.

   

  Grupa obiektów

  Ilość mandatów karnych

  Kwota mandatów karnych

  (w zł)

  Piekarnie

  1

  150

  Ciastkarnie

  2

  850

  sklepy spozywcze

  15

  1920

  punkty małej gastronomi 1 100
  razem 19  3020

   

   

  Przyczyny nakładania mandatów to głównie:

  • brak czystości i porządku (42% nałożonych mandatów);
  • wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości (37% nałożonych mandatów);
  • nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w produkcji i obrocie (16% nałożonych mandatów);
  • wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości (5% nałożonych mandatów).w1

   

   

   

  Zestawienie prób

  Do badania laboratoryjnego ogółem pobrano 138 próbek środków spożywczych oraz przedmiotów użytku. Kwestionowano 1 próbkę ze względu na obecność Salmonelli Enteritidis w 25g badanej próbki.

   

  W roku 2012 próbki pobierane do badań na terenie powiatu sępoleńskiego badane były w laboratoriach usytuowanych na terenie całego kraju:

  –        WSSE  Warszawa – 5 próbek w kierunku pestycydy;

  –        WSSE Warszawa – przedmioty użytku – 2 próbki – migracja; 1 próbka – badania organoleptyczne;

  –        WSSE Poznań – 1 próbka w kierunku GMO; 2 próbki w kierunku azotany;

  –        WSSE Gdańsk – 11 próbek w kierunku metale.

  –        WSSE Rzeszów – Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej (laboratorium referencyjne) w Tarnobrzegu – 1 próbka w kierunku GMO.

   

  Pozostałe próbki zbadane zostały w laboratoriach woj. kujawsko-pomorskiego tj. w WSSE Bydgoszcz i PSSE Toruń, PSSE Włocławek.

   

   

  Kierunki badań i grupy produktów badanych w 2012r. przedstawia poniższa tabela

  Kierunek badań Grupa produktów

  Pestycydy

  -owoce,– warzywa,

  Metale

  – podroby,

  – mrożone warzywa, konserwy warzywne,

  – mleko i przetwory,

  – suplementy diety – produkty witaminowe,

  Azotany

  – warzywa

  Mikrobiologia

  – przyprawy,

  – kawa, herbata, kakao,

  – masło,

  – sery twarogowe,

  – mleko fermentowane, mleko

  pasteryzowane, sery twarogowe

  – wyroby ciastkarskie z kremem,

  – lody z automatu, lody bez udziału mleka

  (tradycyjne), lody z udziałem mleka

  – wędliny, w tym wędliny drobiowe oraz 

  mięso drobiowe, mięso (wieprzowe mięso

  mielone i mięso rozdrobnione),

  Substancje dodatkowe

  – mleko i przetwory mleczne,

  – napoje gazowane i niegazowane,

  – wyroby cukiernicze i ciastkarskie,

  – koncentraty spożywcze,

  GMO

  – środki spożywcze dla niemowląt i małych

  dzieci, miód.

   

  Obrót żywnością modyfikowaną genetycznie lub zawierającą GMO

  W czasie kontroli sanitarnych zwracano uwagę na obecność w obrocie żywności modyfikowanej genetycznie lub zawierającej GMO i jej znakowanie, kładąc szczególny nacisk na tą tematykę w trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w miejscach produkcji żywności.

  Nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie.

  Na terenie powiatu sępoleńskiego (wg deklaracji producentów oraz wyników kontroli) nie stosuje się do produkcji surowców modyfikowanych genetycznie.

   

  Akcje specjalne

              W ramach systemu RASFF (elektronicznego systemu obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania procesami nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt) oraz systemu szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach związanych z niebezpiecznymi produktami – RAPEX, otrzymano powiadomienia o produktach niebezpiecznych, w związku z czym przeprowadzono kontrole akcyjne dot. wprowadzania do obrotu i wycofania 23 środków spożywczych (w tym 13 suplementów diety), 8 przedmiotów użytku i 8 kosmetyków.

  Poza tym przeprowadzono działania w sprawie wprowadzania do obrotu niżej wymienionych śr. spożywczych:

  • susz jajeczny oraz żywność wyprodukowana na bazie suszu jajecznego– przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych oraz 4 rozmowy tel. w piekarniach i cukierniach stosujących susz jajeczny .
  • Sól – zafałszowana (wprowadzanie do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej) – przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych w miejscach produkcji – nie stwierdzono.
  • suplementy diety pn.: „BeMan” oraz „NoEndkwestionowane suplementy dietyprzeprowadzono 35 kontroli sanitarnych (nie stwierdzono w obrocie).
  • napoje alkoholowe o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych w Republice Czeskiej – ze względu na wystąpienie przypadków śmiertelnych -Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012r., znak GIS PR-073-35/MB/12 dostarczono do 123 obiektów. W przedmiotowej sprawie podjęto współpracę z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Kraj. Funkcjonariusze Policji  w dniu 17.09.2012r. doręczyli decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego do 21 sklepów spożywczych na terenie powiatu sępoleńskiego (gmina Sośno).

  W wyniku podjętych działań zabezpieczono w obrocie na okres 1 miesiąca niżej wymienione wyroby alkoholowe:

  • 10 szt. 0,5l Becherovka orginal Likier ziołowy, tradycyjny czeski trunek, Producent Jan Becher Karlovarska Becherovka A.S.T.Gmasaryka 282/57,360 01 Karlovy Vary Czech Republik
  • 1 szt. 0,7l Becherovka orginal Likier ziołowy, tradycyjny czeski trunek, Producent Jan Becher Karlovarska Becherovka A.S.T.Gmasaryka 282/57,360 01 Karlovy Vary Czech Republik
  • 11 szt. Brandy STOCK 84 poj. 0,35l, Producent: Stock Plzen – Bozkor Palirenska 2, 32600 Plzen – Bozka, Czech Republic,

   

  Po uzyskaniu informacji o legalności pochodzenia w/w wyrobów, uchylono zakaz wprowadzania do obrotu.

   

  Współpraca z innymi inspekcjami i służbami, organami samorządu terytorialnego Inspekcja Weterynaryjna :

  • zgodnie z § 3 Porozumienia z dnia 11.01.2008r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. uzgodnia się 2 razy do roku listy zakładów:

  –        produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt;

  –        produkujące lub przechowujące środki spożywcze nadzorowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i  Inspekcję Weterynaryjną

  –        prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej).

  1.Nawiązano współpracę odnośnie stwierdzenia czynnika zoonotycznego –  Salmonella infantis na Fermie z terenu powiatu sępoleńskiego.

  2.Przekazano treść e-mail z prośbą o sprawdzenie warunków higieny przy produkcji wędlin.

   

  Inspekcja Farmaceutyczna

  • aktualizacja wykazu obiektów i przekazywanie IF
  • otrzymywanie aktualizacji wykazu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych,

   

  Inspekcja Handlowa

  • otrzymujemy informacje z wyników kontroli,
  • aktualizacja i przekazywanie 2 razy w roku rejestru podmiotów .

   

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  • Współpracowano w ramach szerzenia informacji nt zapobiegania zakażenia świeżych i mrożonych owoców i warzyw wirusami – ARiMR pośredniczyła w dostarczeniu producentom warzyw i owoców informacji PPIS w Sępólnie Kraj. oraz przygotowanych ulotek.
  • Współpracowano w ramach szerzenia informacji nt konieczności rejestracji podmiotów prowadzących działalność rolniczą, sadowniczą, ogrodniczą – ARiMR pośredniczyła w informowaniu producentów zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, ziół, grzybów i runa leśnego.

   

  Współpraca ze Stowarzyszeniami

   

  Udział w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Krajna, dotyczącym działalności Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz sprzedaży bezpośredniej.

   

   

   

   

   w2              Jakość dostarczanej wody

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w 2012r. prowadził monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

  Podstawą oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom były wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego: z punktów zlokalizowanych u producentów wody, z punktów stałych sieci wodociągowej oraz z punktów, których lokalizacja wynikała z interwencji mieszkańców. Łącznie na terenie powiatu wyznaczono 62 punkty monitoringowe, w których, z określoną przepisami częstotliwością, pobierane były próbki wody do badań laboratoryjnych.

  Próby wody pobierane w ramach monitoringu kontrolnego badane są przez laboratorium Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n.Not. i obejmują podstawowe badania jakości wody niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody (badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

  Próby wody pobierane w ramach monitoringu przeglądowego badane są przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i obejmują parametry i wskaźniki niezbędne do dokonania ocen porównawczych i długoterminowych prognoz jakości wody (zawartość w wodzie metali ciężkich, pestycydów, związków ropopochodnych itp. przeszło 70 parametrów).

  W 2012 r. mieszkańcy powiatu sępoleńskiego zaopatrywani byli w wodę z 14 urządzeń wodociągowych, opartych na 33 ujęciach głębinowych. W porównaniu z rokiem 2011 liczba nadzorowanych wodociągów nie zmieniła się ze względu na ponowne uruchomienie wodociągu publicznego w Kawlach i zamknięcie wodociągu publicznego w Jastrzębcu (miejscowości zaopatrywane do tej pory przez ten wodociąg podłączono do sieci wodociągu publicznego w Więcborku).

  W roku 2012 dostęp do wody wodociągowej posiadało 35704 z 40990 mieszkańców powiatu sępoleńskiego (co stanowi 87 % ogółu).

  Z 14 skontrolowanych wodociągów wodę odpowiedniej jakości, spełniającą wymogi sanitarne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) produkowało 14 obiektów wodnych co stanowi 100 % urządzeń wodnych. (Tab. 1.)

  Z odpowiedniej jakości wody korzystało 35704 (100%) mieszkańców powiatu sępoleńskiego zaopatrywanych w wodę wodociągową. (Tab.  Nr 1. )

   

  Tab. Nr 1.

  Rozkład procentowy korzystania z wody o odpowiedniej jakości w latach 2007-2012.

  w3

   

  W roku 2012 na terenie powiatu nie zaistniała sytuacja zaopatrywania mieszkańców w wodę niespełniającą wymagań sanitarnych – dane przedstawia wykres nr 2. (Tab. Nr 2.)

  Tab. Nr 2.

  Rozkład procentowy korzystania z wody o nieodpowiedniej odpowiedniej jakości w latach 2007-2012.

  w4


  Administrator:

   

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  ul. E.Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.

   

  • Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Sępólno Kraj., Dziechowo, Chmielniki, Komierówko, Grochowiec, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Siedlisko, Świdwie, Wysoka Kraj., Zboże, Wiśniewka, Trzciany, Skarpa, Zalesie

   

  • Wodociąg publiczny w Wałdowie – zaopatrujący miejscowości: Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Teklanowo, Komierowo,

   

  • Wodociąg publiczny w Lutówku – zaopatrujący miejscowość Lutówko i Lutówko Młyn,

  oraz 

  • Wodociąg publiczny w Kawlach – zaopatrujący miejscowości: Wiśniewa, Lutowo, Iłowo osada, Jazdrowo, Iłowo wieś, Radońsk, Kawle, który po przeprowadzeniu prac remontowych stacji uzdatniania wody został na początku roku 2012r. ponownie włączony do eksploatacji.

   


  Gmina Więcbork

                               Administrator:

   

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

   

  • Wodociąg publiczny w Więcborku – zaopatrujący miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec, Młynki

   

  • Wodociąg publiczny w Sypniewie – zaopatrujący miejscowości: Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Adamowo-Leśnictwo, Lubcza, Jeleń, Frydrychowo,

   

  • Wodociąg publiczny w Runowie Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Runowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Czarmuń gajówka, Puszcza, Klarynowo, Górowatki, Katarzynie, Klementowo, Zabartowo, Zgniłka

   

  • Wodociąg publiczny w Pęperzynie – zaopatrujący miejscowość Pęperzyn

   

  • Wodociąg publiczny w Witunii – zaopatrujący miejscowości: Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Chłopigozd-Gajówka, Chłopigozd-Leśnictwo,

   

   

                               Gmina Kamień Kraj.

                               Administrator:

   

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.

   

  • Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. – zaopatrujący miejscowości: Kamień Kraj., Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo leśniczówka, Witkowski Młyn

   

  • Wodociąg publiczny w Orzełku – zaopatrujący miejscowości: Orzełek, Zamarte, Obkas, Niwy, Nowa Wieś, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie,

                               Gmina Sośno

                               Administrator:

   

  Zakład Gospodarki Komunalnej

  ul. Nowa 9, 89-412 Sośno

   

  • Wodociąg publiczny w Przepałkowie – zaopatrujący miejscowości: Przepałkowo, Sośno, Obodowo, Olszewka, Dziedno, Dębiny, Zielonka, Wielowicz, Wielowiczek, Szynwałd, Roztoki, Płosków

   

  • Wodociąg publiczny w Sitnie – zaopatrujący miejscowość Sitno, Mierucin, Ostrówek, Borówki

   

  • Wodociąg publiczny w Rogalinie – zaopatrujący miejscowość Rogalin Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno, Tuszkowo, Tonin, Toninek,

   

   

   

                                              PRZEPROWADZONE MODERNIZACJE

   W I połowie 2012r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Kamieniu Kraj. Realizacja projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowych” Modernizacja hydroforni obejmowała remont budynku głównego, wymiana urządzeń uzdatniających, budowa zbiornika wyrównawczego, kanalizacji wód popłucznych oraz wymiana instalacji elektrycznej. Prowadzone prace wykonywane były w ruchu ciągłym bez przerw w dostawie wody dla odbiorców. Koszt inwestycji to 800 tyś. zł., który częściowo został z finansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  W I połowie 2012 r. po przeprowadzonych pracach remontowych ponownie oddano do użytku wodociąg publiczny w Kawlach. Remont stacji uzdatniania wody w Kawlach polegał na odnowie powłok malarskich, wyłożeniu płytek ceramicznych na podłodze budynku, wymianie stolarki okiennej. Dokonano także remontu dachu oraz ocieplono ściany budynku hydroforni.

   

   

                                         WODOCIĄGI O ZŁEJ JAKOŚCI WODY

   Jakość wody we wszystkich wodociągach (stan na 31.12.2012r.) odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

  W ciągu całego 2012 r. wystawiono tylko jedną decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań sanitarnych:.

   

  – Wodociąg publiczny w Sitnie – ponadnormatywną ilość manganu (60,5-155µg/l) stwierdzono w próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał w dniu 13.07.2012r. decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. W ustalonym terminie jakość wody uległa poprawie.

   

  Chwilowe i miejscowe przekroczenia parametrów stwierdzono również w następujących wodociągach:

   

  a)      fizykochemiczne

   – Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. – niewielkie przekroczenie ilości żelaza oraz niewłaściwa mętność w jednym z kilku badanych w dniu 07.02.2012 punktów.

   – Wodociąg publiczny w Runowie – W próbkach wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono niewłaściwą mętność 1,9-2,2 NTU. Próby kontrolne wykazały niewłaściwą mętność oraz ponadnormatywną ilość związków żelaza tylko w punkcie monitoringowym w hydroforni. W związku z powyższym odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej do administratora wodociągu wystosowano wystąpienie o usprawnienie uzdatniania wody.

   – Wodociąg publiczny w Przepałkowie – niewłaściwą barwę wody stwierdzono w próbkach wody pobranych z tego wodociągu w 2012r. Ze względu na brak przekroczeń parametrów mogących odpowiadać za organoleptyczne właściwości wody odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej. Niewłaściwa barwa wody  jest cechą charakterystyczną tego wodociągu, akceptowalną przez konsumentów.

   – Wodociąg publiczny w Wałdowie – W jednej z próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono niewłaściwą mętność 1,7NTU. Próby kontrolne wykazały niewłaściwą mętność oraz ponadnormatywną ilość związków żelaza tylko w punkcie monitoringowym w hydroforni. W związku z powyższym odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej do administratora wodociągu wystosowano wystąpienie o usprawnienie uzdatniania wody.

   – Wodociąg publiczny w Orzełku – niewłaściwą mętność (2,5 NTU) oraz ponadnormatywną ilość żelaza (397 µg/l) stwierdzono w  próbce wody pobranej z sieci wodociągowej. Administrator wodociągu w ciągu ustalonych 30 dni dokonał działań naprawczych.

   – Wodociąg publiczny w Sitnie – ponadnormatywną ilość manganu (60,5-155µg/l) stwierdzono w  próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał w dniu 13.07.2012r. decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. W ustalonym terminie jakość wody uległa poprawie.

   

  b)      mikrobiologiczne

   – Wodociąg publiczny w Przepałkowie – w dwóch z trzech pobranych próbek wody pobranych z sieci wodociągu stwierdzono obecność pojedynczych bakterii z grupy coli, administrator wodociągu wprowadził natychmiastową dezynfekcję sieci wodociągowej i przedstawił pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych wody.

   – Wodociąg publiczny w Kamieniu – w jednej z  próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj. stwierdzono obecność pojedynczych bakterii z grupy coli. Z oświadczenia administratora wodociągu przyczyną niewłaściwej jakości mikrobiologicznej wody mogła być wcześniejsza awaria sieci wewnętrznej w punkcie monitoringowym. Administrator po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci wewnętrznej przeprowadził badania kontrolne, które nie potwierdziły skażenia mikrobiologicznego.

   

   

                                                 STAN SANITARNO-TECHNICZNY

                                                  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

   W minionym roku skontrolowano wszystkie urządzenia znajdujące się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. Na 14 skontrolowanych stacji uzdatniania wody w 3 stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne.:

   

  • kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Przepałkowie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania nakazów decyzji ustalono na dzień 31.01.2013r.

   

  • kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Rogalinie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania nakazów decyzji ustalono na dzień 31.01.2013r.

   

  • kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Sitnie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni, uszkodzone ogrodzenie studni, brak tablicy informującej o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych oraz uszkodzone ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31.01.2013r.

   

   

  WNIOSKI

  Na podstawie uzyskiwanych w ostatnich latach wyników badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu sępoleńskiego wynika, że z roku na rok jakość wody ulega polepszeniu. Pod względem fizyko-chemicznym jedynymi stwierdzanymi uchybieniami są pojedyncze przekroczenia ilości związków manganu, żelaza oraz ściśle związane z tym zmiany barwy i mętności wody.

  W ciągu całego 2012r. w 7 z 14 skontrolowanych urządzeń wodnych nie zanotowano żadnych przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych (w 2011 tylko w 1 z 14 wodociągów, w 2010 w 8 z 15 wodociągów, 2009r. tylko w 2 z 17 wodociągów), jednakże w pozostałych wodociągach przekroczenia stwierdzano jedynie miejscowo najczęściej w próbkach wody pobieranych w hydroforni, rzadziej w próbkach wody pobieranych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

  W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał tylko jedną decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań.

  Z roku na rok odsetek wodociągów o prawidłowej jakości wody zwiększa się, wpływ na to ma modernizacja strategicznych ujęć i stacji uzdatniania wody oraz wyłączanie z eksploatacji małych ,,problemowych” wodociągów wiejskich. W 2012 roku wyłączono z eksploatacji wodociąg publiczny w Jastrzębcu, w którym od kilku lat prowadzone było postępowanie administracyjne i egzekucyjne, administrator wodociągu nie był w stanie doprowadzić jakości wody pod względem ilości żelaza do odpowiednich wymogów.

   

   

   

   

   w5

  STAN SANITARNY OBIEKTÓW

  UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

   

   

  W 2012r. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nadzorowała 268 obiektów użyteczności publicznej oraz 4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Skontrolowano 197, co stanowi 73% ogółu obiektów.

  W ciągu całego 2012r. aż 44 obiekty użyteczności publicznej uzyskały złą ocenę pod względem sanitarno-higienicznym, co stanowi 22% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów, a w porównaniu z 2011r. o 57% więcej. Poprawie uległo jednak 36 obiektów, tak więc na dzień 31.12.2012r. ostatecznie negatywną ocenę otrzymało zaledwie 8 obiektów, co stanowi 4% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów.

   

  W nawiązaniu do wytycznych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. przeprowadzała w 2012r. kontrole sanitarne obiektów użyteczności publicznej w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w zakresie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego obiektów przeprowadzano przede wszystkim w tych obiektach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, a które miały znaczenie  w kontekście przygotowań  do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012r., a więc: stadiony, hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, dworzec PKS i przystanek autobusowy, a ponadto również parkingi samochodowe i stacje paliw zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych, park miejski i ustępy publiczne.

   

  Nieprawidłowości stwierdzone w w/w obiektach dotyczyły między innymi:

  • niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego ścian, sufitów, podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach świetlic wiejskich;
  • braku opracowanych i wdrożonych procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych;
  • zalegających odpadów komunalnych na terenach placów zabaw oraz braku pojemników do ich gromadzenia;
  • brak informacji o zakazie palenia na terenach placów zabaw.

   

   

  Poniższa tabela przedstawia działalność kontrolno – represyjną w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej na rok 2012.

  L.p.

  Rodzaj obiektu

  Liczba wg ewidencji GUS

  Liczba kontroli

  Liczba decyzji meryt.

  Liczba wystąpień

  Liczba nałożonych mandatów

  1.

  Ustępy publiczne

  3

  7

  0

  0

  0

  2.

  Pływalnie kryte

  1

  1

  0

  0

  0

  3.

  Domy pomocy społecznej i inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

  1

  5

  0

  0

  0

  4.

  Hotele

  2

  2

  0

  0

  0

  5.

  Pola biwakowe

  2

  2

  0

  0

  0

  6.

  Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

  15

  27

  0

  11

  0

  7.

  Zakłady fryzjerskie

  33

  29

  7

  0

  5

  8.

  Zakłady kosmetyczne

  6

  3

  0

  0

  0

  9.

  Zakłady odnowy biologicznej

  4

  3

  1

  0

  0

  10.

  Inne zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne  i odnowy biologicznej

  9

  10

  3

  0

  1

  11.

  Dworce autobusowe

  1

  1

  0

  0

  0

  12.

  Tereny rekreacyjne

  63

  69

  3

  0

  0

    Cmentarze

  28

  26

  0

  0

  0

    Zakłady pogrzebowe

  2

  2

  0

  0

  1

   

    Stadiony sportowe

  3

  7

  2

  0

  0

  Domy kultury

  9

  7

  0

  0

  0

  Świetlice wiejskie

  44

  23

  3

  0

  0

  Przystanki autobusowe

  2

  1

  0

  0

  0

  Pralnie

  2

  0

  0

  0

  0

  Parkingi

  4

  4

  0

  0

  0

  Targowiska

  2

  2

  0

  0

  0

  Apteki

  12

  12

  0

  0

  0

  Punkty apteczne

  2

  3

  0

  0

  0

  Stacje paliw

  10

  14

  2

  0

  0

  Składowiska odpadów

  4

  2

  2

  0

  0

  Kostnice

  1

  1

  0

  0

  0

  13.

  Razem

  268

  263

  23

  11

  6

   

  Stan sanitarny wybranych obiektów.

   1. Ustępy publiczne.

   Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się trzy ustępy całoroczne: w Kamieniu Kraj., w Więcborku i w Sępólnie Kraj.  Są to obiekty ze stałą obsługą, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowane w budynkach wolnostojących.

  Kontrole sanitarne przeprowadzono we wszystkich ustępach i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ich stan techniczno-porządkowy nie budził zastrzeżeń. Obiekty wyposażono w wystarczającą ilość środków myjących i dezynfekcyjnych oraz sprzęt do utrzymania czystości i porządku.

  2. Pływalnie kryte.

  W 2012r. objęto nadzorem basen kąpielowy kryty zlokalizowany przy Gospodarstwie Agroturystycznym Honoraty w Jerzmionkach gm. Kamień Kraj. Przeprowadzona kontrola sanitarna nie wykazała żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych ani technicznych, a przeprowadzane badania jakości wody basenowej nie wykazały przekroczeń badanych parametrów wody.

  Opisywany basen użytkowany jest z niewielką częstotliwością, przede wszystkim przez osoby korzystające z usług noclegowych świadczonych przez Gospodarstwo Agroturystyczne, rzadziej przez osoby z zewnątrz. Cały kompleks basenowy składa się z jednej niecki basenowej, jacuzzi oraz sauny suchej i parowej.

  Wszystkie pomieszczenia, tj. pomieszczenia kąpielowe, przebieralnie, natryski, toalety, utrzymane są w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Nie stwierdzono uwag dotyczących zachowania właściwej czystości w obrębie basenu, procesy dezynfekcji powierzchni prowadzone są z właściwą częstotliwością przy użyciu ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych o aktualnym terminie ważności.

   

  3.Domy pomocy społecznej.

  Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 1 dom pomocy społecznej, tj. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj., prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety – działalność całodobowa. W 2012r. objęto nadzorem także Dom Dziennego Pobytu w Kamieniu Kraj. oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku.

  W 2012r. poprawie uległ stan sanitarno-techniczny Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj., gdzie wykonano obowiązki nałożone w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z 2011r., tj. doprowadzono do należytego stanu sanitarno –technicznego podłogi w niektórych pomieszczeniach.

  Natomiast kontrole sanitarne przeprowadzane w pozostałych wymienionych obiektach nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

  Odpady medyczne wytwarzane są jedynie w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj., skąd oddawane są do spalarni przy Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

  4.Hotele.

  Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 2 hotele posiadające status hotelu dwu- i trzygwiazdkowego.            Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone w obu obiektach nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych i technicznych.

  Hotel „Jan***” położony jest w otoczeniu lasu nad Jeziorem Sępoleńskim. Został on zmodernizowany w 2003r. i do dzisiaj świadczy usługi o wysokim standardzie. Hotel „Pod Koroną** zlokalizowany jest przy jednej z głównych ulic w Więcborku, pośród osiedli domków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wieloletnie doświadczenie właścicieli hotelu, pozwala na zapewnienie korzystającym z usług równie komfortowe warunki pobytu.

  W obu obiektach nie wniesiono zastrzeżeń dotyczących utrzymania należytej czystości i porządku wewnątrz pomieszczeń i w obrębie budynku, a także niewłaściwego postępowania z bielizną, usuwaniem nieczystości stałych i płynnych. Wszędzie prowadzone są rejestry zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz rejestry dezynfekcji koców, kołder i poduszek. Brudna i czysta bielizna jest odpowiednio składowana, prana w pralni w Sępólnie Kraj. lub w Więcborku.

  5.Pola namiotowe.

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. nadzorowała w 2012r. stan sanitarny 1 pola namiotowego umiejscowionego w Kamieniu Kraj. przy kąpielisku nad jeziorem Mochel.

  Pole namiotowe w Kamieniu Kraj. znajduje się na oświetlonym, ogrodzonym terenie, wyposażonym w źródła wody przeznaczonej do spożycia. Bezpośrednio przy polu namiotowym usytuowane są toalety stałe i natryski, których stan sanitarno – higieniczny i techniczny nie budził zastrzeżeń. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Przez cały okres trwania sezonu letniego teren pola namiotowego utrzymywany był w należytym stanie porządkowym, zapewniono wystarczającą ilość pojemników na odpady.

   

  W sezonie letnim 2012r. nie funkcjonowało pole namiotowe przy Jeziorze Więcborskim. W tym miejscu rozpoczęto bowiem prace modernizacyjne i budowlane w związku z realizacją projektu unijnego pod nazwą “Rozwój sportu, turystyki i rekreacji Pojezierza Krajeńskiego” realizowanego przez gminę Sępólno. Pojawią się tutaj boiska do siatkówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego, nowy pływający pomost i parkingi.

  6.Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.

  Do innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zaliczono obiekty świadczące usługi noclegowe całoroczne (1 w mieście, 4 na wsi – w tym 1 gospodarstwo agroturystyczne) oraz 10 ośrodków wczasowych świadczących usługi noclegowe wyłącznie w sezonie letnim. W tym roku zamknięto jeden z ośrodków wczasowych zlokalizowanych nad jeziorem w Więcborku. Wszystkie obiekty tej grupy zostały skontrolowane pod kątem stanu sanitarno – higienicznego i w żadnym nie stwierdzono uchybień.

  7. Zakłady fryzjerskie.

  Na terenie powiatu sępoleńskiego nieustannie różnicuje się liczba istniejących zakładów fryzjerskich. Na dzień 31.12.2012r. w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. widnieją 33 zakłady fryzjerskie (31 w mieście, 2 na wsi), czyli o 2 zakłady więcej niż w roku ubiegłym.

  Przeprowadzono kontrole sanitarne w 17 zakładach fryzjerskich, w 6 stwierdzono naruszenie wymagań sanitarno – higienicznych i wydano decyzje administracyjne oraz nałożono 5 mandatów karnych, w związku z brakiem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi oraz brakiem informacji o zakazie palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów.

  W konsekwencji stan sanitarny uległ poprawie w 6 zakładach fryzjerskich, w tym 1 zakładu, na którym od 2011r. ciążył obowiązek doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego ścian, sufitu i podłogi w pomieszczeniu świadczenia usług.

  W pozostałych 11 zakładach nie stwierdzono zastrzeżeń do istniejącego stanu sanitarno – higienicznego. Usługi świadczone są z zachowaniem wszelkich zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń i narzędzi.

   

  1. Zakłady kosmetyczne.

   

  W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w 2012r. znalazło się 6 zakładów kosmetycznych – o 3 więcej niż w roku poprzednim.

  Przeprowadzono kontrole sanitarne w 3 zakładach kosmetycznych (studia paznokci), w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

  W jednym zakładzie stosowane są narzędzia jednorazowego użytku, w pozostałych dwóch narzędzia wielokrotnego użytku, jednocześnie prowadząc ich sterylizację w sterylizatorze kulkowym lub w zakładzie zewnętrznym.

  We wszystkich zakładach narzędzia są prawidłowo przechowywane, myte, dezynfekowane, sterylizowane, zgodnie z właściwie opracowanymi procedurami zapewniającymi ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Nie stwierdzono także zastrzeżeń dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, bielizną czystą i brudną, stanu sanitarnego ścian, sufitów, podłóg i wyposażenia zakładów.

   

  1. Zakłady odnowy biologicznej.

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. nadzoruje stan sanitarno – higieniczny 4 zakładów odnowy biologicznej, tj. 4 solaria. Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone w 3 obiektach, w 1 z nich stwierdzono uchybienia związane z brakiem instalacji ciepłej wody przy umywalce w toalecie oraz niewłaściwym stanem sanitarno – technicznym sufitu w pomieszczeniu świadczenia usług. Wszystkie te nieprawidłowości zostały usunięte w ciągu miesiąca.

  Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych nie stwierdzono uchybień związanych z prowadzonymi procesami mycia, dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia.

   

  1. Zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług.

   

  W ewidencji widnieje 9 zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z zakresu usług: fryzjerskie, kosmetyczne, solarium, tatuażu, siłownia, sauna, gabinet masażu.

  Kontrole sanitarne przeprowadzono w 7 obiektach tej grupy. Negatywną ocenę otrzymały 3 zakłady, dla których wydano decyzje administracyjne. Nieprawidłowości sanitarno – higieniczne, jakie zostały stwierdzone podczas kontroli dotyczyły przede wszystkim braku niedostosowania procedur dotyczących zapewnienia ochrony przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi do specyfiki pracy w zakładach. Ponadto w jednym z zakładów stwierdzono: brak instrukcji postępowania z odpadami, brak umów na odbiór odpadów, brak sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, brak środków do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, rąk brak odzieży ochronnej, brak dokumentacji medycznej, niewłaściwy stan sanitarno – techniczny ścian i sufitu w toalecie. Z uwagi na zakres uchybień w tym zakładzie nakazano zaprzestania świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek skóry do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości oraz nałożono mandat karny.

  W pozostałych obiektach procesy dezynfekcji narzędzi i wyposażenia oraz sterylizacji narzędzi prowadzone są prawidłowo. Zakłady, w których wykonywane są zabiegi kosmetyczne posiadają na wyposażeniu własne sterylizatory: 2 sterylizatory kulkowe, 2 autoklawy. Dodatkowo 1 z obiektów posiada umowę na sterylizację narzędzi zawartą z Szpitalem Specjalistycznym w Chojnicach, a 2 zakłady z innymi zakładami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie sterylizacji.

  Podczas kontroli w pozostałych obiektach nie wykazano również nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi, które mogą być wytwarzane podczas świadczenia usług kosmetycznych. Są one właściwie przechowywane i oddawane zgodnie z zawartymi umowami do Szpitala Powiatowego NZOZ „NOVUM – MED” w Więcborku, skąd są przekazywane do utylizacji.

   

  1. Dworce autobusowe.

              W 2012r. nadzorowano stan sanitarno – higieniczny jedynego dworca autobusowego zlokalizowanego w Sępólnie Kraj. Podczas kontroli sanitarnej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Pomieszczenia poczekalni i toalet są utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, ściany malowane każdego roku przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Na terenie dworca zachowana jest czystość i porządek, są zapewnione pojemniki na odpady.

   

  1. Tereny rekreacyjne.

  Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajdują się 62 place zabaw ( w tym 13 w mieście, 49 na wsi) – o 1 więcej na wsi niż wykazywano w ewidencji w 2011r. Wszystkie te obiekty zostały skontrolowane przed lub w trakcie trwania sezonu letniego. Tereny te są oświetlone, odpowiednio oznakowane i sprzątane na bieżąco, wyposażone w dostateczną ilość koszy na odpady.

  W związku z nieprawidłowościami sanitarno – higienicznymi dostrzeżonymi podczas kontroli sanitarnych wydano 3 decyzje administracyjne. Uchybienia dotyczyły uszkodzeń elementów drewnianych na terenach placów. W konsekwencji prowadzonych postępowań poprawie uległ stan 3 placów zabaw.

  Do terenów rekreacyjnych zalicza się poza wymienionymi placami zabaw również 1 park miejski zlokalizowany w Więcborku. Jest to miejsce usytuowane nad jeziorem, gdzie niezmiennie dostrzega się dbałość zarządcy o estetykę tego terenu.

  Ponadto we wszystkich wymienionych powyżej obiektach, w których obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych sprawdzano przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonych kontroli sanitarnych stwierdzono, iż właściciele tych obiektów nie naruszają przepisów ustawy, umieścili odpowiednie oznakowanie informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie i w pomieszczeniach.

   

  1. Cmentarze.

  Na nadzorowanym terenie znajduje się 28 cmentarzy – 25 parafialnych i 3 komunalne (w tym 5 w mieście, 23 na wsi). W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przeprowadził kontrole sanitarne 22 cmentarzy. Poprawie uległ stan sanitarno – techniczny jednego cmentarza, gdzie w decyzji z 2011r. nakazano doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego podłogi w pomieszczeniu kostnicy znajdującej się na terenie tego cmentarza.

  Wszystkie cmentarze znajdują się na ogrodzonych terenach. Nigdzie nie stwierdzono niewłaściwego postępowania z odpadami, przepełnionych pojemników lub kontenerów czy zanieczyszczonego placu. Zarządcy tych obiektów posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmami posiadającymi wymagane zezwolenia.

  Na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się 2 miejsca, w których istnieje możliwość przechowywania zwłok. Są to: kostnica w Sępólnie Kraj., którą bardziej szczegółowo opisano poniżej zaliczając do grupy innych obiektów użyteczności publicznej, a także chłodnia przy prosektorium przy Szpitalu Powiatowym NZOZ „NOVUM – MED” Sp. z o. o. w Więcborku, która nie podlega nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

  W 2012r. wydano 24 decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji szczątków zwłok. W większości szczątki ekshumowane były po upływie okresu ich mineralizacji. Sprawowano nadzór zapobiegawczy nad przebiegiem 3 ekshumacji.

   

  1. Zakłady pogrzebowe.

  W ewidencji znajdują się 2 zakłady pogrzebowe świadczące usługi na terenie całego powiatu sępoleńskiego. Przeprowadzono kontrole sanitarne w obu tych obiektach, a także w środkach transportu do przewozu zwłok stanowiących podstawowe wyposażenie tych zakładów. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości sanitarnych. W zakładach tych są opracowane procedury dotyczące dezynfekcji rąk, powierzchni, pojazdów. Prowadzone są zapisy świadczące o przeprowadzanych zabiegach dezynfekcyjnych. Nie stwierdzono także nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami.

   

  1. Inne obiekty użyteczności publicznej.

   

  Inne zewidencjonowane

  Inne nieewidencjonowane

  Ilość w ewidencji

  Ilość skontrolowanych

  Ocenionych negatywnie

  Ilość skontrolowanych

  Ocenionych negatywnie

  miasto

  37

  32

  6

  1

  0

  wieś

  61

  20

  22

  0

  0

   

   

  a)      Obiekty sportowe:

  – 3 stadiony sportowe,

  – 1 boisko sportowe ORLIK stanowiące własność Gminy Kamień Kraj. – obiekt włączony do ewidencji w 2012r.

   

  Kontrole sanitarne zostały przeprowadzone we wszystkich wyżej wymienionych obiektach sportowych. Wydano 2 decyzje administracyjne w związku ze stwierdzonym złym stanem sanitarno – higienicznym na dwóch stadionach.. Wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte w okresie trwania sezonu letniego.

  Teren boisk oraz trybun na wszystkich stadionach utrzymany jest w należytym stanie porządkowym, niezanieczyszczony odpadami, zapewniona jest wystarczająca ilość pojemników na odpady, a tereny te posiadają ogrodzenia oraz miejsca siedzące dla kibiców.

   

  Na początku 2012r. oddano do użytku nowo wybudowaną halę widowiskowo – sportową pod nazwą „Krajna Arena”. Hala oraz istniejący dotychczas teren stadionu sportowego w Sępólnie Kraj. znalazł się pod zarządem „Centrum Sportu i Rekreacji” w Sępólnie Kraj. Hala sportowa jest przystosowana do rozgrywek w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa, może być też podzielona na trzy odrębne sektory. Wyposażona jest też w trzytorową ściankę wspinaczkową oraz salę fitness. Przestawne trybuny na parterze przewidziane są na 145 miejsc, a stała widownia na piętrze na 260. W kompleksie powstały też pomieszczenia odnowy biologicznej z saunami, jacuzzi i kącikiem relaksacyjnym. Obiekt umożliwia organizację imprez sportowych, a także koncertów, targów i innych imprez.

   

  b)     Obiekty kulturalno – widowiskowe:

  – 9 domów kultury (3 w mieście, 6 na wsi);

  – 44 świetlice (1 w mieście, 43 na wsi);

   

  W 2012r. przeprowadzono kontrole sanitarne w 3 domach kultury znajdujących się na nadzorowanym terenie. W 2012r. poprawie uległ stan sanitarno – techniczny 2 domów kultury.

  Pod nadzorem sanitarnym znajdują się też 44 świetlice. W 2012r. przeprowadzono kontrole w 9 obiektach w tej grupie i wydano 3 decyzje administracyjne. W związku z toczonymi postępowaniami administracyjnymi również od 2011r. (12 świetlic) i od 2008r. (1 świetlica) poprawie uległ stan sanitarno – techniczny 13 obiektów. W 5 świetlicach stan ten ocenia się jako zły (w tym 2 decyzje wydane w 2011r.)

  Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły: niewłaściwego stanu sanitarno – higienicznego ścian, sufitów, podłóg w salach ogólnoużytkowych, toaletach, niewłaściwej wentylacji w pomieszczeniach toalet i braku ciepłej wody przy umywalkach w toaletach.

  Ponadto w 6 świetlicach prowadzone są „pracownie edukacji kulturalnej” dla dzieci w wieku przedszkolnym – objęte nadzorem przez Dział Higieny Dzieci i Młodzieży.

  c)      Inne pozostałe obiekty:

  – 2 przystanki autobusowe;

  – 2 pralnie;

  – 4 parkingi;

  – 2 targowiska;

  – 14 aptek i punktów aptecznych;

  – 10 stacji paliw;

  – 4 składowiska odpadów;

  – 1 kostnica.

   

  Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajdują się od 2012r. 2 przystanki autobusowe. Kontrole sanitarne przeprowadzono w jednym z nich przed i w trakcie trwania sezonu turystycznego i nie wykazały one żadnych uchybień higieniczno – sanitarnych.

   

  W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. znajdują się od 2012r. 4 parkingi. Kontrole przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu roku nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Są to miejsca oznakowane, oświetlone, wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

   

  W 2012r. nadzorem objęto 2 targowiska – w Sępólnie Kraj. i Więcborku. Stan sanitarny obu targowisk nie budził żadnych zastrzeżeń. Znajduje się on na oznakowanym, utwardzonym terenie, zaopatrzony w pojemniki na odpady oraz toalety z dostępem do bieżącej zimnej i ciepłej wody. Wydzielony jest punkt pierwszej pomocy medycznej.

               Na terenie powiatu sępoleńskiego znajduje się także 12 aptek oraz 2 punkty apteczne. W 2012r. przeprowadzono kontrole sanitarne wszystkich obiektów nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

   W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. zarejestrowanych jest 10 stacji paliw. W 2012r. skontrolowano wszystkie obiekty w tej grupie i wydano 3 decyzje administracyjne ( w tym 1 decyzja z działu higieny pracy), ze względu na nieprawidłowości, które dotyczyły m. in. niewłaściwego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń, braku właściwej wentylacji w toaletach, braku ciepłej wody w toalecie. W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych poprawie uległ stan sanitarny wszystkich stacji paliw.

   Spośród 4 znajdujących się w ewidencji składowisk odpadów skontrolowano 2. Na oba obiekty zostały wydane decyzje administracyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny warunków pracy. Przed końcem 2012r. wszystkie uchybienia zostały naprawione przez zarządców składowisk.

   Od roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. nadzoruje stan sanitarny tylko w 1 kostnicy – w Sępólnie Kraj., gdzie przeprowadzona kontrola sanitarna nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Na wyposażenie kostnicy znajdują się właściwe środki do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz opracowano dodatkowo procedury przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych. Nie stwierdzono także niewłaściwego postępowania z odpadami. Kostnica w Kamieniu Kraj. w 2012r. została zlikwidowana.

   

  1. Plaże miejskie przy miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.

   

  W 2012r. roku do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie zgłoszono żadnych kąpielisk. Wyznaczono natomiast 4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Są to:

   

  • miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Sępoleńskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,
  • miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  przy ośrodkach wczasowych nad Jeziorem Więcborskim z plażą z dostępem do ustępów publicznych,
  • miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Kraj. z plażą z dostępem do ustępów publicznych oraz natrysków,
  • miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli  nad Jeziorem Konieczno w Lubczy gm. Więcbork z plażą z dostępem do ustępów publicznych.

   

  W 2012r. nie funkcjonowało miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Więcborskim oraz plaża miejska. W tym miejscu rozpoczęto bowiem prace modernizacyjne i budowlane w związku z realizacją projektu unijnego pod nazwą “Rozwój sportu, turystyki i rekreacji Pojezierza Krajeńskiego” realizowanego przez gminę Sępólno. Pojawią się tutaj boiska do siatkówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego, nowy pływający pomost i parkingi.

  Stan sanitarno – higieniczny pozostałych plaż nie budził zastrzeżeń. Tereny plaż są czyste, zadbane, zaopatrzone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

  Trzy miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli są strzeżone, z wyznaczonymi miejscami do kąpieli, z punktem pierwszej pomocy medycznej. Wszystkie zaopatrzone są w sanitariaty stałe lub tymczasowe.

  Łącznie przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych. Jakość wody we wszystkich przebadanych miejscach odpowiadała wymaganiom dla wód do kąpieli.

  Kąpieliska zaopatrywane są w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów publicznych (Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj.)

                                    

   

  PODSUMOWANIE

  Nadzór sanitarny sprawowany nad obiektami użyteczności publicznej nie wykazał w 2012r. zagrożeń o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia ludzi.

  Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. podjęte w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012r. także nie wykazały występowania zagrożeń dla zdrowia ludzi.

  W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. skontrolował ogółem 194 obiekty użyteczności publicznej (99 w mieście i 94 na wsi) oraz 4 plaże przy miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, w stosunku do których wydano łącznie 43 decyzje administracyjne.

  W ciągu roku poprawie uległ stan sanitarno – higieniczny 36 obiektów (co stanowi 18% skontrolowanych obiektów), natomiast pogorszył się stan 4 obiektów (co stanowi 2% obiektów, w których przeprowadzono kontrole).

  Negatywną ocenę sanitarno-higieniczną na dzień 31.12.2012r. otrzymało natomiast łącznie 8 obiektów, co stanowi zaledwie 2% ogółu obiektów znajdujących się w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

   

   

  Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.

   Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w roku 2012r. znajdowało się 15 podmiotów leczniczych, wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym 9 w mieście (6 przychodni, 2 zakłady rehabilitacji leczniczej, 2 inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych) oraz 6 na wsi (6 przychodni), a także 28 praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą (23 praktyki lekarskie, 6 praktyk pielęgniarskich oraz 2 inne obiekty wykonujące działalność leczniczą.

  W 2012r. skontrolowano 42 obiekty, przeprowadzając w nich łącznie 48 kontroli sanitarnych. Negatywnie pod względem stanu sanitarno – higienicznego nie oceniono żadnego z obiektów, natomiast w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych poprawie uległ stan sanitarno – higieniczny 6 obiektów, co stanowi 14% ogółu obiektów zewidencjonowanych.

   

  Działalność kontrolno – represyjną przedstawia załączona tabela.

   

   

   

  Podmioty lecznicze

   

   

  Praktyka zawodowa

  Ogółem

  Przychodnie, ośrodki zdrowia,

  Zakłady rehabilitacji leczniczej

  Inne

  Ogółem

  Indywidualne praktyki lekarskie ogółem

  Indywidualne praktyki lekarzy dentystów

  Indywidualne praktyki pielęgniarek

  Grupowe

  praktyki pielęgniarek

  Inne

  Liczba obiektów wg ewid.

  16

  12

  2

  2

  27

  5

  15

  4

  2

  1

  skontr.

  14

  12

  1

  1

  26

  4

  16

  3

  2

  1

  ilość kontr.

  48

  46

  1

  1

  26

  4

  16

  3

  2

  1

  Liczba złych ob. pod wzgl. tech.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  sanit.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Liczba ob., które uległy poprawie tech.

  5

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  sanit.

  5

  5

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  Liczba obiektów dobrych

  15

  12

  2

  1

  28

  5

  15

  4

  2

  2

  Liczba decyzji merytorycznych

  5

  5

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  Liczba decyzji dot. spełnienia wymagań

  8

  6

  1

  1

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  Liczba wystąpień

  4

  4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. nie znajdują się żadne podmioty lecznicze, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

  W powiecie sępoleńskim znajduje się 1 szpital prowadzony przez „NOVUM-MED” Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku, nadzorowany od 2010r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

   

  I. Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

  1. Przychodnie.

  Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 12 przychodni:

  – Samodzielna Publiczna Miejsko – Gminna Przychodnia Kamień Kraj.,

  – NZOZ „Doktór” Sępólno Kraj.,

  – NZOZ „Provita” Sp. z o.o. Więcbork,

  – NZOZ „Provita” Sp. z o.o. Sypniewo gm. Więcbork,

  – NZOZ „Provita” Sp. z o.o. Pęperzyn gm. Więcbork,

  – NZOZ „ARS MEDICA” Więcbork,

  – NZOZ „Zdrowie” Sośno,

  – WOZ Wąwelno gm. Sośno,

  – NZOZ Centrum Medyczne „SPAMED” Sępólno Kraj.,

  – NZOZ Centrum Medyczne „SPAMED” Radońsk gm. Sępólno Kraj.,

  – NZOZ Centrum Medyczne „SPAMED” Wałdowo gm. Sępólno Kraj.,

  – NZOZ ZD-L BONUS-PLUS Sępólno Kraj.

   

  W 2012r. skontrolowano 12 obiektów – w 5 z nich stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym wydano 5 decyzji administracyjnych. W wymienionych obiektach sukcesywnie prowadzone były prace remontowe i naprawcze, przez co poprawę stanu sanitarno – technicznego uzyskano we wszystkich 5 placówkach.

  W przychodniach opracowano procedury postępowania z odpadami, bielizną czystą i brudną, procedury dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, dezynfekcji powierzchni i rąk.

  Dezynfekcja narzędzi i ich sterylizacja odbywa się w gabinetach zabiegowych. Narzędzia i sprzęt dezynfekowane są w specjalnie przeznaczonych na ten cel, prawidłowo oznakowanych zamykanych pojemnikach. Dobór preparatów dezynfekcyjnych oceniano jako zgodny z ryzykiem przenoszenia zakażeń. Preparaty stężone przechowywane są w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonych pomieszczeniach lub zamykanych szafkach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.

  W przychodni w Kamieniu Kraj. i w Sypniewie funkcjonują punkty sterylizacji. Sterylizacja narzędzi (głównie sprzęt stomatologiczny) przeprowadzana jest w autoklawach. Inne przychodnie zlecają procesy sterylizacji komórkom macierzystym. Kontrola wewnętrzna pracy autoklawów za pomocą testów chemicznych przeprowadzana jest podczas każdego procesu sterylizacji. Żadna z placówek nie przeprowadza kontroli wewnętrznej aparatów sterylizujących za pomocą testów biologicznych. Zainstalowane w placówkach sterylizatory kontrolowane były przez PSSE w Sępólnie Kraj. testami biologicznymi jeden raz na kwartał. W omawianym okresie nie kwestionowano pracy urządzeń sterylizujących. Sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe przygotowywane do sterylizacji parowej pakowane są w prawidłowo oznakowane rękawy papierowo-foliowe.

  Zaopatrzenie placówek w środki czystości, środki do dezynfekcji, materiały opatrunkowe i bieliznę oceniono jako wystarczające.

  Sprzątaniem i utrzymaniem czystości w przychodniach zajmują się zgodnie z opracowanymi procedurami wyznaczone ekipy wewnętrzne.

  Przeglądy kominiarskie oraz okresowego czyszczenia instalacji wentylacji przeprowadzane są przez wyspecjalizowane firmy. Prowadzone są rejestry potwierdzające wykonywanie powyższych zabiegów przynajmniej jeden raz w roku.

  Żadna z placówek znajdujących się na terenie powiatu sępoleńskiego nie posiada opracowanego i zatwierdzonego programu dostosowania.

   

  2. Zakłady rehabilitacji leczniczej.

   W powiecie sępoleńskim funkcjonują 2 zakłady rehabilitacji leczniczej. Przeprowadzono kontrolę sanitarną w 1 zakładzie, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości sanitarno-higienicznych.

  Placówki posiadają opracowane procedury dotyczące gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną, procedury dezynfekcji narzędzi i urządzeń oraz procedury utrzymania porządku i czystości.

  Dezynfekcja urządzeń przeprowadzana jest przy zastosowaniu dostępnych preparatów, właściwie przechowywanych, tj. w oryginalnych opakowaniach i w zamkniętych szafkach.

  Sprzątaniem i utrzymaniem czystości w tych obiektach zajmują się wyznaczone ekipy wewnętrzne – zgodnie z opracowanymi procedurami. Dokonuje się przeglądu kominiarskiego oraz okresowego czyszczenia instalacji wentylacji, co jest odnotowywane w prowadzonych rejestrach.

   

  3. Inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   Do tej grupy obiektów zalicza się Stację Opieki Długoterminowej „Caritas” (usługi świadczone są w domu pacjenta). Przeprowadzona tutaj kontrola sanitarna nie wykazała żadnych nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

  W placówce są opracowane procedury dotyczące gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie.

   

   

  II. Praktyki zawodowe.

   Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 31 praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą. Należą do nich:

   

  1. 1.      Praktyki lekarskie
  • 5 indywidualnych praktyk lekarskich – kontrole przeprowadzono w 4 obiektach,
  • 3 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie (3 gabinety ginekologiczne) -kontrole przeprowadzono w 3 obiektach,
  • 15 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów – kontrole przeprowadzono w 15 obiektach.

   

  W 2012r. wszystkie obiekty w tej grupie otrzymały pozytywną ocenę sanitarno – higieniczną, nie wydano żadnych decyzji administracyjnych.

  We wszystkich placówkach postępowanie z odpadami, brudną bielizną oraz utrzymanie czystości i porządku w gabinetach regulują odpowiednio opracowane procedury.

  Dezynfekcja narzędzi i sprzętu przeprowadzana jest w pojemnikach pod przykryciem w wyznaczonych miejscach w gabinetach. Preparaty stężone przechowywane są w oryginalnych opakowaniach w wydzielonych zamykanych szafkach. W większości obiektów stosowany jest sprzęt jednorazowego użycia. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywa się we własnym zakresie. Dezynfekcja powierzchni prowadzona jest zgodnie z opracowanymi procedurami.

   

   

   

  1. 2.      Praktyki pielęgniarskie.

   

  Na nadzorowanym terenie istnieją 4 gabinety, w których prowadzona jest indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych. Ponadto funkcjonuje 1 grupowa praktyka pielęgniarek oraz 1 grupowa praktyka pielęgniarki i położnej.

  Wszystkie praktyki pielęgniarek i położnych prowadzone są w domach pacjentów.

  Kontrole sanitarne w powyższych podmiotach (poza 1 gabinetem zlokalizowanym przy obiekcie szkolnym) w większości obiektów nie wykazały nieprawidłowości sanitarno – higienicznych.

  Nieprawidłowości sanitarno – higieniczne stwierdzono w 1 obiekcie. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarno – higieniczny w wymienionym obiekcie w krótkim okresie czasu uległ poprawie.

  W gabinetach, w których prowadzone są praktyki pielęgniarskie nie przeprowadza się zabiegów z użyciem sprzętu wielorazowego użycia.

  We wszystkich jednostkach zostały opracowane procedury dotyczące gospodarki odpadami oraz postępowania z brudną bielizną.

   

  1. 3.      Inne obiekty.

   

  W tej grupie obiektów znalazł się NZOZ „Jantar” Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyki w Sępólnie Kraj. oraz utworzony w 2012r. Prywatny Gabinet Kinezyterapii w Sępólnie Kraj.

  Kontrola sanitarna została przeprowadzona jedynie w nowo otwartym obiekcie i nie wykazała nieprawidłowości. W tym obiekcie nie przeprowadza się żadnych zabiegów, nie zużywa się narzędzi jednorazowych i wielokrotnego użytku, bielizny, materiałów opatrunkowych.

  Sprzęt poddawany jest dezynfekcji za pomocą dostępnych środków dezynfekcyjnych, właściwie przechowywanych i z aktualnymi terminami przydatności, co uwzględniono w właściwie opracowanych procedurach dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz gospodarki odpadami.

   

  III. Zaopatrzenie w wodę w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

   

  Wszystkie obiekty wykonujące działalność leczniczą na nadzorowanym terenie zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze wszystkich wodociągów zaopatrujących ludność w wodę w ciągu 2012 roku nie odbiegała od obowiązujących norm i dostarczały do odbiorców wodę o dobrej jakości.

   

  IV. Postępowanie z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych.

   

  Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą oraz obiekty, w których prowadzona jest działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową mają opracowane procedury postępowania z odpadami komunalnymi i medycznymi.

  W 2012r. wydano 1 decyzję administracyjną na gabinet pielęgniarski, w którym stwierdzono m. in. brak dokumentacji potwierdzającej prawidłowy sposób postępowania z odpadami medycznymi oraz niewłaściwy sposób gromadzenia odpadów medycznych. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarno – higieniczny w wymienionym obiekcie w krótkim okresie czasu uległ poprawie.

  Wszystkie placówki gromadzą odpady medyczne w oznakowanych zamykanych pojemnikach, wyłożonych workami polietylenowymi koloru czerwonego. Ostre przedmioty przed umieszczeniem w takim worku są zamykane w szczelnych, sztywnych pojemnikach.

   

  Główne przychodnie posiadają pomieszczenia przeznaczone na przechowywanie odpadów medycznych do czasu ich odbioru. Część placówek zawarło umowy na odbiór i magazynowanie odpadów ze Szpitalem Powiatowym prowadzonym przez „NOVUM – MED” Sp. z o.o. NZOZ w Więcborku, skąd są odbierane przez firmę „ECO – ABC” z Bełchatowa. Pozostałe obiekty posiadają umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych ze spalarnią w Chojnicach. W placówkach wytwarza się poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie.

  Odpady o charakterze komunalnym we wszystkich obiektach gromadzone są w zamykanych pojemnikach wyłożonych workami polietylenowymi zazwyczaj koloru czarnego lub niebieskiego. Następnie są one wywożone przez odpowiednie firmy na składowiska odpadów.

   

  V. Postępowanie z bielizną w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

   

  Wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą oraz obiekty, w których prowadzona jest działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową opracowały procedury dotyczące prania brudnej bielizny.

  Większość podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne stosujących sporadycznie bieliznę wielokrotnego użytku, przekazuje brudną bieliznę do szpitala NZOZ „NOVUM – MED” Sp. z o.o. w Więcborku, który kieruje ją następnie do firmy „CITO-NET” Bydgoszcz S.A. Jest to głównie odzież ochronna, sporadycznie prześcieradła.

  W pozostałych obiektach, w których wykonywana jest działalność lecznicza, również wykonywana przez praktykę zawodową, używana jest wyłącznie bielizna jednorazowego użytku.

   

   

  PODSUMOWANIE

   

  W 2012r. przeprowadzono kontrole sanitarne łącznie w 42 podmiotach leczniczych, będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

  Analiza stanu sanitarnego obiektów służby zdrowia wskazuje, że w 2012r. negatywnie pod względem stanu sanitarno – higienicznego nie oceniono żadnego z obiektów, natomiast w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych poprawie uległ stan sanitarno – higieniczny 6 obiektów, co stanowi 14% ogółu obiektów zewidencjonowanych.

  Stan sanitarny otoczenia tych obiektów nie budził zastrzeżeń. Zagospodarowanie przyległych terenów oraz stan czystości i porządku na zapleczu gospodarczym oceniono jako dobry.

   

   

   

   

   w6

   

  WARUNKI SANITARNO – HIGIENICZNE

  ŚRODOWISKA PRACY

   

          

  Państwowa Inspekcja Sanitarna w Sępólnie Kraj. obejmuje nadzorem 243 zakłady pracy, które zatrudniają łącznie 4411 pracowników.

  Większość nadzorowanych obiektów stanowią zakłady przetwórstwa drewna, produkcji mebli oraz branży rolnej i spożywczej. Pozostałą grupę stanowią: zakłady produkujące wyroby ze stali, zakłady odzieżowe, przetwórstwa oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, warsztaty samochodowe, stacje paliw, firmy handlowo – usługowe, firmy budowlane i produkcji materiałów budowlanych, firmy transportowe, szkoły, zakłady służby zdrowia, domy pomocy społecznej.

   

  Większość zakładów na terenie powiatu sępoleńskiego to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 20 pracowników. Rozkład zatrudnienia przedstawiony został na poniższym wykresie.

   w7

   

  Rysunek 1. Struktura zatrudnienia w nadzorowanych zakładach pracy w odniesieniu do liczby zatrudnianych pracowników.

   

   

   

   

  Podział obiektów oraz struktura zatrudnienia wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (Polskiej Klasyfikacji Działalności) w powiecie sępoleńskim w roku 2008

  Tabela 1. Rodzaje prowadzonej działalności oraz struktura zatrudnienia wg PKD w powiecie  sępoleńskim w roku 2012 (obiekty objęte ewidencją).

  Symbol działu

   (PKD)

  Nazwa działu

  Liczba

  zatrudnionych

  Liczba

  obiektów

  Liczba kontroli w roku 2012

  1

  2

  3

  4

  5

  01

  Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

  303

  37

  2

  02

  Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

  115

  8

  0

  10

  Produkcja artykułów spożywczych

  320

  14

  0

  14

  Produkcja odzieży

  75

  2

  0

  16

  Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

  188

  6

  1

  17

  Produkcja papieru i wyrobów z papieru

  5

  1

  1

  20

  Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

  5

  1

  0

  22

  Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

  42

  3

  0

  23

  Produkcja wyrobów z pozostałych materiałów i surowców nie metalicznych

  45

  4

  1

  25

  Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

  380

  8

  13

  29

  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłaczeniem motocykli

  45

  1

  0

  30

  Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

  50

  3

  2

  31

  Produkcja mebli

  930

  21

  12

  35

  Wytwarzanie i zaopatrywanie

  12

  1

  0

  36

  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

  198

  3

  0

  38

  Działalność związane ze zbiorem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców

  21

  5

  2

  41

  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

  45

  18

  2

  42

  Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

  45

  1

  0

  43

  Roboty budowlane specjalistyczne

  18

  3

  1

  45

  Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

  150

  13

  11

  46

  Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

  120

  6

  0

  47

  Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  275

  36

  28

  49

  Transport lądowy oraz transport rurociągowy

  110

  5

  4

  52

  Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

  2

  1

  2

  55

  Zakwaterowanie

  22

  2

  0

  56

  Działalność usługowa związana z wyżywieniem

  60

  4

  0

  58

  Działalność wydawnicza

  10

  2

  2

  68

  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  20

  3

  0

  69

  Działalność prawnicza, rachunkowo księgowa i doradztwo podatkowe

  5

  2

  0

  70

  Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzaniem

  3

  1

  0

  75

  Działalność weterynaryjna

  1

  1

  1

  85

  Edukacja

  590

  24

  0

  86

  Opieka zdrowotna

  150

  7

  1

  87

  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  38

  1

  0

  91

  Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  7

  2

  0

  96

  Pozostała indywidualna działalność usługowa

  5

  2

  0

   

  I. Nadzór bieżący nad środowiskiem pracy

   Kontroli i ocenie podlegają warunki pracy, jakie pracodawcy zapewniają swoim pracownikom. Działania te przede wszystkim mają na celu zapobieganie chorobom zawodowym, ale również poprawę stanu sanitarnego pomieszczeń oraz otoczenia zakładów. Rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane przez pracodawców powinny prowadzić do zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz warunków środowiska pracy, m.in. poprzez minimalizację narażenia zawodowego pracowników w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych (natężenia hałasu, drgań, stężenia pyłów, itd.)oraz zapewnienia im bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

  W obowiązku pracodawcy leży systematyczne badanie poziomu czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, informowanie o ich wynikach pracowników oraz, w razie konieczności, zapewnienie odpowiednich środków ochrony zbiorowej bądź indywidualnej.

  W roku 2012 przeprowadzono 88 kontroli, w tym 2 kontrole dotyczyły nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, a 2 kontrole dotyczyły firm spoza powiatu sępoleńskiego i związane były z oceną warunków środowiska pracy przy usuwaniu wyrobów azbestowych. W sumie skontrolowano 55 zakładów pracy.

   

  W roku 2012 szczególnym nadzorem nad warunkami pracy i wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników objęto warsztaty samochodowe i zakłady poligraficzne. Skontrolowano w tym zakresie 9 zakładów pracy, przeprowadzając łącznie 11 kontroli.

   

  Wydano 27 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego. Łącznie wydano 82 nakazy, z których najwięcej dotyczyło wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz poprawy warunków sanitarno-higienicznych.

   

  Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy zaliczyć:

   

  • brak aktualnych badań czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy – w 14 zakładach;
  • brak rejestrów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy – w 10 zakładach;
  • brak kart badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy – w 9 zakładach;
  • brak lub nieprawidłowo dokonana ocena ryzyka zawodowego – w 4 zakładach;
  • nieodpowiedni stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń – w 11 zakładach;
  • nieprawidłowości w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin – w 1 zakładzie;
  • nieprawidłowości w zakresie produktów biobójczych – w 1 zakładzie;
  • nieprawidłowości w zakresie czynników biologicznych – w 1 zakładzie;
  • nieprawidłowości w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych – w 1 zakładzie

  Rysunek 2. Procentowy udział liczby nakazów w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej wg PKD

  w8

  1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia

  Wykonywaniu pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki. Obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań, zwłaszcza technicznych i organizacyjnych, likwidujących lub co na najmniej ograniczających powodowane przez te czynniki zagrożenia zawodowe.

  Czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracujących prowadzi lub może prowadzić do urazu.

  Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

  Zagrożenia, podobnie jak czynniki wymienione w PN-80/Z-08052, można podzielić  na 4 następujące grupy:

  • fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, pyłowe, termiczne, hałasem, drganiami mechanicznymi (wibracją), oświetleniem, promieniowaniem optycznym i laserowym, polami elektromagnetycznymi,
  • chemiczne obejmujące zagrożenia substancjami i preparatami chemicznymi w tym rakotwórczymi,
  • biologiczne obejmujące priony i wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty wewnętrzne, czynniki roślinne i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty wewnętrzne,
  • psychofizyczne obejmujące obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, monotypia) i obciążenie psychofizyczne oraz stres.

  2. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

   

  Liczba wszystkich zakładów pracy z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń wynosi 37. W roku 2012 skontrolowano 10 zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

  Ogólna liczba pracowników zatrudnionych w przekroczeniach normatywów higienicznych na terenie powiatu sępoleńskiego wynosi 278 osób, z czego:

  ­   w przekroczeniach NDN hałasu – 275 osób

  ­   w przekroczeniach NDS czynników chemicznych – 3 osoby

   W zakładach, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN przeprowadzono rozmowy z pracodawcami oraz pracownikami służb BHP w celu omówienia poprawy warunków pracy na tych stanowiskach. Pracodawcy deklarują poprawę warunków środowiska pracy poprzez:

  ­      wydłużanie przerw w pracy;

  ­      dobór odpowiednich środków ochrony zbiorowej, głównie poprzez ulepszenie systemu wentylacji oraz zmianę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną;

  ­      dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej;

  ­      zobowiązanie pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej;

  ­      wprowadzenie w życie programu działań organizacyjno technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas i drgania;

  ­      usunięcie z eksploatacji maszyn i urządzeń powodujących największy hałas;

  ­      zmiana rozmieszczenia maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy ograniczając jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł zagrożenia na pracownika;

   

  3. Skutki oddziaływania hałasu na organizm człowieka.

  Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują następujące jego cechy i okoliczności narażenia:

  ­   równoważny poziom dźwięku A (dla hałasu nieustalonego) lub poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego) przekraczający 80 dB; bodźce słabsze nie uszkadzają narządu słuchu nawet przy długotrwałym nieprzerwanym działaniu;

  ­   długi czas działania hałasu, skutki działania hałasu kumulują się w czasie, zależą one od dawki energii akustycznej, przekazanej do organizmu w określonym przedziale czasu;

  ­   ciągła ekspozycja na hałas jest bardziej szkodliwa niż przerywana; nawet krótkotrwałe przerwy umożliwiają bowiem procesy regeneracyjne słuchu;

  ­   hałas impulsowy jest szczególnie szkodliwy; charakteryzuje się on tak szybkim narastaniem ciśnienia akustycznego do dużych wartości, że mechanizmy obronne narządu słuchu zapobiegające wnikaniu energii akustycznej do ucha nie zdołają zadziałać;

  ­   widmo hałasu z przewagą składowych o częstotliwościach średnich i wysokich. Hałas o takim widmie jest dla słuchu bardziej niebezpieczny, niż hałas o widmie, w którym maksymalna energia zawarta jest w zakresie niskich częstotliwości; wynika to z charakterystyki czułości ucha ludzkiego, która jest największa w zakresie częstotliwości 3 ÷ 5 kHz;

  ­   szczególna, indywidualna podatność na uszkadzający wpływ działania hałasu, zależy ona od cech dziedzicznych oraz nabytych np. w wyniku przebytych chorób.

   

  Ujemne oddziaływanie hałasu na organizm człowieka w warunkach narażenia zawodowego można podzielić na dwa rodzaje:

  ­   wpływ hałasu na narząd słuchu;

  ­   pozasłuchowe działanie hałasu na organizm (w tym na podstawowe układy i narządy oraz zmysły człowieka).

   Skutki wpływu hałasu na organ słuchu dzieli się na:

  ­   upośledzenie sprawności słuchu w postaci podwyższenia progu słyszenia, w wyniku długotrwałego narażenia na hałas, o równoważnym poziomie dźwięku A przekraczającym 80 dB.

  ­   uszkodzenia struktur anatomicznych narządu słuchu, będące zwykle wynikiem jednorazowych i krótkotrwałych ekspozycji na hałas o szczytowych poziomach ciśnienia akustycznego powyżej 130 ÷ 140 dB

  Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słyszenia o wielkości co najmniej 45dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz, stanowią kryterium rozpoznania i orzeczenia zawodowego uszkodzenia słuchu, jako choroby zawodowej. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego – trwałe, nie dające się rehabilitować inwalidztwo – znajduje się od lat na czołowym miejscu na liście chorób zawodowych.

  Pozasłuchowe skutki działania hałasu nie są jeszcze w pełni rozpoznane. Anatomiczne połączenie nerwowej drogi słuchowej z korą mózgową umożliwia bodźcom słuchowym oddziaływanie na inne ośrodki w mózgowiu (zwłaszcza ośrodkowy układ nerwowy i układ gruczołów wydzielania wewnętrznego), a w konsekwencji na stan i funkcje wielu narządów wewnętrznych. Doświadczalnie wykazano, że wyraźne zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu mogą występować po przekroczeniu poziomu ciśnienia akustycznego 75 dB. Słabsze bodźce akustyczne (o poziomie 55 ÷ 75 dB) mogą powodować rozproszenie uwagi, utrudniać pracę i zmniejszać jej wydajność. Można stwierdzić, że pozasłuchowe skutki działania hałasu są uogólnioną odpowiedzią organizmu na działanie hałasu, jako stresora przyczyniającego się do rozwoju różnego typu chorób (np. choroba ciśnieniowa, choroba wrzodowa, nerwice i inne).

   

  W roku 2012 skontrolowano 10 zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenie Najwyższego Dopuszczalnego Natężenia Hałasu (≥ 85 dB). W przekroczeniach hałasu pracuje 40 osób. Wydano 1 decyzję nakazującą opracowanie i wdrożenie programu działań organizacyjno – technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas.

   4. Skutki oddziaływania pyłów na organizm człowieka.

  Ważnymi parametrami wpływającymi na skutki działania pyłu na organizm człowieka są: stężenie pyłu, wymiary i kształt cząstek oraz skład chemiczny i struktura krystaliczna, a także rozpuszczalność pyłu w płynach ustrojowych. Także właściwości osobnicze człowieka, zarówno genetyczne, jak i nabyte, mogą wpływać na jego wrażliwość na działanie pyłu. Ostateczny skutek szkodliwego działania pyłów przemysłowych zależy także od ciężkości wykonywanej pracy fizycznej.

   

  Głównymi źródłami emisji pyłów w pomieszczeniach pracy są procesy technologiczne. W zależności od rodzaju zastosowanego procesu technologicznego, emitowane pyły charakteryzują się różnymi właściwościami. Do najbardziej pyłotwórczych procesów technologicznych należą:

  – pylenie powstające podczas wytwarzania produktów i przemieszczania materiałów

  wykorzystywanych w procesie technologicznym, gdzie pył jest produktem,

  materiałem lub składnikiem produktu lub materiału (np. rozdrabnianie, mieszanie,

  dozowanie, transport za pomocą różnych przenośników);

  – pylenie powstające w wyniku stosowania materiałów pylistych w procesach

  technologicznych, gdzie pył jest czynnikiem roboczym (np. malowanie natryskowe,

  metalizacja, ochrona roślin, grafitowanie, talkowanie);

  – pylenie powstające jako uboczny skutek procesów technologicznych (np. skrawanie

  materiałów kruchych, szlifowanie, polerowanie, spawanie i cięcie, spalanie);

  – pylenie bezpośrednio nie związane z procesami technologicznymi

  (np. zanieczyszczenie atmosfery)

  – pylenie wtórne (np. pyły zalegające powierzchnie maszyn i urządzeń, konstrukcji

  nośnych)

  Choroby wywołane oddziaływaniem pyłów na układ oddechowy. Narażenie na cząstki:

  • krzemionki

  ­   krzemica

  ­   rozedma płuc

  ­   nowotwory (prawdopodobnie)

  • pyłów włóknistych

  ­   pylica płuc

  ­   nowotwory

  • pyłu drewna twardego

  ­   rak nosa

  ­   rak zatok przynosowych

   

  Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierające zazwyczaj drobnoustroje i ich toksyczne produkty przemiany materii mogą wywoływać w płucach i oskrzelach różnego rodzaju odczyny o charakterze zapalnym.

  Nieorganiczne pyły o strukturze włóknistej charakteryzuje oprócz działania drażniącego i zwłókniającego, także działanie nowotworowe. Wiele substancji występujących w przemyśle i rolnictwie pod postacią pyłów może wykazywać działanie alergizujące powodując wystąpienie astmy oskrzelowej (pył mąki , bawełny, siana, drewna włosia i piór.

  Najczęstsze choroby wywołane przez tego rodzaju pyły to:

  – byssinoza – wywołana wdychaniem pyłów bawełny, lnu i konopi

  – alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

  – płuco farmera – wywoływane wdychaniem pyłów gnijących produktów roślinnych,

  zwłaszcza gnijącego siana

  Podejmując działania zmierzające do ochrony pracowników przed narażeniem na pyły, szczególna uwagę należy zwrócić na najbardziej szkodliwe pyły, tzn. pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę oraz pyły azbestu.

   

  W roku 2012 w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia pyłu.

  5. Skutki oddziaływania drgań na organizm człowieka.

  Drgania określane są w fizyce jako zjawiska, w których wielkości fizyczne charakterystyczne dla tych zjawisk są zmienne w funkcji czasu. Węższym pojęciem są drgania mechaniczne, definiowane jako ruch cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Drgania mechaniczne mogą zatem rozprzestrzeniać się w ośrodkach zarówno płynnych, jak i stałych. W aspekcie ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, rozpatrywane są jedynie drgania mechaniczne (wibracje), które rozprzestrzeniają się w ośrodkach stałych.

  Drgania mechaniczne w wielu przypadkach są czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez konstruktorów do maszyn czy urządzeń jako niezbędny element do realizacji zadanych procesów technologicznych, np. w maszynach i urządzeniach do wibrorozdrabniania, wibroseparacji, wibracyjnego zagęszczania materiałów, oczyszczania i mielenia wibracyjnego, a także do kruszenia materiałów, wiercenia, drążenia i szlifowania. Drgania mechaniczne są też często bezcennym źródłem informacji, gdyż na podstawie analizy sygnału drganiowego można dokonać oceny stanu technicznego maszyny i jakości jej wykonania. Jednakże drgania mechaniczne mogą również powodować zakłócenia w prawidłowym działaniu maszyn i innych urządzeń, zmniejszać ich trwałość i niezawodność oraz niekorzystnie wpływać na konstrukcje i budowle. Przenoszone drogą bezpośredniego kontaktu z drgającym źródłem do organizmu człowieka mogą też wywierać ujemny wpływ na zdrowie pracowników i doprowadzać niejednokrotnie do trwałych zmian chorobowych. Zatem z punktu widzenia ochrony i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, drgania mechaniczne są szkodliwym czynnikiem fizycznym, który należy eliminować lub przynajmniej ograniczać.

  Drgania mechaniczne przenoszone z układów drgających do organizmu człowieka mogą negatywnie oddziaływać bezpośrednio na poszczególne tkanki i naczynia krwionośne, bądź też mogą spowodować wzbudzenie do drgań całego ciała lub jego części, a nawet struktur komórkowych. Długotrwałe narażenie człowieka na drgania może wywołać, szereg zaburzeń w organizmie, doprowadzając w konsekwencji do trwałych, nieodwracalnych zmian chorobowych, przy czym rodzaj tych zmian zależny jest od rodzaju drgań, na które eksponowany jest człowiek (ogólne czy miejscowe).

  Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:

  ­   krążenia krwi (naczyniowym)

  ­   nerwowym

  ­   kostno-stawowym.

  Przeprowadzone na dużych grupach pracowniczych badania epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między zmianami chorobowymi stwierdzanymi w wymienionych układach a występowaniem mechanicznych drgań miejscowych w środowisku pracy. Stąd zespół tych zmian, zwany zespołem wibracyjnym, został uznany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Na drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne narażeni są głównie operatorzy wszelkiego rodzaju ręcznych narzędzi wibracyjnych stosowanych powszechnie w przemyśle maszynowym, hutniczym, stoczniowym, przetwórczym, a także w leśnictwie, rolnictwie, kamieniarstwie, górnictwie i budownictwie. Zatem obszar potencjalnego zagrożenia pracowników tym rodzajem drgań jest bardzo rozległy.

   

  W roku 2012 w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Natężenia drgań.

   

  6. Skutki oddziaływania substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych na organizm człowieka.

   

  W zależności od prowadzonej działalności w przedsiębiorstwie, z substancjami i preparatami chemicznymi możemy się spotkać na różnych stanowiskach pracy: w magazynach, w warsztatach produkcyjnych, w laboratoriach, w warsztatach remontowych, oczyszczalniach ścieków itd.

  Substancje chemiczne w powietrzu na stanowiskach pracy występują w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych. W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji zachodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe, ale również przez skórę i z przewodu pokarmowego.

  Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe, a ich nasilenie może mieć charakter ostry lub przewlekły. Skutki miejscowe to działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe. Skutki układowe to zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym itd. Wyróżnia się także odległe następstwa ekspozycji na substancje toksyczne. Definiuje się je jako procesy patologiczne rozwijające się w organizmie po dłuższym lub krótszym okresie utajenia. Działanie odległe może rozwijać się bezpośrednio w organizmach narażonych na działanie substancji toksycznej lub dopiero w następnych pokoleniach. Zmiany te o różnym charakterze często przyjmują formę przerostu nowotworowego (działanie rakotwórcze). Zaburzenia wtórne – pokoleniowe – najczęściej mają charakter zaburzeń genotoksycznych (zmiany w materiale genetycznym), embriotoksycznych (zmiany patologiczne u potomstwa) i teratogennych (zmiany patologiczne w zarodkach lub płodach).

   

  Na terenie powiatu sępoleńskiego pod nadzorem znajduje się:

  ­   2 producentów substancji chemicznych

  ­   2 dalszych użytkowników – formulatorów,

  ­   45 dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin.  

  W roku 2012 skontrolowano 1 producenta, 14 dystrybutorów oraz 16 zakładów stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny. Łącznie przeprowadzono
  44 kontrole.
  W trakcie 3 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego. W dwóch przypadkach nieprawidłowości zostały usunięte przed wydaniem decyzji (uchybienia dotyczyły kart charakterystyki), wobec czego postępowania zostały umorzone.

  W trzecim przypadku została wydana decyzja nakazująca zapoznanie pracowników z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki.

   

  7. Skutki oddziaływania szkodliwych czynników biologicznych na organizm człowieka.

  Biologiczne czynniki szkodliwe stanowią bardzo ważny i coraz częściej doceniany problem zarówno medycyny pracy, jak i zdrowia publicznego.

  Analizy ocen epidemiologicznych wskazują, że w skali całego świata co najmniej kilkaset milionów ludzi jest narażonych na ich działanie. Szacuje się, że tego typu narażenie występuje, nie licząc pozazawodowego środowiska wnętrz, w co najmniej 148 specjalistycznych grupach zawodowych należących do 22 kategorii dużych gałęzi gospodarki.

  Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku zawodowym i pozazawodowym jest zatem powszechne i często prowadzi do wystąpienia wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych, poczynając od prostych podrażnień i dolegliwości, przez reakcje alergiczne, aż do wystąpienia infekcji, chorób zakaźnych i reakcji toksycznych. Najpowszechniejsze zagrożenie w środowisku pracy biologiczne czynniki szkodliwe stwarzają jako składniki bioaerozoli, które przenoszone drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową wnikają do organizmu przez skórę, błony śluzowe czy ukłucie krwiopijnych stawonogów, a rzadziej dostają się do organizmu drogą pokarmową, która nie jest drogą typową dla zakażeń zawodowych.

  Szkodliwe czynniki biologiczne są to takie mikro- i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje wytwarzane przez te organizmy, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób pochodzenia zawodowego.

  W stosunku do osób narażonych zawodowo czynniki biologiczne mogą wykazywać działanie zakaźne, alergizujące, toksyczne, drażniące i rakotwórcze. Największe znaczenie ma działanie zakaźne i alergizujące.

  Wśród chorób zakaźnych i inwazyjnych największe znaczenie mają choroby wywołane przez wirusy u pracowników służby zdrowia oraz choroby odzwierzęce.

  Choroby odzwierzęce (zoonozy) – przenoszone od zwierząt na człowieka (przenoszone od zwierząt na ludzi, zwane też zoonozami) występujące u rolników, leśników, rybaków i przedstawicieli zawodów pokrewnych.

  Choroby alergiczne wywołane przez czynniki biologiczne występują najczęściej u osób narażonych na kontakt z pyłem organicznym, a także roślinami i zwierzętami (u rolników i przedstawicieli wielu innych zawodów). Obejmują one najczęściej choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, alergiczny nieżyt nosa), choroby skóry (pokrzywka, wyprysk kontaktowy) oraz zapalenie spojówek.
  Duża liczba czynników biologicznych występujących w środowisku pracy wywiera na organizm ludzki działanie toksyczne, objawiające się najczęściej reakcją zapalną skóry (np. w wyniku działania toksycznych substancji pochodzących z niektórych roślin, wprowadzenia jadu w wyniku ukąszenia przez kleszcze lub niektóre drobne roztocze). Wdychane wraz z pyłem mikroorganizmy Mikroorganizmy

  Bardzo drobne organizmy (bakterie, grzyby, roztocze) widoczne dopiero pod mikroskopem lub lupą (polska nazwa: drobnoustroje). Przeciwieństwem są makroorganizmy, które są widoczne gołym okiem.
  i wytwarzane przez nie substancje (endotoksyna, peptydoglikan, glukany Glukany

  Biologicznie aktywne polimery glukozy, wchodzące w skład błony komórkowej grzybów i niektórych bakterii. Po wdychaniu przez człowieka mogą wywoływać stany zapalne układu oddechowego.
  , mikotoksyny) wywierają na płucny układ odpornościowy działanie podobne do alergicznego, które określamy jako działanie immunotoksyczne (jest to
  nadmierne pobudzenie, lub obniżenie aktywności układu odpornościowego przez czynniki o dużej aktywności biologicznej np. endotoksyny, powodujące ujemne skutki zdrowotne).

   

  Na terenie powiatu sępoleńskiego znajduje się 146 zakładów pracy, w których występują szkodliwe czynniki biologiczne. Łącznie na działanie tych czynników narażonych jest 567 pracowników, z czego 132 osoby są również narażone na działanie czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 grupy zagrożenia (czynniki, które mogą wywołać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenianie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne).

   

  W 2012r. skontrolowano 10 zakładów pracy, przeprowadzając łącznie 13 kontroli.
  W 1 zakładzie pracy stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych.

   

  8. Skutki oddziaływania czynników rakotwórczych i mutagennych na organizm człowieka.

   Rakotwórczość jest to właściwość czynnika chemicznego, fizycznego lub biologicznego, warunkująca wywoływanie przez dany czynnik nowotworów u ludzi lub zwierząt. W praktyce właściwość tę można ustalić jedynie na podstawie udokumentowanej zależności między narażeniem na dany czynnik a wzrostem częstości występowania nowotworów u narażonych ludzi lub zwierząt. Zmiany nowotworowe mogą ujawnić się po upływie wielu lat od chwili pierwszego narażenia na substancje chemiczne. Okres tego opóźnienia jest nazywany okresem latencji może wynosić od 4 do 40 lat.

  W 2004 r. ukazało się nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym, które jest zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej (dyrektywa 67/548/EWG, dyrektywa Komisji 2001/59/WE).

  Za czynniki rakotwórcze wg ww. rozporządzenia uważa się czynniki zaliczone do kategorii 1 lub 2 substancji rakotwórczych, które są zamieszczone w wykazie substancji niebezpiecznych według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674). Wykaz obejmuje 42 substancje kategorii 1, 775 kategorii 2 (670 z nich stanowią produkty węglo- i ropopochodne). W załączniku do rozporządzenia zamieszczono wykaz procesów technologicznych i prac, w których dochodzi do uwalniania czynników rakotwórczych lub mutagennych (produkcja auraminy; procesy technologiczne lub prace związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych; procesy technologiczne lub prace związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków; produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów; prace związane z narażeniem na pył drewna twardego (dąb i buk).

   

  Na terenie powiatu sępoleńskiego w 30 zakładach pracy występują w/w czynniki, głównie:

  • Pyły drewna twardego (dąb i buk), występujący w stolarniach i zakładach przetwórstwa drewna;
  • Karcenogenne czynniki biologiczne – wirusy wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, występujące w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej;
  • Promieniowanie jonizujące (promieniowanie X), występujące w pracowniach rentgenowskich;
  • Chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kat. 1 lub kat. 2 (benzyny bezołowiowe 95,98) , występujące na stacjach paliw;
  • włókna azbestu uwalniane podczas demontażu płyt cementowo – azbestowych;

   

  Na ich działanie narażonych jest 244 pracowników (w tym 106 kobiet). W roku 2012 skontrolowano 11 zakładów pracy, przeprowadzając łącznie 18 kontroli.
  Dodatkowo wykonano 2 kontrole dotyczące oceny warunków pracy podczas usuwania wyrobów azbestowych. Prace te przeprowadzały firmy spoza powiatu sępoleńskiego.

   

  2 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

  • braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • braku rejestru pracowników narażonych na działanie substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • nie przekazywania Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy informacji o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

   

  W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest przeprowadzono łącznie 3 kontrole (w tym dwóch firm spoza powiatu), w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.

   

  9. Produkty biobójcze.

   Produkt biobójczy to substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne. – ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. nr 175, poz. 1433 z późn. zm.).

  Zgodnie z prawem w obrocie na terenie RP mogą się znajdować tylko takie produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie przez Ministra Zdrowia.
  (lub pozwolenie tymczasowe) na wprowadzenie do obrotu danego produktu lub te, które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie.

  Produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie, znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  Ze względu na przeznaczenie produkty biobójcze zostały podzielone na 4 kategorie i grupy według szczegółowego przeznaczenia w danej kategorii. Wśród produktów biobójczych mogą występować produkty dezynfekujące, konserwujące, produkty do zwalczania szkodników, itp.

  W 2012 roku przeprowadzono 2 kontrole dotyczące wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. U jednego z wprowadzających do obrotu produkty biobójcze stwierdzono produkty nie posiadające wymaganego pozwolenia, oraz w niewłaściwie oznakowanych opakowaniach (brak tożsamości substancji czynnych), co poskutkowało wydaniem decyzji nakazujących wycofanie ich z obrotu.

   

  Tabela 2. Produkty biobójcze wycofane z obrotu:

  Lp.

  Nazwa produktu biobójczego zidentyfikowanego w obrocie bez ważnego pozwolenia na obrót

  Liczba produktów biobójczych wycofanych z obrotu na podstawie decyzji

  1

  Proszek przeciw pchłom i kleszczom dla psów

  Dystrybutor firma Hobby Piotr Matuszewski z siedzibą w Brzozie

  5 opakowań

  2

  Proszek przeciw pchłom i kleszczom dla kotów

  Dystrybutor firma Hobby Piotr Matuszewski z siedzibą w Brzozie

  1 opakowanie

   

  10. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

   W roku 2012 działania PSSE w Sępólnie Kraj. związane były z nadzorem nad obrotem środkami zastępczymi. W ramach tej akcji przeprowadzono 2 kontrole tematyczne oraz nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Policji odnośnie wspólnego podejmowania działań. Dodatkowo nadzór nad potencjalnym wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych prowadzony jest rutynowo w trakcie kompleksowych kontroli sanitarnych.

   Na terenie powiatu nie stwierdzono wprowadzania do obrotu tzw. „dopalaczy”.

   II. Choroby zawodowe

  Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, ze została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

   

  W roku 2012 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. wpłynęło 8 podejrzeń chorób zawodowych. Wydano 7 decyzji z czego:

  • 3 decyzje stwierdzających chorobę zawodową
  • 4 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

  Przeprowadzono 1 wizytację w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego choroby zawodowej oraz sporządzono 7 kart oceny narażenia zawodowego.

  Należy zaznaczyć, ze postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej jest procesem długotrwałym trwającym nawet kilka lat, dlatego liczba decyzji jest różna od liczby nowych wniosków.

  Najczęściej orzekaną na terenie powiatu choroba zawodową jest borelioza. Zapadają na nią pracownicy leśni oraz pracownicy gospodarstw rolnych.

  Najważniejszą bronią walki z boreliozą jest oświata prozdrowotna oraz prawidłowe postępowanie poekspozycyjne na ukąszenie kleszcza.

  Prawidłowe rozpoznanie środowiska pracy, obniżenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub życia pracowników umożliwia podjęcie przez pracodawcę działań w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zawodowe.

  Wnioski

              W chwili obecnej, podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie powiatu sępoleńskiego znajdują się nieliczne zakłady stosujące nowoczesne technologie, w których spełnione są wymogi odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety, tak jak w roku poprzednim, w większości zakładów stwierdza się zaniedbania sanitarno – higieniczne. Dotyczy to zwłaszcza małych firm borykających się z problemami finansowymi. Najliczniejszą grupą nieprawidłowości są uchybienia w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń oraz brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

  Wiele skontrolowanych obiektów nie wykonuje systematycznie, zgodnie z rozporządzeniem badań i pomiarów środowiska pracy, czekając na wydanie decyzji przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

  Najmniej uchybień występuje w zakładach, w których działa służba BHP oraz pracodawcy rozumieją potrzebę dbania o dobre warunki pracy.

  Podsumowując stan sanitarno – higieniczny środowiska pracy powiatu sępoleńskiego ciągle budzi dużo zastrzeżeń, jednakże chęć współpracy wielu pracodawców z Inspekcją Sanitarną stwarza nadzieję na poprawę warunków pracy w najbliższych latach.   w9

   

  WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE

   W SZKOŁACH

  I INNYCH PLACÓWKACH

  OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH

   

   

   

  Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny dzieci i młodzieży ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków i odpowiedniego standardu higienicznego nauki, pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych.

   

  1. Informacje wstępne:

  Liczba placówek (ogółem) pod nadzorem PSSE w 2012r:

  a) stałych – 38 (4 przedszkola gminne, 6 pracowni edukacji kulturalnej, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 9 zespołów szkół, 3 świetlice terapeutyczne, 1 dom pomocy społecznej, 1 schronisko młodzieżowe, 1 zielona szkoła),

  b) sezonowych – 16 (16 placówek wypoczynku letniego).

   

  W roku 2012 przeprowadzono 106 kontroli sanitarnych w tym:

  • 42 kontrole kompleksowe,
  • 2 kontrole interwencyjne,
  • 16 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • 34 kontrole tematyczne,
  • 12 kontroli sprawdzających.

   

  W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano:

  • 5 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno – higienicznego,
  • 3 decyzje zmieniające termin wykonania zaleceń,
  • 7 decyzji płatnościowych dotyczących opłaty za kontrole sanitarne stwierdzające naruszenie wymagań sanitarno – higienicznych,
  • 2 opinie sanitarne.

   

  2. Stan sanitarno – higieniczny placówek oświatowo – wychowawczych.

   W wyniku przeprowadzonych kontroli w 5 obiektach (co stanowi 13 % wszystkich obiektów stałych) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno – higienicznego. W celu uzyskania poprawy PPIS w Sępólnie Kraj. nałożył na strony w formie decyzji obowiązek ich usunięcia.

   

  Decyzje dotyczyły

  Liczba placówek

  Stanu sanitarno – technicznego dróg dojścia i ogrodzenia

  0

  Placów zabaw/rekreacyjnych/boisk sportowych

  0

  Ciągów komunikacyjnych w budynkach (nawierzchnie, schody, zabezpieczenia kaloryferów itd.) i/lub szatni

  2

  Sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży

  4

  Dostosowania mebli i/lub posiadania certyfikowanych mebli oraz sprzętu sportowego

  0

  Planów lekcji

  0

  Stanu sanitarno – higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne

  3

  Warunków do prowadzenia zajęć WF

  2

  Pracowni chemicznych

  0

  Pracowni komputerowych i innych pracowni zawodowych

  0

  Badań do celów sanitarnych

  0

  Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  0

  Systemu I pomocy (apteczki, instrukcje itp.)

  0

  Inne:  nieprawidłowy stan techniczny bloku żywienia – 2,  poprawa wentylacji – 2, siatki w oknach – 2, niesprawne urządzenie chłodnicze – 1, nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń porządkowych  – 1, nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń magazynowych na sprzęt w-f – 2, brak ciepłej wody w pomieszczeniu kuchennym – 1  

  W porównaniu z rokiem 2011 wykonano w kontrolowanych placówkach mniej prac remontowych jednakże poprawa zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych jest zauważalna.

   

  W 2012 roku nastąpiły następujące zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek:

  • z dniem 1 września 2012r. nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej w Płociczu. Placówka została przekształcona na oddział zamiejscowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim i funkcjonują w nim oddziały nauczania początkowego,
  • rozpoczęto budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarnym „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Więcborku,
  • rozpoczęto budowę Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim,
  • przeprowadzono generalny remont budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Przepałkowie,
  • zlikwidowano 1 Pracownię Edukacji Kulturalnej na rzecz oddziału zerowego w Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Kraj.

   

  3. Badania środowiska szkolnego.

   

  Rok

  Badania

  ogółem

  w tym:

  natężenie oświetlenia sztucznego

  tygodniowy rozkład lekcji

  stoły i krzesła

  temperatura pomieszczeń

  2010

  125

  52

  13

  60

  0

  2011

  135

  31

  44

  55

  5

  2012

  324

  0

  198

  120

  6

   

   

   

   

   

  Natężenie oświetlenia sztucznego.

   W 2012r. nie wykonywano badań w tym zakresie.

   Tygodniowy rozkład lekcji:

  Przebadano łącznie 198 oddziałów w 10 szkołach podstawowych i 9 zespołach szkół –  i 3 gimnazjach – nieprawidłowości nie stwierdzono.

   Meble szkolne:

  Przebadano łącznie 120 stanowisk pracy uczniów oddziałów klas I -III. Stwierdzone niedostosowanie mebli do wzrostu uczniów korygowano na miejscu.

   Temperatura pomieszczeń:

  Przebadano temperaturę w 6 salach zajęć w 3 przedszkolach – wyniki prawidłowe.

  4. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

  Jednym z elementów kontroli sanitarnej jest nadzór nad niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi w szkołach. Kontrolowane zagadnienia to aktualny spis, posiadanie kart charakterystyki, właściwe oznakowanie i przechowywanie niebezpiecznych substancjami i preparatów chemicznych oraz zapoznanie uczniów z zasadami BHP w tym zakresie. W/w zagadnienia skontrolowano w 12 placówkach (tj. gimnazjach i zespołach szkół), w których stwierdzono około 56kg substancji i preparatów chemicznych. W 2012 roku nie odnotowano żadnego przekazania chemikaliów do utylizacji.

   5. Dożywianie uczniów.

   

  Wszystkie szkoły podstawowe (10), gimnazja (3) oraz zespoły szkół (9) prowadzą dożywianie. Posiłki podawane są w formie:

  • pełnego obiadu (40 dzieci),
  • ciepłego posiłku jednodaniowego (1064 dzieci).

   

  Łącznie z posiłków w szkole korzysta 1104 dzieci (w 2011r – 1161dzieci), co stanowi 26% całej populacji uczniowskiej szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z tego 84% (926 – 2012r, 918 – 2011r posiłków) to posiłki dofinansowywane przez ośrodki pomocy społecznej i inne organizacje charytatywne. Ponadto 16 szkół oferuje ciepły napój z czego korzysta 1566 uczniów. Systematycznie poprawiają się także warunki sanitarne pomieszczeń, w których są przygotowywane bądź wydawane oraz spożywane posiłki.

   

   6. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami.

  W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w przedszkolach i szkołach odczuwa się znaczny niedosyt. Żadne z przedszkoli nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Na terenie szkół (23) jest ich  8 co stanowi 35%. Oprócz braku odpowiednich pomieszczeń do świadczenia usług pielęgniarskich jest jeszcze ich problem ich częstotliwości. W wiejskich szkołach pielęgniarki pracują zadaniowo i w szkole są obecne raz na dwa tygodnie. Opieki lekarskiej na terenie szkół brak całkowicie. Funkcjonują natomiast dwa gabinety stomatologiczne w Zespole Szkół nr 1 i 3 w Sępólnie Kraj. Możliwość korzystania z nich uczniowie 4 zespołów szkół i 3 szkół podstawowych tj. 1701 uczniów co stanowi 39% całej populacji szkolnej na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.


  7. Nadzór nad szkołami ponadgimnazjalnymi.

   Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. jest jednostką zespolonej administracji powiatu sępoleńskiego skutkiem czego nie prowadzi nadzoru na szkołami ponadgimnazjalnymi, Zespołem Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj., Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sępólnie Kraj., oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Wielofunkcyjną w Więcborku i Małej Cerkwicy. Nadzór w tych obiektach pełni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy.

   

  8. Ocena wypoczynku dzieci i młodzieży

   Wypoczynek zimowy.

  W minionym roku w okresie ferii zimowych na terenie powiatu nie prowadzono nadzoru nad wypoczynkiem zimowym – brak zgłoszeń w kuratoryjnej bazie wypoczynku.

   Wypoczynek letni.

  W okresie wakacji letnich łącznie objęto nadzorem 16 turnusów wypoczynkowych.

  Wszystkie turnusy miały charakter wyjazdowych obozów sportowych (15) lub kolonii (1). Uczestnicy wypoczynku korzystali z miejscowych kąpielisk będących pod nadzorem PPIS w Sępólnie Kraj. Dzieci i młodzież trenowały różne dyscypliny sportowe. Podczas wypoczynku nie wystąpiły żadne urazy, wypadki, zachorowania. Wspólne kontrole przeprowadzono z pracownikiem Higieny Żywności, Żywienia i PU-16. Wszystkim uczestnikom wypoczynku przekazano i omówiono z nimi materiały edukacyjne z zakresu realizacji akcji informacyjnej pn. „Bezpieczne Wakacje”, dotyczące m.in. zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, profilaktyki uzależnień, zatruć pokarmowych, chorób odkleszczowych oraz bezpiecznego opalania się. Ponadto zorganizowano 7 spotkań informacyjno – edukacyjnych uczestników wypoczynku z funkcjonariuszem Policji. Kontrolą objęto także przestrzeganie wymagań ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

  Nie objęto nadzorem żadnej placówki wypoczynku w miejscu zamieszkania – brak zgłoszeń w kuratoryjnej bazie wypoczynku.

   

  9. Małe przedszkola.

  W roku 2012 PPIS w Sępólnie Krajeńskim nie pełnił nadzoru nad „Małymi  Przedszkolami”. Wygaśniecie porozumienia zawartego pomiędzy władzami samorządowymi a stowarzyszeniem spowodowało likwidację tego typu placówek i przekształcenie ich w  pracownie edukacji kulturalnej (6 obiektów).  Przedmiotowe obiekty działają cztery dni w tygodniu po cztery godziny i proponują podopiecznym wyłącznie zajęcia o charakterze kulturalnym (taneczne, plastyczne, muzyczne).

   

  Wnioski

   

  1. Na nadzorowanym terenie nie funkcjonuje żadna placówka bez wodociągu publicznego. Nigdzie nie występują ustępy zewnętrzne. Obecnie 21 na 38 placówek jest podłączonych do kanalizacji. Pozostałe posiadają zbiorniki bezodpływowe – szamba. Placówki mają podpisane umowy na odbiór nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z zakładami gospodarki komunalnej. We wszystkich placówkach jest już także zapewniona ciepła woda w sanitariatach dla uczniów. Nigdzie nie występują zewnętrzne ustępy.

   

  1.  Podsumowując stan sanitarno – higieniczny w nadzorowanych placówkach zauważamy systematyczną poprawę zarówno w zakresie warunków technicznych jak i higienicznych.

   

  1. Nadal istotny problem stanowi brak gabinetów profilaktyki zdrowotnej i opieki przedlekarskiej w szkołach. Pielęgniarki w większości placówek korzystają z pomieszczeń zastępczych, w których nie są zapewnione odpowiednie warunki do prowadzonych przez nie działań.

   

  1.  Tylko w jednej szkole przeprowadzono remont generalny (Szkoła Podstawowa w Przepałkowie). W pozostałych placówkach wykonano jednakże szereg drobniejszych prac remontowych wpływających na poprawę stanu sanitarno – technicznego w nadzorowanych placówkach.
   w10

   

  SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA           CHORÓB ZAKAŹNYCH

   

   

  Analizę zachorowań i współczynników zapadalności na wybrane choroby zakaźne w powiecie sępoleńskim, przeprowadzono w oparciu o dane liczbowe, o zachorowaniach (podejrzeniach zachorowań) na choroby zakaźne, pochodzące z zakładów leczniczych, z terenu naszego powiatu oraz danych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów ościennych.

  Podstawę działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru  nad chorobami zakaźnych stanowią:

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, z późniejszymi zmianami).

   

  Nadzór sanitarno-epidemiologiczny jest częścią nadzoru w zdrowiu publicznym polegającym na ciągłym i systematycznym zbieraniu danych, dokonywaniu ich analizy oraz interpretacji. Informacje uzyskane w wyniku nadzoru służą nie tylko czystej wiedzy epidemiologicznej, ale dają rozeznanie co do rozmiarów konkretnych zagrożeń i umożliwiają planowanie alokacji środków przeznaczonych na programy zwalczania chorób.

   

  W 2012 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. zgłoszono z terenu powiatu 609 przypadki zachorowań/podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne i zatruć podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu.

   

  Analiza sytuacji epidemiologicznej w 2012 roku, w porównaniu z 2011 rokiem nie wykazała znaczących zmian dla ogólnej sytuacji epidemiologicznej i zdrowotnej w powiecie sępoleńskim, która jest korzystna.

  Þ  oceniono, że w badanym okresie wystąpiły niższe współczynniki zapadalności, dla takich chorób jak: róża, borelioza i gruźlica.

  Þ    wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe, ospę wietrzną i płonicę, podobne jak w latach ubiegłych był kontynuacją trendów wcześniej obserwowanych.

  Þ    widoczna stała się tendencja wzrostowa zachorowań na różyczkę, zwłaszcza wśród populacji nie poddanej immunizacji.

  Þ    zarejestrowano dwa sporadyczne przypadki chorób, których wystąpienie powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania:

  • botulizm,
  • tularemia.

   

   

  1. 1.      Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych programem obowiązkowych szczepień ochronnych. Ocena stanu szczepienia populacji.

   

  W 2012 roku na terenie powiatu sępoleńskiego zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na krztusiec. Współczynnik zapadalności był wyższy w stosunku do powiatów nakielskiego i tucholskiego, 3,4 krotnie niższy od wartości w powiecie bydgoskim oraz 2,6 razy niższy w porównaniu z województwem. Zachorowania dotyczyły: chłopca – lat 16 (potwierdzone bad.serologicznym), zaszczepionego p/krztuścowi zgodnie z programem szczepień ochronnych, oraz mężczyzny – lat 61, nie szczepionego, mającego kontakt z małymi dziećmi (lat: 2,5 i 4), zaszczepionymi p/krztuścowi, z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. W 2011 roku odnotowano 3 zachorowania na krztusiec.

   

  W stosunku do lat: 2011 i 2010, w których odnotowano po 3 przypadki świnki, w analizowanym okresie nastąpił wzrost zachorowań – 5 przypadków. Zachorowalność była porównywalna do wartości w powiecie tucholskim, niższa niż w powiecie nakielskim, natomiast 1,5 razy wyższa w stosunku do powiatu bydgoskiego oraz 1,2 razy wyższa w stosunku do województwa. Spośród chorych, cztery osoby (lat: 2,8,6,18) były zaszczepione p/śwince dawką podstawową, natomiast jedna osoba, nie poddana immunizacji ukończyła 29 lat. Powyższe zachorowania nie wymagały hospitalizacji.

   

  Po czterech latach, w których odnotowywano niską zachorowalność na różyczkę, w 2012 roku zarejestrowano 6 przypadków tej choroby na terenie naszego powiatu. Dwie osoby były zaszczepione p/różyczce (6 i 8 lat), natomiast cztery osoby nie były poddane immunizacji (0, 1, 18, 20 lat). Spośród pozostałych powiatów, w tucholskim i bydgoskim oraz województwie, widoczny był wzrost zachorowań na tę jednostkę chorobową w stosunku do lat wcześniejszych. Przed wprowadzeniem szczepień 13 letnich dziewcząt (od 1989r.) różyczka występowała endemicznie i w postaci epidemii co 4–6 lat. Wprowadzenie od 2004r. powszechnego szczepienia MMR (p/ odrze, śwince, różyczce) dla dzieci obojga płci, a od 2007r., stosowania dwóch dawek szczepionki tej szczepionki, przyczyniło się do systematycznego spadku liczby zachorowań na różyczkę.

  w11

   

  Od 2005 roku, kiedy na terenie naszego powiatu odnotowano nagły wzrost zachorowalności na ospę wietrzną, w kolejnych latach zachorowalność była niższa  lecz nadal utrzymywała się na wysokim poziomie:

   w12

   

  Rok 2012 nie różnił się pod tym względem od wcześniejszych lat i mimo, że zachorowalność wzrosła – 275 przypadków zachorowań, w kolejnych miesiącach zaczęto odnotowywać wyraźną tendencję spadkową zachorowań na ospę wietrzną.

  w13

  Hospitalizacji zostały poddane 4 osoby. We wszystkich pozostałych powiatach, zapadalność kształtowała się również na wysokim poziomie, podobnie jak w całym województwie, dla którego współczynnik zapadalności wynosił: 756,87/100tys.

  Teoretycznie na ospę wietrzną można zachorować w każdym wieku. Najczęściej, bo aż w 90% przypadków choroba ta dotyczy dzieci do 9 roku życia. Apogeum zachorowań przypada między 5-9 rokiem życia.

  Wbrew obiegowym opiniom, ospa wietrzna nie zawsze przebiega łagodnie i istnieje realne ryzyko niebezpiecznych powikłań. W związku z tym, wszystkie osoby, które nie przechorowały ospy, mogą w każdym wieku zaszczepić się przeciw tej chorobie.

   w14

   

  W 2012 roku wzrosła nieznacznie, w porównaniu z rokiem 2011 ilość dzieci zaszczepionych zalecaną szczepionką p/ospie wietrznej oraz w ramach wprowadzonych pod koniec 2008 roku do programu szczepień ochronnych p/ospie wietrznej dla dzieci z grup ryzyka. W 2012 r. poszerzono wskazania epidemiologiczne dotyczące obowiązkowych (bezpłatnych) szczepień przeciwko ospie wietrznej.

   2.      Nie zanotowano zachorowań na inne choroby i zakażenia przeciw którym stosowane są obowiązkowe szczepienia: błonica, poliomyelitis, tężec, Haemophilus influenzae typ B, odra.

   

  Odsetek zaszczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis
  i Haemophilus influenzae typ B  dzieci w 1 roku
  życia wynosił: w 2012r. – 56,45%, w 2011r – 60,04%, w 2010r – 69,49%, dzieci w 2 roku życia: w 2012r.- 54,70%,  w 2011r.-56,33%, w 2010r.-56,70%.

  Realizacja szczepień przypominających p/ko błonicy, tężcowi, krztuścowi
  i poliomyelitis w 6 roku
  życia wynosi w 2012r.–95,90%, w 2011r.-98,12, w 2010r.- 96,27 %. Spośród dzieci i młodzieży p/ko tężcowi i błonicy w 14 roku życia zaszczepiono 98,21%, w 2011r.-98,99%, w 2010r.- 99,62%, w 19 roku życia – 94,62%, w 2011r.-97,27%, w 2010r.–94,85.

  Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko odrze, śwince i różyczce wykonywane były zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych u dzieci w 2 roku życia i 10 roku życia. Odsetki dzieci zaszczepionych wynosiły odpowiednio: 88,43%, (2011r.- 91,70% ,w 2010r. – 89,85%) i 97,30%, w 2011r.-99,21%, w 2010r.- 100%).

  3.      Inne choroby wysypkowe wieku dziecięcego.

   

  Od 2011 roku, w którym wystąpił ok. 9 krotny wzrost zachorowań na płonicę w stosunku do wcześniejszego – 2010 roku, tendencja ta utrzymywała się również w 2012r.- 36 przypadków. Zachorowalność w grupie analizowanych powiatów i w województwie, utrzymywała się na wysokim poziomie, z wyjątkiem powiatu tucholskiego, w którym była około 3,2 krotnie niższa. Żaden z przypadków, zarejestrowanych w naszym powiecie nie wymagał hospitalizacji.

   4.      Ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych wywołanych przez czynniki biologiczne.

  Bakteryjne zatrucia i zakażenia pokarmowe,

   

  Podobnie jak w latach: 2010 i 2012, odnotowano 3 przypadki sporadycznych zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella sp. Domniemanymi źródłami zakażenia były: 1-jaja zakażone Salmonellą, 2-surowe, zakażone mięso kurczaka, natomiast w jednym przypadku nie udało ustalić się źródła zakażenia.

  Zachorowalność na salmonellozę w naszym powiecie, była najniższa na całym terenie poddanym analizie porównawczej.

  W 2012 roku zarejestrowano 1 przypadek zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm). W roku 2011, zgłoszono również 1 zachorowanie na tę jednostkę chorobową. Był to jedyny przypadek botulizmu na terenie całego województwa. Domniemanym źródłem zakażenia była konserwa rybna, zakupiona w obrocie detalicznym. Po otrzymaniu zgłoszenia – podejrzenia zatrucia jadem kiełbasianym, przeprowadzono wywiad epidemiologiczny w miejscu zamieszkania chorego. Ustalono, że produkt podejrzany o wywołanie zatrucia pokarmowego (zakupiony dużo wcześniej) został w całości skonsumowany przez chorego. Mężczyzna nie pamiętał miejsca i czasu nabycia w/w konserwy rybnej. Dokonano zgłoszenia zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz powiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj. Przeprowadzono działania edukacyjne w środowisku chorego, w zakresie prawidłowego przetwarzania oraz przechowywania żywności w warunkach domowych, zwłaszcza konserw w metalowych puszkach, w których tzw. wzdęcie puszki, wskazuje na zagrożenie rozwojem jadu kiełbasianego. Podczas hospitalizacji, chory był leczony surowicą p/botulinową typu: ABE.

   

  W minionym roku, zgłoszono 1 przypadek –Tularemii (postać wrzodziejąco-węzłowa). Zachorowanie dotyczyło 11-letniego dziecka, ugryzionego przez owada, prawdopodobnie gza na terenie wiejskim.

  W trakcie dochodzenia epidemiologicznego, wykluczono drogę zakażenia pokarmową przez spożywania zakażonej żywności, przez korzystanie z zakażonych zbiorników wodnych oraz wziewną, przez wdychania zakażonego pyłu. W środowisku chorego, nikt nie zachorował na tę chorobę, nie zgłoszono też zachorowań o podobnych objawach klinicznych. Ustalono, że chłopiec na około 14 dni przez wystąpieniem objawów klinicznych, został ugryziony przez owada (prawdopodobnie gza). W miejscu ugryzienia powstała trudno gojąca się, ropna zmiana skórna. Choroba została zdiagnozowana w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, na podstawie objawów klinicznych i badań serologicznych (NIZP-PZH Zakład Bakteriologii).

  Zależnie od wrót zakażenia, wirulencji i dawki wyróżnia się kilka postaci klinicznych tularemii: wrzodziejąco-węzłową, węzłową, oczno-węzłową, anginową, wziewną, trzewną i septyczną. Postać wrzodziejąco – węzłowa – stanowi 45-85% wszystkich przypadków.

  W Polsce choroba ta występuje bardzo rzadko, sprawiając duże trudności diagnostyczne. Najczęściej do zakażenia dochodziło poprzez kontakt ze zwierzętami, szczególnie zającami. Pałeczka tularemii ze względu na wysoką zakaźność, łatwość rozprzestrzeniania i dużą patogenność może być stosowana jako broń biologiczna lub bioterrorystyczna.

  Przypadek tularemii zgłoszono jako zdarzenie stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Powiadomiono również Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sępólnie Kraj., od którego uzyskano informację, że na terenie powiatu sępoleńskiego, leśnicy nie zgłaszali wzmożonych zachorowań wśród zajęcy. Spośród pozostałych powiatów poddanych analizie oraz w całym województwie, był to jedyny, zgłoszony przypadek tularemii.

   

  Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A  – nie odnotowano.


  Wirusowe zakażenia jelitowe.

  Spośród wirusowych zakażeń jelitowych, zarejestrowano nieznaczny wzrost w stosunku do 2011 roku: 72 przypadki wywołanych przez rotawirusy, (w tym 64 przypadki u dzieci do lat 2. W w/w grupie odnotowano także 57 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego innego określonego. Współczynniki zapadalności w grupie wirusowych zakażeń jelitowych, były najwyższe na całym trenie poddanym analizie.

              Liczba dzieci zaszczepionych p/rotawirusom – 2012r.-78, była wyższa w porównaniu z rokiem 2011, w którym poddano immunizacji 72 osoby, natomiast w 2010 szczepiono 73 osoby.

  Z każdym rokiem rośnie ilość badań w kierunku wirusowych zakażeń jelitowych, które łatwo się rozprzestrzeniają i stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wobec zawodności tradycyjnych metod zapobiegania zakażeniom, a także wobec znacznej skali problemu celowe jest stosowanie skutecznej i bezpiecznej szczepionki rotawirusowej.

   

   w15

  Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci do lat 2 o etiologii nieokreślonej.

   

  W roku 2012, ogólna liczba zarejestrowanych zachorowań uległa podwojeniu w stosunku do 2011 roku i wynosiła 11 przypadków, w tym 3 przypadki dotyczyły dzieci do lat 2. Współczynnik zapadalności był 1,7 razy wyższy niż w powiecie nakielskim oraz najniższy spośród pozostałych powiatów poddanych analizie.

   

  Ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych – nie odnotowano.

   

  5. Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych przez naruszenie ciągłości tkanek ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C, HIV/AIDS.

   

  W 2012 roku zarejestrowano łącznie 6 przypadków Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C. Współczynnik zapadalności w stosunku do województwa kształtował się w następujący sposób: dla definicji przypadku z 2005 roku był 1,4 krotnie wyższy, dla definicji przypadku z 2009 roku był 1,3 krotnie niższy.

  Bezobjawowy lub skąpo-objawowy charakter zdecydowanej większości zakażeń wirusami HCV i HBV powoduje, że jedynie wykonywane na szeroką skalę badania przesiewowe pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym jej stadium i podjęcie odpowiedniego leczenia. Niestety, zniesienie obowiązku zgłaszania przez lekarzy nowych przypadków zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C, przyczyniło się niewątpliwie do spadku ich rejestracji.

  Łączna liczba przypadków HCV, w nadzorze PSSE – 107 ( 102 – 2011r.)

  W grupie zakażeń wirusem HBV, odnotowano 1 nowy przypadek.

  Zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusami hepatotropowymi, polega na: przerwaniu transmisji czynnika etiologicznego przez unieszkodliwienie źródła zakażenia, przecięcie dróg szerzenia się zakażenia a w przypadku wirusa HBV, dodatkowo na uodpornieniu czynnym i w szczególnych okolicznościach, uodpornieniu biernym.

  W myśl powyższych zasad, przeprowadzane są systematyczne kontrole sanitarne i tematyczne w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad otoczeniem chorych i zakażonych wirusami hepatotropowymi oraz nad realizacją szczepień ochronnych p/WZW B na terenie powiatu. Liczba zarejestrowanych w powiecie zakażonych wirusami HBV pozostaje bez zmian w stosunku do 2011r.- 141osób.

  Nie zgłoszono żadnego przypadku zachorowania na  WZW typu B+C oraz  HIV/AIDS.

   

  6. Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie inwazyjnych zakażeń podlegających rejestracji.

  W roku 2012 nie zarejestrowano Streptococcus pneumonice. Zgłoszono natomiast 2 przypadki róży (wsp.zap.4,8/100tys.) wywołanej przez Streptococcus pyogenes. Współczynnik zapadalności był 4,6 krotnie niższy w stosunku do danych z ubiegłego roku oraz najniższy spośród powiatów poddanych analizie porównawczej.

  W roku 2012 nie zarejestrowano także zakażeń Neisseria meningitidis oraz Hemophilus influenzae.

   

  W grupie neuroinfekcji zarejestrowano:

   • przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, nie określonego,
   • wirusowe zapalenie opon mózgowych, nie określone,
   • opryszczkowe zapalenie mózgu.

  W grupie zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, na terenie pow. sępoleńskiego nie wystąpiły znaczące różnice, w porównaniu do ubiegłego roku sprawozdawczego. Na całym terenie poddanym analizie, przeważają wirusowe zakażenia układu nerwowego.

   

  Choroby przenoszone przez kleszcze.

  W analizowanym okresie 2012 roku, zarejestrowano 5 przypadków boreliozy. W 2011 roku zgłoszono 8 przypadków tej zoonozy. Wszystkie przypadki dotyczyły osób dorosłych (3 osoby pracowały w gospodarstwach rolnych). Współczynnik zapadalności był najniższy w stosunku do pozostałych powiatów.

  W ramach profilaktyki boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., prowadził działania informacyjno-edukacyjne.

  Położenie naszego powiatu, które charakteryzuje się grupowym zalesieniem, zwiększa ryzyko narażenia na infekcje odkleszczowe. Kontynuowana jest także współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie występowania chorób odzwierzęcych.

  Gruźlica

  Na podstawie danych za okres od 01.01.12 do 31.12.12r., na terenie powiatu sępoleńskiego zarejestrowano 3 przypadki zachorowań na gruźlicę, Zapadalność była najniższa wśród powiatów ościennych i 2,8 krotnie niższa w stosunku do zapadalności w województwie. Zachorowania na gruźlicę dotyczą przede wszystkim osób starszych, niedożywionych. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i jest 30-krotnie wyższe u osób powyżej 65 lat w porównaniu z dziećmi. Stwierdza się je również 5-krotnie częściej u mężczyzn niż kobiet, częściej u mieszkańców wsi niż miast.

   

   

  Zachorowalność na gruźlicę na terenie pow. sępoleńskiego w latach: 2010-2012

  Miasto Wieś Ogółem
  przedział wiekowy Rok 1mężczyźni 2kobiety 3razem (rubryki 1+2) 4mężczyźni

  5

  kobiety

  6

  razem (rubryki 4+5

  )

  7

  (rubryki 3+6)

  24-66 2010 1 1 8 2 10 11
  49-65 2011 2 2 2 2 4
  52-87 2012 3 3 3

   

   

  Choroby przenoszone drogą płciową.

  W tej grupie chorób, zgłoszono:

  • 1 zachorowanie – Inne choroby wywołane przez chlamydie,
  • 1 zachorowanie na kiłę bezobjawową układu nerwowego.

   

  Grypa i zachorowania grypopochodne.

   

  Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę w analizowanym  przedziale czasowym,  wynosiła 20 przypadków (1 osoba hospitalizowana) Zdecydowana większość zachorowań na terenie powiatu sępoleńskiego miało łagodny przebieg.

  Mimo, że Polska należy do państw o dużej zapadalności na grypę, w minionym sezonie zaszczepiło się przeciwko niej tylko 4,5% Polaków. Według danych ECDC, w Polsce przeciw grypie szczepi się 6,4% pracowników ochrony zdrowia. Świadczy to o małej akceptacji dla tej formy profilaktyki ze strony lekarzy. Na terenie powiatu sępoleńskiego również uległa zmniejszeniu liczba osób poddanych immunizacji:

  w16

   

   

  W zakresie profilaktyki grypy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., nawiązuje współpracę z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, placówkami nauczania i wychowania oraz przedstawicielami lokalnej prasy. Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej grypy oraz komunikaty PZH i meldunki GIS są dostępne na stronie internetowej PSSE.

  W przychodni NZOZ „DOKTÓR”, uczestniczącej w programie nadzoru nad grypą – SENTINEL, w Sępólnie Kraj., od chorego z podejrzeniem o zakażenie wirusem grypy pobrano 1 wymaz wirusologiczny (nie wyhodowano wirusów grypy).


  7.      Profilaktyka wścieklizny u ludzi.

  W ramach profilaktyki p/wściekliźnie, zaszczepiono, podobnie jak w ubiegłym roku: 7 osób po narażeniu – 4 osoby pokąsane przez nieznane psy, 1 osoba przez dzikiego szczura, 1 osoba przez mysz polną i 1 przez dzika. W stosunku do jednej z osób, uchylającej się od szczepień wszczęto postępowanie administracyjne. Wszystkie osoby narażone zostały zaszczepione p/wściekliźnie, zgodnie z przyjętym schematem szczepień w Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy.

  Nadal, większość pokąsań spowodowanych było brakiem dostatecznego nadzoru nad zwierzętami oraz ogólnym brakiem wiedzy na temat postępowania z nimi. Zarejestrowano 56 przypadków pokąsań (58 pokąsań w 2011r.).

  W17

   

  W ramach nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad chorobami odzwierzęcymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., współpracuje z: gminami tworzącymi powiat, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendantem Powiatowym Policji, oraz Wojewódzką Przychodnią Chorób Zakaźnych w Bydgoszczy.


  8.      Zgony z powodu chorób zakaźnych.

  W 2012 roku, zgłoszono 1 przypadek zgonu z powodu choroby zakaźnej. Przyczyny zgonów: Posocznica nie określona.

   

   9.      Ocena realizacji programu szczepień ochronnych.

   

  Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. znajduje się 13 punktów realizujących szczepienia ochronne:

  • 11 punktów szczepień realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne     dzieci i młodzieży jak również szczepienia zalecane (płatne) we wszystkich grupach wiekowych,
  • 1 oddział noworodkowy realizujący obowiązkowe szczepienia ochronne noworodków,
  • 1   dział pomocy doraźnej realizujący  szczepienia ochronne    osób  narażonych w szczególny sposób na zakażenie ( szczepienia przeciwko tężcowi).

   

  Ocenę realizacji Programu Szczepień Ochronnych przeprowadzono
  w oparciu o dane zawarte w Rocznych Sprawozdaniach ze Szczepień Ochronnych za rok 2012 sporządzonych przez zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w zakresie szczepień ochronnych.

   

  Analiza Porównawcza Szczepień w latach 2012/2011

  Szczepienie p/ko gruźlicy

  2012

  2011

  Noworodki

  100%

  100%

  Szczepienie p/ko WZW typu B

  Szczepienie podstawowe w 1 roku życia

  45,40%

  48,77%

  Szczepienie podstawowe w 2 roku życia

  99,52%

  99,34%

  Szczepienie podstawowe pracowników Sł. Zdrowia

  23,39%

  22,71%

  Szczepienie przypominające pracowników Sł. Zdrowia

  74,60%

  76,09%

  Szczepienie p/ko odrze, śwince, różyczce

  Szczepienie podstawowe w 2 roku życia

  88,43%

  91,70%

  Szczepienie podstawowe w 3 roku życia

  100%

  100%

  Szczepienie przypominające w 10 r ż.

  97,30%

  99,21%

  Szczepienie p/ko poliomyelitis

  Pierwotne w 1 roku życia

  56,45%

  60,04%

  Podstawowe w 2 roku życia

  54,70%

  56,33%

  I przypominające

  95,90%

  98,12%

  Szczepienie p/ko błonicy i tężcowi

  Pierwotne w 1 roku życia

  56,45%

  60,04%

  Podstawowe w 2 roku życia

  54,70%

  56,33%

  I przypominające

  95,90%

  98,12%

  II przypominające

  98,21%

  98,99%

  III przypominające

  94,62%

  97,27%

  Szczepienie p/ko krztuścowi

  Pierwotne w 1 roku życia

  56,45%

  60,04%

  Podstawowe w 2 roku życia

  54,70%

  56,33%

  Przypominające w 6 roku życia

  95,90%

  98,12%

  Szczepienie p/ko Haemophilus influenzae

  Pierwotne w 1 r.ż.

  56,45%

  60,04%

  Podstawowe w 2 r ż.

  54,70%

  56,33%

   

  Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae oraz WZW typu B u dzieci w 1 oraz 2 roku życia kształtuje się na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym.

  Odsetek dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zaszczepionych zgodnie
  z obowiązującym programem szczepień ochronnych kształtuje się również na nieci niższym poziomie. Spowodowane jest do wzmożoną migracją społeczeństwa.

  W stosunku do 2011r. zwiększyła się ilość osób zaszczepionych przeciwko Streptococcus pneumoniae i przeciwko Neisseria meningitidis,  w ramach szczepień zalecanych.

  Na podobnym poziomie utrzymuje liczba osób zaszczepionych przeciwko tężcowi w związku narażeniem na zakażenie.

  W omawianym okresie zarejestrowano 1 przypadek wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego ( w 2011r., nie zarejestrowano przypadków NOP).

  W roku 2012r. w stosunku do 8 osób podejmowano działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym (5 spraw w toku).

   

   

   

   

   

   

   

   W18  ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

   

   

  Istotnym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego jest eliminowanie nieprawidłowości natury sanitarnej już na etapie programowania, planowania, projektowania, realizacji i dopuszczania do użytkowania obiektów budowlanych.

  Zadania te realizuje się poprzez:

  • Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).
  • Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
   • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
   • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie.
   • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
   • Inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
   • Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
   • Wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   • Uzgadnianie warunków przed wydaniem decyzji środowiskowej.
   • Wydawanie opinii, w sprawach przedsięwzięć wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

  Ogółem w 2012r. rozpatrzono następujące sprawy:

  1. 1.      Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (niezbędne w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć) na podstawie
   Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.):
  • 18 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące m.in. poniższe inwestycje: budowa chlewni; przebudowa ulic; rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego zakładu ocynkowni na zakład produkcji mebli; budowa warsztatu mechaniki pojazdowej; budowa ziemnego stawu rybnego z przydrożną ścieżką dydaktyczną; budowa studni głębinowej; przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zakładu stolarskiego na warsztat samochody z częścią mieszkalną; budowa biogazowni rolniczej; budowa trzech stanowisk łowiskowych; budowa budynku inwentarskiego trzody chlewnej; produkcja brykietu; produkcja łodzi; budowa budynku inwentarskiego trzody chlewnej; wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku i żwiru; budowa sieci wodociągowej; rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjno – magazynową; składowanie i zbieranie odpadów; odbudowa czterech łowisk wędkarskich oraz osadników jako zbiorników doczyszczających.

  –      3 opinie w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczące: budowy chlewni; budowy biogazowni rolniczej; budowy budynku inwentarskiego.

  –      4 opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć: budowa farmy wiatrowej; budowa biogazowni rolniczej; rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków; rozbudowa drogi wojewódzkiej.

   

  1. 2.      Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

  –      12 opinii z uwagami dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwracając szczególną uwagę na: prawidłowe usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów; właściwą gospodarkę wodno-ściekową; zminimalizowanie ujemnego wpływu inwestycji na środowisko w tym rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko; wprowadzeniu ograniczeń w projektowanej działalności usługowej, przemysłowej i gospodarczej, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub środowiska, aby ponadnormatywne oddziaływanie związane z emisją gazów, pyłów, hałasu i promieniowania nie przekraczało granic terenu, do którego prowadzący działalność ma prawo;

  –      12 opinii pozytywnych projektu dokumentu z prognozą oddziaływania na środowisko.

   

  1. 3.      Dopuszczenie do użytkowania budynków zg z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane:

  –      Dokonano ogółem 21 kontroli – w tym dwie kontrole sprawdzające dotyczące 2 obiektów, które budziły zastrzeżenia tj. niezgodność projektu ze stanem faktycznym.

  –      Wydano 19 opinii dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.

  Kontrole obiektów budowlanych obejmowały m.in.: boiska sportowe oraz budynek sanitarno – szatniowy (dwa obiekty); halę widowiskowo – sportową; budynek usługowy – karczma z bazą noclegową; pawilonu handlowo – usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi; pawilon handlowy wraz z przebudową istniejących budynków na zaplecze socjalno – magazynowe; stację kontroli pojazdów; budynek handlowo – usługowy  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;  hangar na sprzęt wodny; dobudowę klatki schodowej do istniejącego budynku, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na budynek biurowy Centrum Aktywności Społecznej; przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na sklep branży odzieżowej; rozbudowę istniejących domków letniskowych; dobudowę pomieszczeń biurowych do budynku mieszkalno – administracyjnego; budowę budynku garażowo – magazynowego; sklep mięsno – wędliniarski; rozbudowę i przebudowę oraz remont kapitalny budynku mieszkalnego – plebania; budowę magazynu wyrobów gotowych; budowę wiaty osłonowej rębaka.

  Tylko 2 obiekty wykazały nieprawidłowości tj. niezgodność projektu ze stanem faktycznym.

  Nieprawidłowości polegały na:

  –       braku zaworu czerpalnego do poboru wody w pomieszczeniu diagnostyki,

  –       braku wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu WC,

  –       braku wentylacji mechanicznej pomieszczeniu sprzedaży,

  –       braku nawiewu w drzwiach w pomieszczeniu WC,

  –       braku przymierzalni w pomieszczeniu sprzedaży.

   

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami strona zobowiązała się niezwłocznie wykonać je w terminie 7 dni. Po przeprowadzonych kontrolach sprawdzających wydano pozytywne opinie w sprawie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych inwestycji.

   

  1. 4.      Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

  Dokonano 17 uzgodnień bez zastrzeżeń.

  Przedsięwzięciami, dla których zostały uzgodnione projekty budowlane były poniższe inwestycje:  zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na centrum kinezyterapii; rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo – usługowego na obiekt hotelowy; zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję usług gastronomicznych oraz funkcję usług cateringowych; zmiana sposobu użytkowania poddasza na bibliotekę i czytelnię;  budowa sieci wodociągowej; budowy wodociągu komunalnego; budowa budynku handlowego; budowa wiaty dla potrzeb zadaszenia maszyn produkcyjnych; budowa budynku produkcyjno – magazynowego; rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno – użytkowy; zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w części parterowej budynku na zakład fryzjerski; przebudowa, rozbudowa i remont targowiska; zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na biura z jego nadbudową; zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na sklep mięsno – wędliniarski; zmiana sposobu użytkowania części warsztatowej budynku na pomieszczenia socjalno – biurowe oraz dobudowę zadaszenia a także budowę parkingu; budowa pawilonu handlowego; budowa budynku handlowego.

   

  1. 5.      Uzgodnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 3 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

  Dokonano 12 uzgodnień MPZP w tym 6 uzgodnień pozytywnych oraz 6 uzgodnień
  z warunkami zwracając szczególna uwagę na: ochronę wód powierzchniowych;  właściwą gospodarkę wodno-ściekową; prawidłowe usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów; oddzielenie obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe od obszarów przemysłowych – w celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania zabudowy przemysłowej na otoczenie.

   6.      Wydano 38 decyzji płatnościowych.

   

  7.      Inne sprawy na stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego polegały na:

  –      wydaniu 2 pozytywnych ocen higienicznych na zastosowane wyroby, materiały do uzdatniania i dystrybucji wody w rozumieniu art. 3 pkt 2 b ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

  Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. 2012r. wydał 8 decyzji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą tj.:

  –                  6 decyzje z sekcji nadzoru przeciwepidemiologicznego,

  –                  2 decyzje z sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi.

  Wszystkie decyzje zostały wydane pozytywnie.

   

  Wnioski:

  Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny spełnia specyficzną rolę polegającą na wykonywaniu zadań o charakterze profilaktycznym – ochrony zdrowia ludzkiego na różnych etapach procesów inwestycyjnych. Zadania te polegają na kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w procesie planowania i lokalizacji, opracowania projektów i realizacji różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych. Podczas uzgadniania przedsięwzięć zwracano uwagę przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego przyszłych użytkowników w projektowanych obiektach.

  Ważną rolą jest także kontrola budynków oddawanych do użytkowania.
  Na tym etapie sprawdzane jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wyrobów oraz zgodności wykonania inwestycji z uzgodnionym pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektem budowlanym.

  W 2012 roku w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost uzgodnień w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tj. wydano o 10 uzgodnień więcej dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz o 11 uzgodnień więcej dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  Ponadto nastąpił również wzrost uzgodnień dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz stwierdzono ich poprawność przedłożenia do organów PIS. W 2012r. wszystkie projekty uzgodniono pozytywnie natomiast w roku ubiegłym uzgodniono 5 dokumentacji z zastrzeżeniami.

   

   

   

   

   W19

   

  ZADANIA OŚWIATY ZDROWOTNEJ

  I PROMOCJI ZDROWIA

   

   

   

  Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia organizowana jest m.in. w oparciu o:

  • zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia;
  • cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015;
  • ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r.;
  • sytuację epidemiologiczną kraju, województwa i powiatu – z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

   

  Działalność prozdrowotna realizowana jest poprzez pogramy edukacyjne, akcje informacyjno-edukacyjne oraz ogólnopolskie kampanie informacyjne. Podejmowane i realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Kraj. działania w zakresie promocji zdrowia w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obejmowały głównie profilaktykę chorób oraz promocję zdrowego stylu życia.

   

  W roku 2012 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. realizowane były następujące programy edukacyjne:

   

   

  Lp.

  Nazwa interwencji

  programowej

  Opis treści i działań programowych

  Liczba odbiorców programu

  1

  Ogólnopolski program edukacyjny

  (7 edycja)

  Trzymaj Formę”

  Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

  Program realizowany jest metodą projektu,
  a więc oparty o aktywne uczestnictwo uczniów w realizowanych zadaniach programowych.

  W ramach wdrożenia programu przeprowadzono szkolenie dla realizatorów szkolnych programu, którzy następnie koordynują działania programowe w szkołach.

  1431 odbiorców działań programowych – uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas V-VI szkół podstawowych i ich rodziców;

  20 szkół na terenie powiatu;

  2

  Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

  Program oparty jest o prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV m.in. poprzez realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów, opracowywanie, wydawanie i dystrybucję różnorodnych materiałów informacyjnych.

  Każdego roku w ramach programu realizowane są informacyjne kampanie społeczne, skierowane do ogółu społeczeństwa. Okazję do nasilenia działań promocyjnych w zakresie profilaktyki HIV stanowi również obchodzony co roku

  1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS.

  ok. 980 odbiorców działań programowych

  1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

  3

  Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

  Podejmowane w ramach programu działania mają prowadzić do zmniejszania zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (aktywne i bierne palenie). Nasilenie działań edukacyjnych następuje przy organizacji corocznych kampanii okolicznościowych tj. Światowego Dnia bez Papierosa – 31 maja oraz listopadowej akcji Rzuć Palenie Razem z Nami.

  ok. 1360 mieszkańców powiatu sępoleńskiego

  Czyste powietrze wokół nas”

  Program edukacji atytytoniowej dla dzieci w wieku 5-6 lat stanowi pierwszy element działań profilaktycznych, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.

  Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacją oraz sporządzenie sprawozdania i ewaluacji programu.

  426 dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat, ich rodzice i opiekunowie

  5 przedszkoli

  20 szkół podstawowych

  Nie pal przy mnie proszę”

  Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

  Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdania i ewaluacji programu.

  468 uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodzice i opiekunowie;

  13 szkół podstawowych

  Znajdź właściwe rozwiązanie”

  Program stanowi ostatni element profilaktyki tytoniowej, kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.

  Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

  Zadania w ramach realizacji programu obejmują wdrożenie go w placówkach, prowadzenie nadzoru nad jego realizacją oraz sporządzenie sprawozdania i ewaluacji programu.

  321 uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodzice i opiekunowie;

  6 gimnazjów

  Projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”

  Podstawowym celem Projektu jest ochrona zdrowia przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego poprzez wzmocnienie realizacji oraz przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Działania podejmowane w ramach kampanii obejmują edukację w zakresie obowiązujących regulacjach, dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu.

  ok. 520 odbiorców działań promocyjnych


   

  W roku 2012 działania edukacyjne realizowane były także poprzez następujące interwencje nieprogramowe i akcje informacyjno-edukacyjne:

  Lp.

   

  Nazwa interwencji

  nieprogramowej

  Opis treści i działań

  Szacunkowa liczba odbiorców

   1

  Bezpieczne Wakacje

  Działania w ramach akcji prowadzone są w trakcie trwania wakacji letnich i zimowych. Obejmują one głównie realizację zajęć profilaktycznych na obozach sportowych i półkoloniach w zakresie bezpiecznego wypoczynku.

  Działania prowadzone są we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Kraj.

  16 placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

  ok. 720 uczestników wypoczynku

   2

  Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych”

  Celem interwencji jest zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym w okresie uroczystości I-Komunijnych.

  Realizacja przedsięwzięcia polega na prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zatruć pokarmowych wśród społeczności lokalnej za pośrednictwem parafii rzymskokatolickich, placówek oświatowo-wychowawczych oraz lokali gastronomicznych;

  ok. 250 odbiorców działań edukacyjnych -dzieci przystępujące do Komunii Świętej oraz ich rodzice i opiekunowie

   3

  Profilaktyka grypy

  Celem przedsięwzięcia jest organizacja działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki grypy m.in. w placówkach nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, kierowanych do ogółu społeczeństwa.

  ok. 280 odbiorców działań edukacyjnych;

   4

  Europejski Tydzień Szczepień

  Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie znaczenia szczepień w ochronie zdrowia

  i życia ludzkiego.

  Pod hasłem „Zapobiegaj –Chroń -Szczep” prowadzone są działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości przyszłych i obecnych rodziców, osób podróżujących poza granice państwa i personelu medycznego w zakresie potrzeby stosowania szczepień.

  ok. 350 odbiorców działań informacyjnych;

  7 podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu;

   5

  Europejski Dzień

  Wiedzy o 

  Antybiotykach

  Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat racjonalnego stosowania antybiotyków.

  Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie racjonalnego stosowania antybiotyków realizowana jest głównie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

   

  działań informacyjnych;

  7 podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie powiatu;

   

   6

  Przeciwdziałanie

  Narkomanii

  w zakresie środków zastępczych – tzw. dopalaczy

  Główne zadania w ramach akcji obejmują prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania nowych narkotyków tzw. dopalaczy oraz prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców oraz wychowawców w placówkach nauczania i wychowania.

  ok. 750 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

   7

  Światowy Dzień Zdrowia

  Realizacja corocznej, światowej Kampanii przypada na dzień 7 kwietnia. W roku 2012 przebiegała ona pod hasłem „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”.

  Tegoroczna kampania skupiała się na tym, w jaki sposób zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie trwania całego życia może pomóc starszym osobom cieszyć się produktywnym życiem.

  PSSE w Sępólnie Kraj. zaangażowała się w promocję głównych założeń kampanii w placówkach opieki leczniczej oraz placówkach oświatowo- wychowawczych.

  ok. 250 odbiorców działań informacyjnych;

   

  W ramach realizacji działalności oświatowo- zdrowotnej w 2012 r. pracownik stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sępólnie Kraj. wdrażał i koordynował 7 interwencji programowych o zasięgu krajowym oraz 9 interwencji nieprogramowych o zasięgu wojewódzkim lub powiatowym.

  Realizacja działań oświatowo-zdrowotnych opierała się m.in. o organizację szkoleń (7) oraz narad (36) dla bezpośrednich realizatorów edukacji zdrowotnej i profilaktycznej w szkołach, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach.

  W roku 2012 w trakcie prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej przeprowadzono również 17 porad – w zakresie metodycznym – szkolnym realizatorom edukacji zdrowotnej. Przeprowadzono łącznie 56 wizytacji w placówkach nauczania i wychowania w ramach monitoringu realizowanych przedsięwzięć oświatowo-zdrowotnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. uczestniczył w kilku szkolnych uroczystościach okolicznościowych, dotyczących podsumowania realizacji interwencji edukacyjnych w szkołach.

  Informacje z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej PSSE.