Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Sępólnie Krajeńskim

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Archiwum aktualności

  Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych – harmonogram wymazów

  W dniach 11 – 15 stycznia 2021 roku odbędzie się testowanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2 nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników szkół podstawowych i specjalnych.

  Nauczycieli/pracowników szkół zgłoszonych do wymazu przez placówki oświatowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem poboru oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi przygotowania się do badania. 

  Szczegółowe harmonogramy znajdują się poniżej w materiałach do pobrania.

  Jak przygotować się do badania

  Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na poddanie się badaniu, a osoby, które będą wymazywane w siedzibie szkół na terenie m. Bydgoszczy – dodatkowo wypełnione zlecenie na badanie.

  Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków,
  • nie pij,
  • nie żuj gumy,
  • nie płucz jamy ustnej i nosa,
  • nie myj zębów,
  • nie przyjmuj leków,
  • nie pal papierosów.

   

  Jak otrzymam wynik

  Wynik będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta, a w przypadku braku IKP – pod numerem telefonu 222 500 115.

  Materiały

  Harmonogram poboru wymazów dla pracowników placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego harmonogram​_poboru​_wymazow.pdf 0.20MB

  Co zrobić jeśli wynik testu jest pozytywny ulotka​_men.pdf 0.38MB

  Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej...

  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

  Czytaj więcej o

  Czytaj dalej... Czytaj dalej... Czytaj dalej...

  Nowa usługa – Kwarantanna

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim uprzejmie informuje, że na Portalu RP / Koronawirus została uruchomiona nowa usługa – Kwarantanna – zgłoszenie przez formularz online:

  https://www.gov.pl/web/koronawirus

  W powyższej usłudze po wypełnieniu formularza można zgłosić siebie lub bliskich członków rodzinny na kwarantannę.

  Ponadto na stronie:

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

  znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęstsze pytania, informacje o wyniku testu, kwarantannie lub izolacji.

   

  Czytaj dalej...

  Decyzja ustna jest ważna i skuteczna!

  Decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną! Jeżeli zatem Inspektor Powiatowej Stacji ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna!

  Dz.U.2019.1239 t.j. Ustawa o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 33. [Nałożenie określonych obowiązków na osobę zakażoną, chorą, podejrzaną o zakażenie lub chorobę albo mającą styczność z czynnikami chorobotwórczymi; nakazy i zakazy nakładane przez inspektora sanitarnego]

  1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1.
   /-/
  2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
   3a. 22 Decyzje, o których mowa w ust. 1, wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:
   1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
   2) nie wymagają uzasadnienia;
   3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

  Na podstawie przyjętej w przepisie art. 14 § 1 k.p.a. zasada ogólna pisemności postępowania nakłada na organ administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej, co oznacza konieczność dokumentowania na piśmie czynności podejmowanych przez organ i stronę od wszczęcia postępowania, poprzez postępowanie wyjaśniające aż do wydania. Zasada pisemności postępowania doznaje ograniczenia na mocy regulacji art. 14 § 2 k.p.a., który stanowi, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

  W związku z powyższym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1), decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną. Jeżeli zatem Inspektor Powiatowej Stacji ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna.

  Apelujemy i zarazem prosimy o nie dzwonienie i tym samym nie blokowanie i tak przeciążonych już linii telefonicznych. Gwarantujemy tym samym, że decyzje o kwarantannie w formie pisemnej dotrą do wszystkich zainteresowanych w terminie późniejszym.

  Decyzja o kwarantannie jest jednocześnie zaświadczeniem o tym, że odbyło się kwarantannę. W związku z powyższym nie trzeba występować o dodatkowe zaświadczenie dla pracodawcy. To samo tyczy się w momencie zakończenia kwarantanny.

  Czytaj dalej...